Άρθρο 35 – Απόδοση – Βελτίωση θέσης εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, αμοιβαία αλλαγή θέσης-Αλλαγή λαϊκής αγοράς

1. Ως «βελτίωση θέσης» εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς νοείται η διαδικασία κατά την οποία ένας ή περισσότεροι πωλητές, επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση, την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενωθείσα εντός της ίδια Λαϊκής, που είναι κατά την άποψή τους και για οποιοδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα θέση. Η όλη διαδικασία διενεργείται από τους φορείς λειτουργίας, μετά από γνωμοδότηση της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και αφορά μόνο τις κενές θέσεις μίας λαϊκής αγοράς καθώς και τις θέσεις των πωλητών που επιθυμούν να τη βελτιώσουν. Ως «κενές θέσεις» λογίζονται και οι προσωρινές θέσεις που έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 33 και 34 του παρόντος.
2. Οι φορείς λειτουργίας είτε μετά από πρόταση των Ομοσπονδιών ή Συλλόγων των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, είτε κατά την κρίση τους μπορούν να εκκινούν διαδικασία βελτίωσης θέσεων εντός συγκεκριμένης λαϊκής της αρμοδιότητάς τους. Οι θέσεις που θα ανακατανέμονται θα είναι μόνο οι κενές και αυτές τις οποίες κατέχουν οι πωλητές που επιθυμούν να βελτιώσουν θέση. Οι πωλητές ανάλογα με την ιδιότητά τους διεκδικούν και την ανάλογη κενή θέση (παραγωγού ή επαγγελματία). Οι ανωτέρω φορείς απευθύνουν πρόσκληση προς τους πωλητές της συγκεκριμένης λαϊκής προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι πωλητές να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία. Απαραιτήτως θα πρέπει στην εν λόγω αίτηση να επισυνάπτεται και το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το σύστημα μοριοδότησης του παρακάτω Πίνακα και ο υποψήφιος με τα περισσότερα μόρια έχει το δικαίωμα να επιλέξει πρώτος κ.ο.κ. Η διαδικασία της βελτίωσης θέσης θα προηγείται αυτής της απόδοσης θέσης των άρθρων 33 και 34. Σε περίπτωση που μετά το πέρας της διαδικασίας εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις πωλητών μίας ιδιότητας (παραγωγού ή επαγγελματία), αυτές δύνανται να δοθούν σε πωλητές της άλλης ιδιότητας, τα αιτήματα των οποίων δεν δύνανται να ικανοποιηθούν λόγω μη διαθεσιμότητας θέσεων. Στην περίπτωση αυτή, αν οι κενές θέσεις αφορούν θέσεις επαγγελματιών, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης, οι θέσεις αυτές θα διατίθενται μόνο ως προσωρινές.
Πίνακας: Σύστημα Μοριοδότησης για τη βελτίωση θέσης σε συγκεκριμένη Λαϊκή Αγορά.

ΚριτήριοΑριθμός Μορίων
1. Παλαιότητα άδειας5 μόρια ανά έτος παλαιότητας
2. Η ηλικία του δικαιούχου10 μόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 40 ετών και για όσους είναι άνω των 55
3. Παραβατικότητα (Ν. 4264/14, Ν.4177/13)α. 30 μόρια αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.

β. 0 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση.

γ. -10 μόρια για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει διαπιστωθεί  κατά το τελευταίο έτος,  με ανώτατη μείωση τα 40 μόρια

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι δικαιούχοι έχουν τα λιγότερα εισοδήματα με βάση το υποβληθέν εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
3. Δύο ή περισσότεροι πωλητές που δραστηριοποιούνται στην ίδια Λαϊκή Αγορά, δύνανται να αιτηθούν από κοινού αμοιβαία αλλαγή θέσης στους φορείς λειτουργίας αρκεί να μη διαταράσσεται η χωροταξία της λαϊκής αγοράς ως προς τα πωλούμενα είδη. Η απόφαση του φορέα λειτουργίας εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών.
4. Δύο ή περισσότεροι πωλητές που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές Λαϊκές Αγορές της ίδιας Περιφέρειας, δύνανται να αιτηθούν στην τελευταία, αμοιβαία αλλαγή θέσης σε διαφορετικές λαϊκές αγορές με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) η αλλαγή να αφορά πωλητές με την ίδια ιδιότητα (παραγωγός ή επαγγελματίας), β) το είδος της άδειας ως προς το πωλούμενο είδος να είναι παρόμοιο γ) να μην ανατρέπεται η αναλογία ως προς τα είδη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο υπέρ των βιομηχανικών προϊόντων και δ) να μη δημιουργείται πρόβλημα στην επάρκεια της λαϊκής αγοράς ως προς τα πωλούμενα είδη. Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών εξετάζει τα αιτήματα και σε περίπτωση που πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις γνωμοδοτεί αναλόγως. Για τις περιπτώσεις της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου, η αμοιβαία αλλαγή θέσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις που ο ένας ή και οι δύο πωλητές είναι άνω των 60 ετών.
5. Σε περίπτωση που, καθοιονδήποτε τρόπο, επέρχεται αλλαγή στα στοιχεία της άδειας, ενημερώνεται αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα και επανεκτυπώνεται η άδεια.
6. Ο πωλητής δύναται να αλλάξει τη λαϊκή αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται, κατόπιν αιτήσεώς του, η οποία εξετάζεται από την οικεία επιτροπή λαϊκών αγορών και εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα από την αρμόδια υπηρεσία. Η θέση, στην οποία τοποθετείται στη νέα αγορά, λογίζεται ως προσωρινή και υπόκειται στη διαδικασία απόδοσης θέσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.

  • 15 Φεβρουαρίου 2017, 09:57 | Φ.Σ. Ρέθυμνο

    Από πού προκύπτει ότι όσοι είναι κάτω των 40 και άνω των 55 πρέπει να μοριοδοτούνται? Δηλαδή όσοι είναι 40 με 55 δεν έχουν προοπτική αλλαγής θέσης.

  • 14 Φεβρουαρίου 2017, 13:56 | ΓΕΩΡΓΙΑ

    Στο άρθρο 34 να γίνει αναφορά στις διαδικασίες που απαιτούνται για την χορήγηση- κατανομή θέσεως σε υφιστάμενους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών καθώς το άρθρο αυτό κάνει αναφορά μόνο για χορήγηση θέσεων σε νέες άδειες.