Άρθρο 13 – Απαγορεύσεις σχετικά με τις παραγωγικές άδειες

1. Η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται στους δικαιούχους για την πώληση αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων. Απαγορεύεται αυστηρά να παραχωρηθεί, να εκμισθωθεί και να χρησιμοποιηθεί από τρίτα πρόσωπα, πέραν του/της συζύγου, και των τέκνων με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα νόμο για την αναπλήρωση.
2. Κάθε Παραγωγός φυσικό πρόσωπο υποχρεούται κατά τη δραστηριοποίησή του ως υπαίθριος πωλητής, σε αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο πώλησης των προϊόντων του. Δικαιούται όμως, εφόσον το επιθυμεί, να αναπληρώνεται ή να υποβοηθείται από τον/την σύζυγο και τα τέκνα του/της, εφόσον οι τελευταίοι δεν κατέχουν οποιαδήποτε άδεια υπαίθριου εμπορίου. Επίσης κάθε παραγωγός ή τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν να υποβοηθούνται από νομίμως προσλαμβανόμενο υπάλληλο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναπλήρωση – υποβοήθηση του/της παραγωγού είναι η δήλωση των προσώπων που θα τον/την αναπληρώνουν στο φορέα έκδοσης της άδειας και η καταχώριση των στοιχείων των προσώπων αυτών στο έντυπο της άδειας. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τους χειροτέχνες, των οποίων οι άδειες είναι αυστηρά προσωποπαγείς.
3. Οι παραγωγοί πωλητές, οι οποίοι συμμετέχουν ως Πρόεδροι ή Γραμματείς σε αναγνωρισμένα α’ βάθμια σωματεία και Ομοσπονδίες δικαιούνται να αναπληρώνονται από νόμιμα ορισμένο εκπρόσωπο μια μέρα την εβδομάδα. Σε περιπτώσεις συμμετοχής στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών του αρ. 28 του παρόντος, δύνανται να αναπληρώνονται κατά τα ανωτέρω και στις ημέρες που πραγματοποιείται συνεδρίαση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι παραγωγοί πωλητές δηλώνουν τα άτομα που θα τους αναπληρώνουν στο Φορέα Λειτουργίας, μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη.
4. Σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές λόγω συνταξιοδότησης, ο παραγωγός δύναται να παραχωρήσει τις θέσεις που κατείχε σε έναν εκ των τέκνων ή το/τη σύζυγο αυτού υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι αδειούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για έκδοση παραγωγικής άδειας. Ο αποχωρών παραγωγός υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος άσκησης υπαιθρίου εμπορίου στο μέλλον και ότι δεν πρόκειται να αιτηθεί νέα άδεια υπαιθρίου εμπορίου κάθε είδους και μορφής.
5. Οι κάτοχοι των παραγωγικών αδειών επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια των περιοχών, για τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η άδεια.
6. Κάθε δικαιούχος παραγωγικής άδειας δικαιούται να κατέχει άδεια μίας μόνο μορφής υπαιθρίου εμπορίου, ήτοι Λαϊκής Αγοράς ή Στάσιμου Εμπορίου ή Πλανόδιου Εμπορίου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή συγκαλλιέργειας δικαιούνται παραγωγικής άδειας όλα τα πρόσωπα που καλλιεργούν, αρκεί να είναι γραμμένα στο ΜΑΑΕ, να είναι επαγγελματίες αγρότες και να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.
7. Οι μισθωμένες από τον παραγωγό καλλιεργούμενες εκτάσεις επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα, εκτός εάν πρόκειται για όσπρια, ρύζι ή ξηρούς καρπούς ή προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) Ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).
8. Τα μέλη των Συνεταιρισμών και των Ομάδων Παραγωγών που δραστηριοποιούνται μεμονωμένα στο υπαίθριο εμπόριο θα πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος ότι εμπορεύονται μόνο το 20% των παραγόμενων ποσοτήτων τους και ότι το 80% αυτών παραδίδεται στο Συνεταιρισμό ή την Ομάδα Παραγωγών.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:56 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ

  Στην σελίδα 14. παρ. 6, σειρά 2η να προστεθεί ο όρος Αγροτικής Αγοράς ή….

