Άρθρο 19 – Δικαιούχοι επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου- Θετικές Δράσεις

1. Η άδεια Επαγγελματία πωλητή χορηγείται σε άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα όταν πρόκειται για δραστηριοποίηση στις Λαϊκές Αγορές, στο Στάσιμο και στο Πλανόδιο Εμπόριο. Οι προς διάθεση άδειες χορηγούνται, κατά ένα ποσοστό, βάσει επιπλέον κοινωνικών κριτηρίων σε ομάδες πληθυσμού της παρ. 2 που λόγω ιδιαίτερων προσωπικών ή κοινωνικών συνθηκών συναντούν δυσχέρειες στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και γενικότερα στη είσοδό τους στην αγορά εργασίας καθώς και σε άτομα για τα οποία υφίσταται κοινωνική ανάγκη γρήγορης και μόνιμης επαγγελματικής αποκατάστασης. Οι προς διάθεση άδειες χορηγούνται ως εξής:
– Ομάδα 1: αποτελεί τουλάχιστον το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες της παρ. 2.
– Ομάδα 2: αποτελεί κατά μέγιστο ποσοστό το 40% των προκηρυσσομένων θέσεων και αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, γενικά.
2. Τα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιούνται να συμμετέχουν στις θέσεις της Ομάδας 1 της ανωτέρω παραγράφου:
α) άτομα με αναπηρία από οποιαδήποτε αιτία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%
β) πολύτεκνοι και τέκνα αυτών
γ) τρίτεκνοι
δ) γονείς – κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
ε) Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
στ) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες
ζ) προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών
η) αποφυλακισθέντες από μακρόχρονη ποινή
3. Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύνανται να τροποποιούνται οι κατηγορίες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθώς και τα ποσοστά κατανομής των θέσεων μεταξύ των Ομάδων 1 και 2.

 • Στο άρθρο 19, που αναφέρεται στους δικαιούχους επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου, προτείνουμε την κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας σε Σωματεία Ατόμων με Αναπηρία.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 12:23 | Μικροπωλητής

  Η) Δικαίωμα συμμετοχής των υπαιθρίων εμπόρων στις λαϊκές αγορές με ποσόστωση.
  Ορθότερον, δικαιότερον και κυρίως νόμιμο και εντός του συνταγματικού τόξου είναι να δημιουργηθεί η ποσόστωση για όλες τις κατηγορίες και κοινωνικές ομάδες. Με το νόμο 4264/2014 νομοθετήθηκε η συμμετοχή των επαγγελματιών λαϊκών αγορών στις υπαίθριες αγορές με ποσοστό 20%. Για λόγους ισοτιμίας και ισονομίας αιτούμεθα και προτείνουμε οι έχοντες έναρξη άσκησης υπαίθριου εμπορίου οι οποίοι ασκούν αυτό ως κύριο βιοποριστικό επάγγελμα να έχουν δικαίωμα συμμετοχής με το αντίστοιχο ποσοστό 20% στις Λαϊκές Αγορές, χωρίς περιορισμούς, εξαιρέσεις και αποκλεισμούς. Σε κάθε περίπτωση με την εν θέματι διάταξη η πολιτεία έχει υποχρέωση και οφείλει να διασφαλίσει και εξασφαλίσει τους ήδη επαγγελματίες υπαίθριους έμπορους που ασκούν το επάγγελμα ως κύριο βιοποριστικό.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 12:37 | Μικροπωλητής

