Άρθρο 34 – Σύστημα Μοριοδότησης για την επιλογή των επαγγελματιών πωλητών μετά από προκήρυξη -Κατανομή και Τοποθέτηση σε Λαϊκές Αγορές.

1. Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσμάτων της προκήρυξης των αδειών διεξάγεται σε δύο στάδια:
Στάδιο Πρώτο: αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων δικαιούχων που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 του άρθρου 19. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συμμετέχοντες στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με τα μόρια του παρακάτω Πίνακα 3. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1.
Πίνακας 3. Σύστημα μοριοδότησης για την Κατανομή και Τοποθέτηση Επαγγελματιών Πωλητών της Ομάδας 1 σε Λαϊκές Αγορές.

ΚατηγορίαΑριθμός Μορίων
α) άτομα με αναπηρία από οποιαδήποτε αιτία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%

 

15 μόρια
β) πολύτεκνοι και τέκνα αυτών

 

31 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
γ) τρίτεκνοι

 

15 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
δ) γονείς – κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση,  βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης23 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής τριπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
ε) Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.8 μόρια
στ) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες8 μόρια
ζ) προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες β, γ και δ)10 μόρια
η) αποφυλακισθέντες από μακρόχρονη ποινή8 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι συμμετέχοντες έχουν μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση τη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδειών της Ομάδας 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υποψηφίων, οι υπολειπόμενες άδειες προστίθενται σε αυτές της Ομάδας 2. Σε περίπτωση που ο αριθμός αδειών της Ομάδας 1 είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποψηφίων δικαιούχων, οι υποψήφιοι που, βάσει της μοριοδότησής τους, δεν τους χορηγείται άδεια προστίθενται στους υποψήφιους της Ομάδας 2.
Στάδιο Δεύτερο: κατανομή των υπολοίπων θέσεων. Κατά το στάδιο αυτό διατίθενται οι θέσεις που αφορούν την Ομάδα 2, καθώς και οι τυχόν υπολειπόμενες θέσεις της Ομάδας 1. Η υποψήφιοι που συμμετέχουν για τη χορήγηση των αδειών της Ομάδας 2 και τυχόν των υπολειπόμενων αδειών της Ομάδας 1, καθώς και οι υποψήφιοι, στους οποίους δε χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα τους όπως εμφανίζονται στη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Στους πρώτους σε σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθμό ίσο με το αριθμό των προς διάθεση αδειών της Ομάδας 2 και των τυχόν υπολειπόμενων αδειών της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση. Ανάλογα με τη σειρά κατάταξης επιλέγεται το είδος της επαγγελματικής άδειας που θα λάβει κάθε δικαιούχος.
2 Από το σύνολο των αδειών που χορηγούνται κατά το δεύτερο στάδιο, ποσοστό 5% λαμβάνουν άνεργα φυσικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών. Για κάθε μήνα προϋπηρεσίας αποδίδεται 1 μόριο και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο υποψήφιος με το χαμηλότερο εισόδημα του προηγούμενου έτους προηγείται.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:38 | Γιουτίκας Κωνσταντίνος

  Σε περίπτωση που μετά το πέρας της διαδικασίας εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις πωλητών μιας ιδιότητας (παραγωγού ή επαγγελματία) αυτές δεν δύνανται να δοθούν σε πωλητές της άλλης ιδιότητας, τα αιτήματα των οποίων δεν δύνανται να ικανοποιηθούν λόγω μη διαθεσιμότητας θέσεων, αλλά πρέπει οι κενές αυτές θέσεις να καλυφθούν από πωλητές της ίδιας ιδιότητας είτε με την διαδικασία βελτίωσης θέσης είτε με την έκδοση νέων αδειών. Οι επαγγελματικές θέσεις όταν χηρεύουν πρέπει να καλύπτονται από επαγγελματίες και οι παραγωγικές από παραγωγούς, ώστε να διατηρείται σταθερή η αρχική αναλογία επαγγελματιών παραγωγών στην λαϊκή αγορά. Στις νέες λαϊκές αγορές πρέπει να οι θέσεις να δίνονται με αναλογία 1:1 σε επαγγελματίες και παραγωγούς.
  Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων, ο φορέας λειτουργίας επιτρέπεται να ικανοποιεί αιτήματα επαγγελματιών για προσέλευση σε συγκεκριμένη λαϊκή σε ποσοστό 20% επί του αριθμού των δραστηριοποιούμενων επαγγελματιών σε αυτή. Η έγκριση προσέλευσης αφορά λαϊκή αγορά και σε καμία περίπτωση σε συγκεκριμένη θέση. Ο επαγγελματίας προσέρχεται στη λαϊκή με δική του ευθύνη και δίχως να εγείρει αξιώσεις για κατάληψη θέσης. Τοποθετείται από τον επόπτη αυτής σε τυχόν κενή θέση τη συγκεκριμένη ημέρα λόγω μη προσέλευσης άλλου επαγγελματία πωλητή.

 • Τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρία, αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες της χώρας που βιώνει διαχρονικά την ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ακόμη περισσότερο όμως σήμερα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να προωθείται η συμμετοχή τους σε κάθε μέτρο που στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στον κόσμο της εργασίας, είτε αυτό αφορά στον γενικό πληθυσμό είτε σε συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.
  Μελετώντας όμως το ανωτέρω σχέδιο νόμου, διαπιστώνουμε ότι η μοριοδότηση που δίνεται στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία και των γονέων/κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία, για το πλανόδιο εμπόριο, το στάσιμο και τις λαϊκές αγορές, είναι εμφανώς μικρότερη από τη μοροδιότηση που δίνεται στην κατηγορία των πολυτέκνων.
  Αυτό αποτελεί διάκριση και άνιση μεταχείριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, εάν λάβουμε υπόψη ότι ο ρόλος των θετικών μέτρων δράσης αφορά στη διευκόλυνση της πρόσβασης συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού σε κατοχυρωμένα δικαιώματα (όπως για παράδειγμα με τη ψήφιση του ν.4440/2016 με τον οποίο, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής στο σύστημα προσλήψεων των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, θεσπίστηκε η κάλυψη ποσοστού 15% των προσλήψεων αορίστου χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα από άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και μέλη των οικογενειών τους).
  Επιπρόσθετα, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας και συγκεκριμένα με:
  1) την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  2) το άρθρο 10 «Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία» του ν.3304/2005 (Αρ. ΦΕΚ 16 Α΄/27.01.2005) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», και
  3) το άρθρο 27 «Εργασία & Απασχόληση» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής επικύρωσε με τον ν.4074/2012 (Αρ. ΦΕΚ 88 Α’/ 11.04.2012) και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προστατεύουν και διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος στην εργασία, περιλαμβανομένων και εκείνων που αποκτούν μια αναπηρία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, και μέσω της νομοθεσίας, ώστε, μεταξύ άλλων:
  α) προστατεύουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, σε ίση βάση με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ίσων ευκαιριών και της ίσης αποζημίωσης για την εργασία ίσης αξίας, για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας,
  β) προωθούν δυνατότητες απασχόλησης και επαγγελματικής ανέλιξης για τα ΑμεΑ στην αγορά εργασίας, όπως και βοήθεια στην εύρεση, απόκτηση, διατήρηση και επιστροφή στην απασχόληση,
  γ) προωθούν δυνατότητες για αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη συνεργασίας και ξεκίνημα επιχείρησης,
  ε) προωθούν την απασχόληση των ΑμεΑ στον ιδιωτικό τομέα μέσω κατάλληλων πολιτικών και μέτρων που μπορούν να συμπεριλαμβάνουν προγράμματα θετικής δράσης, πρωτοβουλίες και άλλα μέτρα»
  Στο παρόν νομοσχέδιο καταθέτουμε τις εξής παρατηρήσεις μας επί των άρθρων:

  Στο άρθρο 34, που αναφέρεται στο σύστημα μοριοδότησης ανά κατηγορία για τις λαϊκές αγορές (Πίνακας 3), η Ε.Σ.Α/μεΑ. προτείνει ο αριθμός των μορίων που δίνεται στα άτομα με αναπηρία με Π.Α. τουλάχιστον 50%, καθώς και στους γονείς – κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μορίων που δίνεται στην κατηγορία των πολυτέκων, δηλαδή 31 μόρια.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:38 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΓΚΑ

  οι τρίτεκνοι να έχουν τα ίδια μόρια με τους πολύτεκνους.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 17:21 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

  να επισημανω οτι δεν καταλαβαινω γιατι γινεται αυτος ο διαχωρισμος σε ρομα και μη…. ειναι ρατσιστικο η οχι’ βεβαιως και να δινονται μορια σε ευπαθης ομαδες.αλλα με ποιο κριτιριο, το[ φυλετικο λαθος….]μοναδικο κριτιριο ειναι το οικονομικο,που δημιουργει τα προβληματα της μη μαθησης,και βεβαιως του κρατους,που βολευεται για να καρπιζεται προγραμματα,δηθεν για την ενταξη τους στην εργασια και κατεπεκταση στην κοινωνια΄………