Άρθρο 12 – Τριμελείς Επιτροπές για τον έλεγχο των δηλούμενων ποσοτήτων

1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη τριμελείς επιτροπές με διετή θητεία, τόσες στον αριθμό, όσες κρίνονται από το αποφασίζον όργανο επαρκείς για τον έλεγχο, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο μέσω αυτοψίας των καλλιεργειών που δηλώνονται από τον παραγωγό στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας καθώς και των αποθηκευτικών χώρων, ψυγείων και παραστατικών που έχει εκδώσει. Σκοπός του ελέγχου των Τριμελών Επιτροπών είναι να διαπιστωθεί αν τα προϊόντα που διαθέτει ο Παραγωγός πωλητής υπαιθρίου εμπορίου, κατά τη δήλωσή του, είναι δικής του παραγωγής ή όχι.
Οι εν λόγω επιτροπές αποτελούνται από:

α) έναν γεωπόνο και έναν κτηνίατρο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως Πρόεδρο. Στη σύνθεση της επιτροπής αναφέρονται και οι δύο υπάλληλοι με την ως άνω ειδικότητα και συμμετέχουν στην αυτοψία ανάλογα με το αντικείμενο εμπορίας (φυτικής ή ζωικής προέλευσης).

β) έναν υπάλληλο που υπηρετεί στα Τμήματα Εμπορίου της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας.

γ) τους Πρόεδρους των οικείων Αγροτικών Συλλόγων. Στην πράξη συγκρότησης της Επιτροπής περιλαμβάνονται οι Πρόεδροι όλων των Συλλόγων, σε κάθε συνεδρίαση όμως, παρίσταται, κατά περίπτωση, ο Πρόεδρος του Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο ενδιαφερόμενος παραγωγός. Σε περίπτωση που στην περιοχή δεν υπάρχει οικείος αγροτικός σύλλογος, ορίζεται ως γ΄ μέλος της επιτροπής ένας υπάλληλος του μεγαλύτερου πληθυσμιακά Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας. Αντίστοιχα ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.

2. Έργο των τριμελών επιτροπών είναι ο έλεγχος μέσω αυτοψίας των καλλιεργειών που δηλώνονται από τον παραγωγό στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει για την ανανέωση της άδειας σε συνδυασμό με τη δήλωση ΟΣΔΕ καθώς και των αποθηκευτικών του χώρων, των ψυγείων και των παραστατικών στοιχείων που έχει εκδώσει κατά τη διάρκεια διάθεσης των προϊόντων του. Η τριμελής επιτροπή υποχρεούται να διεξάγει δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό 30% τουλάχιστον των αιτήσεων ανανέωσης που υποβάλλονται από τους παραγωγούς σε κάθε δήμο και της έχουν γνωστοποιηθεί, όπως ορίζει το άρθρο 11.
3. Με μέριμνα του Προέδρου της τριμελούς επιτροπής οι προαναφερθέντες έλεγχοι στο ποσοστό που αναφέρθηκε διενεργούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την περίοδο διάθεσης των προϊόντων. Η επιτροπή διενεργεί έλεγχο κατά τη διάρκεια της διάθεσης των δηλούμενων προϊόντων, σε συνδυασμό με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και την υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού για την ανανέωση της άδειάς του. Σε περίπτωση επαλήθευσης των καλλιεργειών και της μέχρι τη διενέργεια του ελέγχου διατιθέμενης ποσότητας, συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται απ΄ όλα τα μέλη της επιτροπής και αποστέλλεται στην αρχή ανανέωσης προκειμένου να αρχειοθετηθεί. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ δηλούμενων και καλλιεργούμενων ειδών ή διατιθέμενων ποσοτήτων συντάσσεται έκθεση και αποστέλλεται ως ανωτέρω. Η διαπίστωση απόκλισης των διατιθέμενων ποσοτήτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια αρχή ανανέωσης για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 54 του παρόντος.
4. Έλεγχος διεξάγεται και ανεξάρτητα από τη διαδικασία των τακτικής δειγματοληψίας και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε κάθε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια ότι τα πωλούμενα είδη δεν προέρχονται από καλλιέργεια του παραγωγού και β) σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας.
Για την απρόσκοπτη άσκηση του έργου της η Επιτροπή εφοδιάζεται από την αρχή ανανέωσης με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, την υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού και όποιο άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο.
5. Τα μέλη των εν λόγω Επιτροπών δικαιούνται εξόδα μετακίνησης και υπερωριών, τα οποία καλύπτονται από τα έσοδα που προέρχονται από τα ημερήσια ανταποδοτικά τέλη.
6. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να τροποποιείται και να εξειδικεύεται η σύνθεση της επιτροπής, ο τρόπος επιλογής του δείγματος και διενέργειας του ελέγχου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 • Για λόγους επαρκούς ελέγχου, θα πρέπει οι τριμελείς επιτροπές,εκτός των άλλων, να πραγματοποιούν αυτοψίες σε ποσοστό 100% σε όλους τους αιτούντες αρχική έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή (λόγω της μείωσης των ελέγχων κατά τη διαδικασία ανανέωσης στο ποσοστό του 30%).