  • Άρθρο 2 του Συντάγματος παρ.1: Ο σεβασμός και η προστασία του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας (Θεμελιώδης διακήρυξη προστασίας του πυρήνα της ανθρώπινης προσωπικότητας με επικουρική προστασία έναντι ειδικών κατοχυρώσεων ατομικών δικαιωμάτων).
  • Άρθρο 4 του Συντάγματος παρ.1 και 2: 1. οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
  • Άρθρο 5 του Συντάγματος παρ. 1: Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλει τα δικαιώματα άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη.
  • Άρθρο 22 του Συντάγματος παρ.1: Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.
  • ΕΣΔΑ Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α’ 256, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις που επέφερε το 11ο Πρωτόκολλο που κυρώθηκε με το ν. 2400/1996, ΦΕΚ Α’ 96), άρθρο 1.
  • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ (κύρωση με το ν. 1426/1984, ΦΕΚ Α’ 32) άρθρο 1 παρ. 1 και 2 : για το δικαίωμα στην εργασία.
  • ΝΟΜΟΣ 3844/2010 (ΦΕΚ Α’ 63) με τον οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην οδηγία 2006/123 του Ευρωπαικού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
  • Υπουργική Απόφαση Κ1 – 164/17.01.2011.
  • Οι μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας αφορούν το άνοιγμα των επαγγελμάτων και τον εξορθολογισμό του υπαιθρίου εμπορίου.
  Όλες οι παραπάνω διατάξεις διαφυλάττουν το δικαίωμα στην εργασία μας .
  Οι υπαίθριοι έμποροι ασκούν την εμπορική δραστηριότητα σε ανοιχτό χώρο και ασκούν το επάγγελμα τους ως κύριο βιοποριστικό και εξ αυτού, συντηρούν τις οικογένειές τους. Παράλληλα δε, συνδράμουν τα μέγιστα στα κρατικά έσοδα, φόροι, εισφορές, ΦΠΑ, τέλη κατάληψης κλπ. Στον κλάδο μας τον τελευταίο καιρό έχουν υπεισέλθει και έμποροι που ήδη διατηρούν καταστήματα (στεγασμένο εμπόριο), (κατά ποσοστό 27% μόνο στο δήμο της Αθήνας!!!), γεγονός που αποδεικνύει την προσπάθεια αυτών να ανταπεξέλθουν στην δεινή οικονομική κατάσταση που έχει επιβάλλει η οικονομική κρίση. Στον ιστό της ελληνικής κοινωνίας, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα μετά από επτά (7) τουλάχιστον έτη συνεχούς κρίσεως και ύφεσης, όλοι οι έμποροι ανήκουμε σε ευπαθείς ομάδες. Στην ίδια ευπαθή ομάδα ανήκει και ο έμπορος, ο μικρέμπορος, ο υπαίθριος μικροπωλητής. Στα πλαίσια της αλληλεγγύης προτείνουμε να διευρυνθεί νομοθετικά η συμμετοχής τους στις υπαίθριες αγορές ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα η οποία μετά βεβαιότητας θα τονώσει την αγορά και θα επιφέρει κέρδος για τους καταναλωτές και το κράτος.

 • Η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών, αποκλειστικά σε ανέργους και ειδικά στην ομάδα (1) που έχουν και τα περισσότερα κοινωνικά προβλήματα, θα έχει σαν αποτέλεσμα ότι εκατοντάδες άνθρωποι θα βρεθούν δικαιούχοι άδειας, αλλά δεν θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα γιατί δεν θα έχουν τα οικονομικά μέσα γι’ αυτό.
  Κάθε νέος πωλητής στην λαϊκή αγορά είναι υποχρεωμένος να έχει στην κατοχή του φορτηγό που τηρεί τις προδιαγραφές του Υπουργείου Μεταφορών, πιστοποιημένο πάγκο, ταμειακή και ζυγιστική μηχανή, μηχάνημα POS, και κεφάλαιο κίνησης. Αν ασχοληθεί με τα οπωροκηπευτικά, το μικρότερο κόστος για την έναρξη ανέρχεται στο ποσό των 7.000 ευρώ, ποσό που είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχουν μακροχρόνια άνεργοι και άτομα, που ήδη ουσιαστικά, ζουν και σιτίζονται μέσω της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, όπως περιγράφεται στο προσχέδιο, τα χρήματα που χρειάζονται είναι πολλαπλάσια των 7.000 ευρώ.
  Για του λόγους αυτούς κι επειδή η χορήγηση άδειας για το επάγγελμα του πωλητή των λαϊκών αγορών δεν μπορεί να καθορίζεται πλέον αποκλειστικά με κοινωνικά κριτήρια, αφού απαιτεί πρωτογενές κεφάλαιο και κεφάλαιο κίνησης, για να μπορεί ο πωλητής να ανταπεξέλθει σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρέπει να υιοθετηθούν και κριτήρια όπως η γνώση του αντικειμένου της εργασίας που πρόκειται να ασκήσει, είτε με επιμόρφωση, είτε με πρακτική εξάσκηση, ή και τα δύο μαζί.
  Ένα κοινωνικά δίκαιο, αλλά και αποτελεσματικό σύστημα, όχι μόνο αδειοδότησης αλλά και επιλογής υπαλληλικού προσωπικού για τον χώρο των λαϊκών αγορών, μπορεί να είναι το εξής:
  Με φροντίδα του ΟΑΕΔ και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς οργανισμούς, να παρέχεται εκπαίδευση σε όσους άνεργους επιθυμούν να εργαστούν στις λαϊκές αγορές.
  Η επιμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει τομείς όπως, ασφάλεια των τροφίμων και της εγκατάστασης, βασικές γνώσεις προϊόντων και ποικιλιών, βασικές διατροφικές αξίες προϊόντων, το βασικό νομοθετικό πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας, χρήση τραπεζικού συστήματος και άλλα.
  Οι υπάλληλοι των πωλητών των λαϊκών αγορών, θα επιλέγονται μέσα από τους πιστοποιημένους και επιμορφωμένους άνεργους, οι οποίοι μπορεί για ένα χρονικό διάστημα να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση με μειωμένο ημερομίσθιο και ασφαλιστικές εισφορές και μετά το πέρας αυτής, να έχουν πλήρη δικαιώματα.
  Από αυτή την ομάδα υπαλλήλων, να υπάρχει και η αδειοδότηση, αφού πλέον η ύπαρξη μόνιμης εργασίας δίνει την δυνατότητα της παροχής δανείου από το τραπεζικό σύστημα για την αγορά του εξοπλισμού για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
  Με αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά αναβαθμίζεται συνολικά μέσα σε μία γενεά, όλο το απασχολούμενο προσωπικό των λαϊκών αγορών και η σωστή, συνεπής και σύννομη λειτουργία δεν θα είναι πια αποτέλεσμα καταστολής και προστίμων, αλλά της εκπαίδευσης.
  Στην παρούσα φάση και για το χρονικό διάστημα ως ότου υλοποιηθεί η προηγούμενη πρόταση, η θέση μας είναι, άδεια πωλητή λαϊκής αγοράς να δικαιούνται:
  – 50% άνεργοι.
  – 20% υπάλληλοι που αποδεδειγμένα απασχολούνται τουλάχιστον 3 χρόνια στις λαϊκές αγορές, ή σε παρεμφερή καταστήματα, ή σε κεντρικές αγορές.
  – 30% κάτοχοι άδειας υπαιθρίου εμπορίου άλλου τύπου (εκτός δηλαδή, από επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών).
  Να δίνουμε δηλαδή την δυνατότητα σε αδειούχους στάσιμου πλανόδιου εμπορίου, παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, να διεκδικήσουν και να αποκτήσουν επαγγελματική άδεια.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 09:20 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Το άρθρο 19 ενώ αφορά στην διαδικασία χορήγησης των επαγγελματικών «αδειών» υπαιθρίου εμπορίου, αναφέρεται κατά ένα μέρος του και προφανώς εκ παραδρομής στις καταλαμβανόμενες εκ μέρους τους «θέσεις».

