Άρθρο 42 – Τοποθέτηση Επαγγελματιών Πωλητών Στάσιμου Εμπορίου.

Οι άδειες Επαγγελματία Πωλητή Στάσιμου Εμπορίου καθορίζονται από τα Δημοτικά Συμβούλια των οικείων Δήμων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου ΧΧ και προκηρύσσονται. Στην προκήρυξη, αναφέρονται και τα είδη των αδειών ανά κατηγορία, οι θέσεις του στάσιμου εμπορίου, από όπου θα διενεργούνται οι πωλήσεις, τα καταβαλλόμενα υπέρ του δήμου τέλη και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία. Με απόφαση του οικείου Δημάρχου ορίζεται πενταμελής επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων, η οποία αποτελείται ορίζεται από το Δήμαρχο. Ως γραμματέας ορίζεται επίσης υπάλληλος του δήμου.
Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας και στο διαδικτυακό τόπο του δήμου και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Προκειμένου για την εκτίμηση της ανάγκης για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης είναι η ανάπτυξη του στεγασμένου και του υπαίθριου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, οι λαϊκές αγορές που λειτουργούν στο δήμο, η πυκνότητα του πληθυσμού, η ανάγκη για προμήθεια του πληθυσμού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών και η ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.
Οι επιλεγέντες αδειούχοι επιλέγουν κατά σειρά προτεραιότητας με βάση το σύστημα μοριοδότησης το είδος της άδειας που θα εκδώσουν.

  • 15 Φεβρουαρίου 2017, 11:17 | Νίκος

    Προτιμότερο θα είναι να υπάρχει χρονοδιάγραμμα τόσο στις αιτήσεις των πολιτών όσο και στις αποφάσεις των συμβουλίων όπως στο Ν.3377/2007 για να είναι μαζεμένες οι θέσεις τοποθέτησεις και όχι σαν το Ν.4264/2014 που κινούνται όλες οι διαδικασίες σε κάθε αίτημα πολίτη. Να ισχύσει και στο πλανόδιο εμπόριο.

  • 10 Φεβρουαρίου 2017, 14:19 | Βίκη

    η τοποθέτηση να γίνεται απο τους Δήμους αυτού γνωρίζουν τα προβλήματα της κάθε λαικής.