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:19 | Κουκιάς Μιχάλης

  Στον νόμο πρέπει να ενσωματωθεί ως Παράρτημα Γ ένα Υπόδειγμα Έκθεσης της Τριμελούς Επιτροπής που θα συμπληρώνεται επί τόπου στον έλεγχο και θα υπογράφεται και από τον ελεγχόμενο παραγωγό συμφωνώντας έτσι με τις διαπιστώσεις της επιτροπής.

 • Στην επιτροπή να συμπεριλαμβάνονται και οι Πρόεδροι των Συνεταιρισμών και παρακάτω

  Επίσης και οι Πρόεδροι των Συνεταιρισμών εις τους οποίους ανήκει ο παραγωγός

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:42 | ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ

  Άρθρο 12, παράγραφος 1 σημείο α, να συμπεριληφθεί ο κλάδος των Τ.Ε. Γεωπονίας.
  Άρθρο 12, παράγραφος 1 σημείο β, ως δεύτερο μέλος της επιτροπής να ορίζεται υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης και όχι στενά του Τμήματος Εμπορίου. Οι υπάλληλοι του τμήματος εμπορίου είναι λίγοι και θα υπάρξει πρόβλημα στην συγκρότηση των επιτροπών.
  Άρθρο 12, παράγραφος 1 σημείο γ, σε περίπτωση που στην περιοχή δεν υπάρχει οικείος αγροτικός σύλλογος (το συνηθέστερο στην υπάρχουσα αγροτική πραγματικότητα), να ορίζεται ως τρίτο μέλος υπάλληλος του οικείου Δήμου. Αναφέρουμε εδώ ότι όλοι σχεδόν οι Δήμοι είναι στελεχωμένοι με Γεωπόνους που θα μπορούσαν να είναι το τρίτο μέλος της επιτροπής.
  Άρθρο 12, παράγραφος 2, για την διενέργεια του δειγματοληπτικού έλεγχου σε ποσοστό 30% πρέπει να προβλεφτεί αντικειμενικός τρόπος εξαγωγής του δείγματος των προς έλεγχο παραγώγων (εξαγωγή τυχαιοποιημένου δείγματος από την βάση δεδομένων που καταγράφονται οι αιτούντες παραγωγοί).
  Άρθρο 12, παράγραφος 3, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις διολίσθησης σε καταχρηστική εμπορία προϊόντων πέραν αυτών που παράγει ο κάθε παραγωγός, πρέπει να θεσμοθετηθούν διαδικασίες διασταύρωσης των ποσοτήτων για τις οποίες έλαβε άδεια και αυτών που τελικά πωλεί-καταγράφονται στην ταμειακή μηχανή.