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 07:55 | Κυριακος

  Είμαι υπάλληλος στην λαΪκή αγορά και έχω μπει στο προγραμμα ΚΕΑ.Δεν δικαιούμαι εγώ να πάρω ΑΔΕΙΑ;

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 15:53 | Χαρίτος

  Είμαι υπάλληλος σε λαΪκή αγορά εδώ και 20 χρόνια.Έχω περάσει πολλές δυσκολίες όχι επειδή είναι επιλογή μου,αλλά αναγκάζομαι να κάνω αυτή την δουλειά.Όλα αυτά τα χρόνια τίποτα δεν ήταν εύκολο.Πάντοτε πίστευα ότι μία μέρα θα είμαι ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ.Διάβασα το νομοσχέδιο και διαπίστωσα ότι εμείς οι υπάλληλοι δεν δικαιούμαστε άδεια.Να πάρουν οι άνεργοι σωστό είναι,αλλά να ΜΗΝ πάρουμε εμείς ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ;Γιατί αυτή η διάκριση;Αν εγώ δουλεύω, η γυναίκα μου είναι μακροχρόνια άνεργη με δύο παιδιά για να τα βγάλω πέρα,που δεν τα βγάζω.Έχω «παγώσει» το δάνειό μου και γενικά η ζωή μας είναι «παγμένη» σε αναμονή για ένα καλύτερο αύριο.Για αυτό παρακαλώ πολύ να βάλετε μέσα και τους υπαλλήλους στο νομοσχέδιο,όχι απλώς το επιβάλλει ο νόμος αλλά διότι είναι ΗΘΙΚΑ ΣΩΣΤΟ!!!

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 15:24 | Άννα

  Διάβασα το νομοσχέδιο των λαΪκών αγορών,τις αλλαγές που έρχοναται,τις οποίες θεωρώ όυι βρισκόνται σε καλό δρόμο. Η απορία μου είναι γιατί δεν έχουν το δικαίωμα και οι υπάλληλοι που δουλεύουν με μεροκάματο πείνας,12 ώρες σκληρής εργασίας,να μην πάρουν αδεια!Πάνω από 10 χρόνια έχουν να δωθούν νέες άδειες,και τώρα που είναι η ευκαιρία ο νόμος δεν τους αναφέρει καν.Δεν είναι κι αυτοί μιας κοινωνικά ευπαθούς ομάδας;Τέλος ελπίζω ότι θα ακουστεί αυτή η φωνή αυτού του κειμένου για το καλό όλων μας!!!

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 11:38 | χρηστος

  1. να δικαιουται αδεια οι αμεα ολων των επιτροπων ασυε ,ανυε κτλ
  2. να εχουν αντικαταστατη όχι αποκλειτικα συγγενη η να μπορουν να τις νοικιαζουν