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 08:06 | Κατερίνα

  Παρ 4.: Σε περίπτωση συνταξιοδότησης να μη δίνεται η δυνατότητα παραχώρησης της θέσης σε συγγενείς.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 17:43 | Μαργαρίτα

  Στο 2, εξαιρούνται οι χειροτέχνες από την δυνατότητα αντικατάστασής τους στον πάγκο τους, από συγγενικά ή όποια πρόσωπα, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση ανάγκης (ασθένεια)ή σε περίπτωση που πρέπει να παραμείνουν στον χώρο που παρασκευάζουν τα προϊόντα τους και να παράξουν, θα χάνουν το πιθανό μεροκάματο.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 10:06 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Στο άρθ. 13 παρ. 4 αναφέρει σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης παραγωγού λόγω συνταξιοδότησης ο παραγωγός δύναται να παραχωρήσει τις θέσεις του.. Παρακαλώ να μην υπάρχει αυτός ο περιορισμός δηλαδή σε περίπτωση συνταξιοδότησης διότι πολλές φορές τα παιδιά των παραγωγών αναλαμβάνουν νωρίτερα την αγροτική επιχείρηση των γονιών τους να έχουν έτσι το δικαίωμα να δραστηριοποιηθούν στις θέσεις τους. Επίσης η μεταβίβαση να δύναται να γίνει και στους συγγενείς εξ αγχιστείας.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 09:56 | ΖΗΣΗΣ

  1) Στο άρθρο 13 παράγραφο 2 Δικαιούται όμως, εφόσον το επιθυμεί, να αναπληρώνεται ή να υποβοηθείται από τον/την σύζυγο και τα τέκνα του/της, εφόσον οι τελευταίοι δεν κατέχουν οποιαδήποτε άδεια υπαίθριου εμπορίου.Να αφαιρεθεί (((το την σύζυγο και τα τέκνα του/της, εφόσον οι τελευταίοι δεν κατέχουν οποιαδήποτε άδεια υπαίθριου εμπορίου))) και να διατυπωθεί απλός από συγγενείς πρώτου βαθμού διότι μπορεί να μην υπάρχουν σύζυγος ή τέκνα αλλά μόνο γονείς.

  2) Το ίδιο με το παραπάνω και στο άρθρο 4 παράγραφος 3 από τη σύζυγο ή τα τέκνα τους, εφόσον αυτοί δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου να αντικατασταθεί

  3) Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 υποπαράγραφος γ να αντικατασταθεί το τους προέδρους των οικείων αγροτικών συλλόγων από ((((μέλος των οικείων αγροτικών συλλόγων και αντικαταστάτης αυτού)))) για προφανείς λόγους

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 07:28 | νικος

  Στην παράγραφο 6, θα πρέπει να καταργηθεί ο περιορισμός της μιας άδειας και να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς να μπορούν να επιλέγουν αν θέλουν και τις 3 άδειες.
  Σκοπός είναι η προώθηση και πώληση των προϊόντων των παραγωγών στους καταναλωτές και όχι η χονδρική πώληση σε εμπόρους και μεσάζοντες.
  Η δυνατότητα χορήγησης όποιας άδειας επιθυμεί ο παραγωγός είναι προς το παραπάνω σκεπτικό.

  Οπότε η παράγραφος 6 πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  «6. Κάθε δικαιούχος παραγωγικής άδειας δικαιούται να κατέχει άδεια υπαιθρίου εμπορίου, ήτοι Λαϊκής Αγοράς, Στάσιμου Εμπορίου και Πλανόδιου Εμπορίου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή συγκαλλιέργειας δικαιούνται παραγωγικής άδειας όλα τα πρόσωπα που καλλιεργούν, αρκεί να είναι γραμμένα στο ΜΑΑΕ, να είναι επαγγελματίες αγρότες και να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.»

 • 8 Φεβρουαρίου 2017, 23:59 | Αγγελική

  Μετά το θάνατο του αδειούχου να μην είναι υποχρεωτικό η άδεια να περνά στους νομίμους κληρονομούμενούς του. Η άδεια δεν είναι το χωράφι του. Το επάγγελμα να είναι τουλάχιστον μερικώς ανοιχτό ώστε να επιρρώνετα το ελεύθερο εμπόριο και η οικονομία.