 • Οι Πιστοποιητικοί Οργανισμοί του νόμου 2637/1998, χορηγούν βεβαιώσεις σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, στις οποίες αναφέρεται ο τρόπος διαπίστωσης της ύπαρξης καλλιεργειών, η θέση και η έκταση των κτημάτων, η προβλεπόμενη στρεμματική και συνολική ποσότητα κατά προϊόν και ποικιλία, η αρχή και η διάρκεια της συγκομιδής, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, των ιδιόκτητων και μισθωμένων.
  Επίσης μπορεί να χορηγήσουν βεβαιώσεις σχετικά με την χρήση από τον παραγωγό «ορθής γεωργικής πρακτικής», αναγνώρισης προϊόντος ως ΠΟΠ, κλπ., για την χρησιμοποίηση τους στην μοριοδότηση.
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
  Τα έξοδα βαρύνουν τους παραγωγούς.
  Το σκεπτικό της πρότασης μας στηρίζεται στα εξής:
  Οι τριμελείς επιτροπές δεν απέδωσαν διαχρονικά τα αποτελέσματα για τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Ίσα ίσα που αποτέλεσαν μέρος της παθογένειας αφού ουσιαστικά έχουν αντικειμενική αδυναμία να εκπληρώσουν το έργο τους, λόγω της υποστελέχωσης και της έλλειψης πόρων για την μετακίνηση τους στους χώρους παραγωγής. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι βεβαιώσεις εκδίδονται στα γραφεία και όχι στο χωράφι.
  Η πρόταση μας για ανάληψη του έργου τους από τους πιστοποιητικούς οργανισμούς, όπως περιγράφονται στο νόμο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της ανάληψης του κόστους από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, δίνει την δυνατότητα του καθολικού ελέγχου του συνόλου των παραγωγών.
  Αυτό οδηγεί στη δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας στην επαρχία, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν οι πιστοποιητικοί οργανισμοί στο έργο τους, αλλά και μεσοπρόθεσμα στην χρήση πιστοποιήσεων από τους παραγωγούς και για ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της παραγωγής τους, όπως την ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων, τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και άλλα.
  Άμεσα και μεσοπρόθεσμα επιλύεται τόσο το ζήτημα του ελέγχου, όσο και της ποιοτικής αναβάθμισης των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές από τις λαϊκές αγορές. Το κόστος που θα έχουν οι παραγωγοί, μπορεί να καλυφθεί από την μείωση του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους, ειδικά γι’ αυτούς.
  Από την άλλη μεριά η πολιτεία «κερδίζει» εκατοντάδες υπαλλήλους από το ελλειμματικό, ήδη, ανθρώπινο δυναμικό της, για να τους αξιοποιήσει σε άλλους τομείς και εξοικονομεί τους όποιους οικονομικούς πόρους που χρειαζόντουσαν οι τριμελείς επιτροπές.
  Ο έλεγχος των πιστοποιητικών οργανισμών για το αληθές των βεβαιώσεων που χορηγούν, μπορεί να γίνεται είτε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε από μεικτές επιτροπές υπό το ΣΥΚΑΠ, που θα ασκούν δειγματοληπτικό έλεγχο και θα διερευνούν τυχόν καταγγελίες.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 08:48 | Κατερίνα

  Στην παρ. 1 το 3ο μέλος της επιτροπής να είναι υπάλληλος του οικείου Δήμου διότι είναι αδύνατον ο υπάλληλος του μεγαλύτερου πληθυσμιακά Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας να ελέγχει άλλους δήμους και οι αποστάσεις είναι μεγάλες.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 13:49 | Γκίζελα

  Οι τεχνολόγοι γεωπονίας συμμετέχουν πλέον σε όλα τα προγράμματα – έχουν πρόσφατα κληθεί μάλιστα για την αξιολόγηση Νέων Αγροτών. Είναι λοιπόν εντελώς παράλογο να μην μπορούν να μπουν στις τριμελείς επιτροπές ελέγχου λαϊκών αγορών!
  Επίσης, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχουν προτεραιότητα οι γεωπόνοι/τεχν. γεωπονίας των Δήμων, λόγω απόστασης. Σε ορισμένους νομούς, κάποιοι δήμοι απέχουν ακόμα και 70 χλμ από την έδρα της Περιφέρειας και διαθέτουν γεωπόνους. Είναι λογικό αυτοί να μην χρησιμοποιηθούν;

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 09:58 | ΖΗΣΗΣ

  1) Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 υποπαράγραφος γ να αντικατασταθεί το τους προέδρους των οικείων αγροτικών συλλόγων από ((((μέλος των οικείων αγροτικών συλλόγων και αντικαταστάτης αυτού)))) για προφανείς λόγους

  2) Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 υποπαράγραφος β να αντικατασταθεί από δημοτικό υπάλληλο

  3) Να παραμείνει το άρθρο που αφορά τις τριμελείς επιτροπές όπως ήταν στον προηγούμενο νόμο.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 08:03 | Geoponos

