Άρθρο 24 – Αναπλήρωση επαγγελματιών πωλητών

1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του κατόχου επαγγελματικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου μόνο από τον/την σύζυγο και από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού βάσει βεβαίωσης που εκδίδεται από το δήμο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ασθένειας, που αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, και για όσο χρόνο αναγράφεται στη γνωμάτευση
β) πατρότητας ή μητρότητας και για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας της πατρότητας και μητρότητας
γ) για χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως, μπορεί δε να χορηγηθεί και τμηματικά για όσο αριθμό ημερών επιθυμεί ο αδειούχος, κάθε φορά.
δ) συνδικαλιστικών υποχρεώσεων μια μέρα την εβδομάδα σε Προέδρους και Γραμματείς αναγνωρισμένων α΄βάθμιων σωματείων και Ομοσπονδιών. Σε περιπτώσεις συμμετοχής στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών του αρ. 28 του παρόντος, δύνανται να αναπληρώνονται κατά τα ανωτέρω και στις ημέρες που πραγματοποιείται συνεδρίαση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι επαγγελματίες πωλητές δηλώνουν τα άτομα που θα τους αναπληρώνουν στο Φορέα Λειτουργίας, μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη.
2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση μόνο από τον/την σύζυγο και από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας καταστεί προσωρινά ανίκανος για εργασία και με ποσοστό αναπηρίας 50 %, τουλάχιστον, βάσει βεβαίωσης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και για όσο χρόνο ισχύει αυτή.
3. Στην περίπτωση που ο κάτοχος επαγγελματικής άδειας στερείται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων ή που τα εν λόγω πρόσωπα δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού και το δηλώνουν εγγράφως, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του/της από δηλωμένο/η υπάλληλο.
4. Για την έγκριση της προσωρινής αναπλήρωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας στους φορείς του άρθρου 18 αίτηση, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος, κατά περίπτωση. Ομοίως το πρόσωπο που πρόκειται να αναπληρώσει τον αδειούχο καταθέτει αίτηση, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι είναι ότι δεν κατέχει άλλη παραγωγική ή επαγγελματική άδεια υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν συνταξιοδοτείται από οποιονδήποτε φορέα, λόγω γήρατος ή αναπηρίας.

Στην περίπτωση Συνεταιρισμού ή αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών, τη σχετική αίτηση για αντικατάσταση του δηλωμένου υπαλλήλου για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.
5. Μετά την υποβολή της ως άνω αίτησης και σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, η υπηρεσία εκδίδει τη σχετική βεβαίωση της αναπλήρωσης σε δύο πρωτότυπα, ένα για την υπηρεσία, ένα για τον ενδιαφερόμενο, για την οποία ο/η αναπληρωτής προσκομίζει δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Η προσωρινή και η μόνιμη αναπλήρωση έχουν τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνουν:
α). Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με σφραγίδα του φορέα έγκρισης, τον ασφαλιστικό του φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α.
β). Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής και τυχόν στοιχεία άδειας παραμονής και αριθμό δημοτολογίου,
γ). Το βαθμό συγγένειας μεταξύ κατόχου της άδειας και αναπληρωτή, στην περίπτωση συγγενικού προσώπου, η οποία βεβαιώνεται από τον οικείο Δήμο,
δ). Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κλπ),
ε). Το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.
6. Η βεβαίωση του παρόντος είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Το πρόσωπο που αναπληρώνει προσωρινά ή μόνιμα τον παραγωγό είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ορθή χρήση των όρων της άδειας.
7.Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση με την παράλληλη παρουσία του κατόχου της άδειας από τον/τη σύζυγο ή από τα τέκνα με την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης.