Άρθρο 11 – Ανανέωση παραγωγικών αδειών

Προκειμένου για την ανανέωση των παραγωγικών αδειών οιασδήποτε κατηγορίας του παρόντος, οι δικαιούχοι επαγγελματίες αγρότες υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 του παρόντος δύο μήνες πριν τη συγκομιδή:
α) αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος
β) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει τον ένα χρόνο. Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι μέλος Συνεταιρισμού δηλώνει επίσης ότι, βάσει του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄78) θα πωλήσει στο υπαίθριο εμπόριο μόνο το 20% της ετήσιας παραγωγής του.
Σε περίπτωση που ο παραγωγός υποβάλλει συμπληρωματική ενιαία αίτηση ενίσχυσης δύναται να δηλώσει στο φορέα ανανέωσης τα νέα προϊόντα με αναγραφή αυτών στην άδειά του.
Επιπρόσθετα, ο παραγωγός υποχρεούται ανά τριετία να υποβάλλει τη βεβαίωση της περίπτωσης β της παρ.1 του άρθρου 9 του παρόντος, προκειμένου για την απόδειξη της ιδιότητάς του ως επαγγελματία αγρότη, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα. Η πρώτη υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών για τους ήδη κατόχους αδείας γίνεται κατά την πρώτη ανανέωση της παραγωγικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στη συνέχεια, η υποβολή τους γίνεται με την ευκαιρία της πρώτης ανανέωσης μετά την παρέλευση τριετίας, ειδάλλως η άδεια δεν ανανεώνεται.
Ο αρμόδιος υπάλληλος, με βάση τη δήλωση του παραγωγού, αναγράφει στο έντυπο της αδείας το χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύει η άδεια, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, τα πωλούμενα προϊόντα και τις ποσότητες αυτών. Προκειμένου για τον υπολογισμό των παραγόμενων ποσοτήτων χρησιμοποιείται το σύστημα αυτόματου υπολογισμού των παραγόμενων ποσοτήτων ανά νομό του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Κατάλογος των ανανεωθεισών αδειών αποστέλλεται εβδομαδιαίως στα Τμήματα Εμπορίου των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση αμελλητί οι τριμελείς επιτροπές του άρθρου 12. Αρμόδια επιτροπή για τον έλεγχο είναι η επιτροπή εντός των γεωγραφικών ορίων της οποίας βρίσκεται η καλλιέργεια.
Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης, εφόσον ο παραγωγός υποβάλλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της ανανέωσης, η άδεια επανέρχεται σε ισχύ δίχως να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας. Στην περίπτωση αυτή η τοποθέτηση σε λαϊκή γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32.
Οι Συνεταιρισμοί /Ομάδες Παραγωγών σε κάθε ανανέωση θα πρέπει να αποδεικνύουν τη συνέχιση της οικονομικής τους δραστηριότητας.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:00 | ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ

  Άρθρο 11, σημείο β, όσον αφορά τον υπολογισμό των ποσοτήτων των πωλούμενων προϊόντων να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας (ΕΛΓΑ) του παραγωγού και όχι το σύστημα αυτόματου υπολογισμού των παραγόμενων ποσοτήτων ανά Νομό του ΕΛΓΑ. Και τούτο, γιατί ο παραγωγός μπορεί να αυξομειώνει τις παραπάνω ποσότητες κατά 20% με ανάλογη αυξομείωση του ασφαλίστρου.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 23:32 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

  Α) Η δήλωση των προϊόντων και των καλλιεργειών όπως γίνεται, είναι προβληματική. Δεν γίνεται να έχεις πλήρη εικόνα όλου του χρόνου για τις καλλιέργειες και τις ποσότητες ώστε να τα δηλώσεις στην ενιαία. Στην περίπτωση των κηπευτικών αυτό είναι αδύνατον με τις συχνές εναλλαγές καλλιεργειών . Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στους μικρούς παραγωγούς με πολλές και μικρές καλλιέργειες που στην προσπάθεια τους να έχουν ένα πιο πλούσιο πάγκο, έρχονται αντιμέτωποι με την απειλή των προστίμων για μη δήλωση προϊόντων και λανθασμένες ποσότητες.
  Οι παραγωγοί πρέπει να αφήνονται να παράγουν και να πωλούν χωρίς πολλές γραφειοκρατικές απαιτήσεις, φτάνει να μπορούν να αποδείξουν οποιαδήποτε στιγμή σε ξαφνικό έλεγχο πως τα προϊόντα που πουλάνε είναι δικά τους.
  Β) Τι γίνεται αν ένα προιόν δεν υπάρχει στην κατάσταση της ενιαίας ενίσχυσης ώστε να μπορούμε να το δηλώσουμε; Δεν θα το πουλάμε ή θα είμαστε παράνομοι;

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 15:30 | ΛΕΝΑ Κ.

  Η ανανέωση θα γίνεται ανα προιόν δύο μήνες πριν την συγκομιδή
  οταν πρόκειται για δενδρώδεις καλλιέργειες πχ κερασια ροδάκινα μηλα κάστανα καλά είναι η ανανέωση να γίνεται ταυτόχρονα πριν την συγκομιδή του πρώτου προιόντος π.χ. κεράσια και να περιλαβάνει και τα υπόλοιπα
  σε σχέση με τα αποθηκευμένα μπορεί να τα ανανέωσει την άδεια του με προιον αποθηκευμενο??