  Οι ΔΑΟΚ είναι υποστελεχωμένες συμφωνούμε όλοι, όμως: Έχω φίλο Γεωπόνο Δήμου που ορίστηκε στην Τριμελή και είδα πως την επαφή και τις γνώσεις επί των αγροτικών επιχειρήσεων δεν τις έχουν οι συνάδελφοι των Δήμων. Για εμάς είναι πολύ πιο εύκολο να σκιαγραφήσουμε το προφίλ του παραγωγού και την ακρίβεια των δηλώσεών του. Αν και είναι έξτρα αρμοδιότητα,εντούτοις με έλεγχο ας πούμε του 20% ετησίως είναι εφικτός ο έλεγχος όλων σε μόλις 5 χρόνια. Δεν αποσαφηνίζει ο Νόμος τι σύνδεση υπάρχει με τη δήλωση καλλιέργειας και την παραγωγή. Ένας που καλλιεργεί π.χ. 4 τ.μ. μαϊντανό -που φυσικά δεν δηλώνεται- μπορεί να το πουλάει; Υπάρχουν πολλοί οικιακοί μικροκαλλιεργητές που πουλάν μικροποσότητες στις λαϊκές, ενώ λόγω έκτασης δεν τα έχουν δηλωμένα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 23:20 | Στελιος

  Οι πρόεδροι της τοπικής κοινότητας δημιουργούνε περισσοτερα προβλήματα τις σπανιες φορες που αποφασιζουν να ασχοληθουν.
  Οι Γεωπονοι των δημων λογω εγγυτητας στην εδρα της εκμετάλλευσης πρεπει να ειναι πρώτη επιλογή,οι γεωπονοι ΔΑΟΚ μονο σε περιπτωση ελλειψης.αρκερα τα προβληματα που ειχαν δημιουργηθει λογω αποστασης.
  Φυσικα και πρεπει να δινεται δυνατοτητα σε τεχνολογους γεωπονιας να συμμετεχουν στις επιτροπες,ο αποκλεισμος τους μεχρι τωρα υπηρξε παραλογος.

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 18:14 | γιαννης

  Αν κανω αιτηση και για ασχετους με την δικη μου βουληση λογους, η επιτροπη αφ ενος δεν ερθει για ελεγχο και αφ εταιρου δεν μου εγκρινει το προιον που εχω αιτηθει, πως μπορω να διεκδικησω το δικιο μου;

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 11:23 | γιαννης

  Καλιεργω ντοματες και απο ενα στρεμα παραγω πανω απο 10 τονους. Ο γεωπονος ομως επικαλουμενος καποιους πινακες του υπουργειου μου γραφει μονο 4 τονους. ή πρεπει να πεταξω τους υπολοιπους 6 τονους ή να τους διαθεσω χωρις να γραφτουν στο δελτιο και φυσικα χωρις αποδειξη. Οι τεχνικες, τα λιπασματα, τα υβριδια εχουν αλλαξει. Μηπως να αλλαζανε και αυτοι οι πινακες;

 • 11 Φεβρουαρίου 2017, 19:38 | Δημήτρης Π.

  Η Τριμελής Επιτροπή χορηγησης βεβαιώσεων να πρέπει να έχει ποινική ευθύνη οταν διαπιστωνονται ανακρίβειες ή ¨λάθη¨. Να σταματήσει επιτέλους η χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς που αγοράζουν από την λαχαναγορά.

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 09:13 | leonidas

  Οι γεωπόνοι των ΔΑΟΚ (αν και υποστελεχωμένες) είναι οι μόνοι γεωπόνοι που έχουν άποψη επί των καλλιεργειών και των καλλιεργητών. Με τον έλεγχο όμως του 30% η κατάσταση είναι πλέον διαχειρίσιμη. Τα αντικείμενα των γεωπόνων στους Δήμους είναι εντελώς διαφορετικά και δεν αφορούν καλλιέργειες ή ελέγχους καλλιεργητών. Το 3ο μέλος της επιτροπής θα μπορούσε να είναι ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του παραγωγού, ώστε να ξέρει ο ίδιος τον παραγωγό και την εκμετάλλευσή του.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 12:07 | Κωνσταντινος

  1. Υπαρχει υποστελεχωση στις ΔΑΟΚ των Περιφερειων – Περ.Ενοτητων
  2. Το 3ο μελος (προεδροι Αγρ. Συν/μων) ειναι αδυνατο να λειτουργησει, παντα ηταν προβλημα στις Τριμελεις Επιτροπες. Επισης πως υπαλληλος του μεγαλυτερου Δημου θα ειναι ελεγκτης σε χωρικη αρμοδιοτητα άλλου Δημου??

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 09:06 | Agricool

  Μου ακούγεται καλή η ιδέα να γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι όποτε και όπου αποφασίζει η επιτροπή κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας. Έτσι θα αποσυμφορηθεί η επιτροπή από τον μεγάλο όγκο αυτοψιών και δεν θα καθυστερεί η ανανέωση των αδειών ( ας μην ξεχνάμε ότι απώτερος στόχος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, η εξυπηρέτηση του πολίτη και η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας). Δεν ξέρω για την Αθήνα-Θεσσαλονίκη (που σίγουρα θα έχουν πολλούς πωλητές-παραγωγούς) αλλά στους υπόλοιπους δήμους πιστεύω ότι οι συνάδελφοι που συμμετέχουν αρκετό καιρό στις τριμελείς επιτροπές πάνω κάτω ξέρουν το ποιόν κάθε πωλητή-παραγωγού και μπορούν να κρίνουν που χρειάζεται να εστιάσουν περισσότερο τους ελέγχους. Να κινηθούν πιο στοχευμένα χωρίς άσκοπες μετακινήσεις και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για να προστατευθεί ο πραγματικός παραγωγός από τον μαϊμού-παραγωγό, όπως είναι και το πνεύμα του νομοθέτη. Όσον αφορά στη σύσταση των επιτροπών καλό θα ήταν να συμπληρωθεί ως εξής: Γεωπόνος και ελλείψει Τεχνολόγος (ΤΕ) Γεωπόνος, Κτηνίατρος και ελλείψει Τεχνολόγος (ΤΕ) Ζωικής Παραγωγής για να διευκολυνθούν οι ΔΑΟΚ που έχουν έλλειψη προσωπικού. Ο εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου να καταργηθεί και να γίνει μόνο εκπρόσωπος του οικείου Δήμου (κατά προτίμηση γεωτεχνικός). Ας αποτελείται η επιτροπή μόνο από δημόσιους λειτουργούς αφενός για να λειτουργεί καλύτερα κι αφετέρου για να προστατευθεί το αμερόληπτο. Επίσης να καθορίζεται συγκεκριμένα γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής για την διαχείριση του αρχείου (πρακτικά, εκθέσεις ελέγχου κ.τ.λ.) που θα προκύψει

 • 8 Φεβρουαρίου 2017, 12:59 | Αggeliki

  Στην τριμελή επιτροπή να συμμετέχε ως Πρόεδρος ο γεωπόνος του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήμου ή ο γεωπόνος τησ Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
  Δυνατότητα συμμετοχής στην επιτροπή και σε τεχνολόγους γεωπονίας.

 • 8 Φεβρουαρίου 2017, 11:33 | Geoponos

  1. Οι τριμελείς επιτροπές του άρθρου 12 σύμφωνα με τη νέα σύνθεσή τους, λειτουργώντας στα πλαίσια δειγματοληπτικού ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες λειτουργίας τους (απόσταση Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Τμημάτων Εμπορίου έδρας Περιφερειακής Ενότητας από τους απομακρυσμένους Δήμους κ.λ.π.), δεν θα μπορούν να κάνουν έγκαιρα αυτοψίες και αντικειμενικούς ελέγχους αφήνοντας περιθώριο σε «παραγωγούς» να εμπορεύονται προϊόντα αγνώστου προελεύσεως και ποιότητας, εμπαίζοντας τις αρχές, τους πραγματικούς παραγωγούς και παραπλανώντας τους καταναλωτές.
  2. Στις τριμελής επιτροπές θα μπορούσαν να συμμετέχουν και οι Γεωπόνοι των Δήμων οι οποίοι έχουν άποψη για τους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

 • 8 Φεβρουαρίου 2017, 11:15 | Geoponos

  Η βεβαίωση τριμελούς επιτροπής δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας του παραγωγού, αφήνοντας στην ουσία ανεξέλεγκτους τους παραγωγούς και τους «παραγωγούς» να διακινούν ποσότητες προϊόντων τα οποία απλώς αναγράφουν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης χωρίς να αποδεικνύεται η ύπαρξή τους στο χωράφι.

 • 7 Φεβρουαρίου 2017, 21:44 | Afroditi

  Οι Περιφέρειες ΔΕΝ διαθέτουν αρκετούς γεωπόνους για να κάνουν τους ελέγχους αυτούς. Εξάλλου, δεν είναι λογικό να υπηρετεί γεωπόνος σε Δήμο και να πρέπει να διανύσει…χιλιόμετρα ο γεωπόνος της Περιφέρειας για να ελέγξει τα τεμάχια. Ο κ. Σταθάκης το ειχε διορθώσει αυτό σε προηγούμενο νόμο και τώρα πάλι επανέρχονται τα λάθη των προηγούμενων υπουργών. Επίσης, θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις επιτροπές αυτές σε τεχνολόγους γεωπονίας.