Άρθρο 23 – Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου

1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου είναι προσωποπαγής, αμεταβίβαστη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συνταξιοδότηση του κατόχου της. Απαγορεύεται, δε, να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και για κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο αντιστοιχεί μία άδεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της ή β) σε περίπτωση αναπηρίας του κατόχου της σε ποσοστό 67% τουλάχιστον, εφόσον το ποσοστό αυτό διαγνωστεί μετά την έκδοση της αρχικής άδειας.
2. Προκειμένου για τις επαγγελματικές άδειες λαϊκών αγορών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, αρμόδια αρχή για τη μεταβίβαση είναι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα και για τους λοιπούς αδειούχους ο δήμος μόνιμης κατοικίας τους. Προκειμένου για επαγγελματική άδεια πλανοδίου εμπορίου αρμόδια αρχή είναι η οικεία Περιφέρεια και για επαγγελματική άδεια στάσιμου εμπορίου ο δήμος μόνιμης κατοικίας. Δε δικαιούται νέας άδειας ο πωλητής που μεταβιβάζει την άδειά του.
3. Τα πρόσωπα, στα οποία δύναται να μεταβιβαστεί η άδεια, είναι κατά σειρά προτεραιότητας τα ενήλικα τέκνα, ο/η σύζυγος και τα αδέλφια του κατόχου αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άνεργα. Ο νέος δικαιούχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.
4. Για τη μεταβίβαση της επαγγελματικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου λόγω αναπηρίας, ο κάτοχος της άδειας εντός ρητής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την γέννηση του δικαιώματος, ήτοι το χρόνο πιστοποίησης της αναπηρίας, υποβάλλει στους ως άνω αρμόδιους αίτηση με συνημμένα: α) βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και γ) έγγραφη παραίτηση από το δικαίωμα απόκτησης της άδειας των προσώπων που κατά σειρά προτεραιότητας τη δικαιούνται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

5. Παράλληλα, το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι, δεν ασκεί άλλο επάγγελμα, δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άδεια υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, δελτίο ανεργίας σε ισχύ, καθώς επίσης και εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. Τα πρόσωπα που παραιτούνται από το δικαίωμα μεταβίβασης της αδείας με σειρά προτεραιότητας υποβάλλουν έγγραφη παραίτηση από το δικαίωμα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

6. Προκειμένου για μεταβίβαση της άδειας λόγω θανάτου, το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία θανάτου του κατόχου αυτής την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου, καθώς επίσης και τα εξής δικαιολογητικά: ληξιαρχική πράξη θανάτου, δελτίο ανεργίας σε ισχύ, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και έγγραφη παραίτηση από το δικαίωμα απόκτησης της άδειας των προσώπων που κατά σειρά προτεραιότητας τη δικαιούνται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

7. Το δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας ισχύει εντός ρητής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την γέννησή του. Σε περίπτωση που το σχετικό αίτημα δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως.
8. Στοιχεία της μεταβιβασθείσας άδειας.
Η ανωτέρω άδεια φέρει με έντονη γραφή την ονομασία:
«ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑ ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ Η ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (κατά περίπτωση)

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:25 | Γιουτίκας Κωνσταντίνος

  Προκειμένου να αποφεύγονται οι λανθασμένες ερμηνείες από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η κατ’ επέκταση άσκοπη ταλαιπωρία των δικαιούμενων να αποκτήσουν την άδεια λόγω θανάτου, κρίνεται απαραίτητο να προστεθεί στο άρθρο 23 περ. 6 του πλαισίου η διάταξη ότι “ η συνταξιοδότηση λόγω χηρείας δεν κωλύει την μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λόγω θανάτου του δικαιούχου”. Εφόσον ο νόμος προβλέπει τη συμπλήρωση του εισοδήματος από μισθωτή εργασία κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί το ίδιο και για τη σύνταξη υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

 • Στην παράγραφο 3 η δυνατότητα μεταβίβασης να είναι σε πρώτου βαθμού συγγενείς (εξ αίματος – εξ αγχιστείας)

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 11:19 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑϊΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

  Θετικά αντιμετωπίζουμε τη διατήρηση του δικαιώματος υποβοήθησης από τα μέλη της οικογένειας και μεταβίβασης της άδειας στα ανωτέρω μέλη της οικογένειας του δικαιούχου για μία και μοναδική φορά, όπου όμως θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι συγγενείς εξ αγχιστείας έως δεύτερου βαθμού (σύζυγοι τέκνων).

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 10:09 | Φ.Σ. Ρέθυμνο

  Δεν μπορεί δικαιούχος ο οποίος αποκτά άδεια να κατέχει θέση σε λαϊκές αγορές, όπου οι θέσεις είναι περιορισμένες και γίνεται πόλεμος μεταξύ των πωλητών, για όσα χρόνια ζει ο δικαιούχος ΚΑΙ όσα χρόνια ζουν τα παιδιά του δηλαδή για 100+ χρονια και να υπάρχουν δικαιούχοι αγροτες με αναπηρίες και πολύτεκνες οικογένειες και να μην έχουν δικαίωμα να δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές αγορές? Και μετά ερχεται ο ΟΟΣΑ και μας κατηγορεί για τη δημιουργία κλειστών επαγγελμάτων. Τυχαίο? Να είναι δυνατή η μεταβίβαση στη σύζυγο και μόνο, λόγω θανάτου ή αναπηρίας του δικαιούχου, εφόσον υποβοηθούσε στην αγροτική εκμετάλλευση και σε καμία άλλη περίπτωση.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 10:23 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Στο άρθρο 23 να προστεθεί στην παρ. 1 να δύναται να γίνει μεταβίβαση και σε περίπτωση συνταξιοδότησης καθώς όλα τα μέλη των οικογενειών ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο. Για τα δε παιδιά όταν ο γονιός συνταξιοδοτηθεί ήδη η αλλαγή επαγγελματικής δραστηριότητας ηλικιακά θα είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 12:27 | ΝΙΚΟΣ

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΕ Ο ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ?
  ή ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟ.

 • 11 Φεβρουαρίου 2017, 13:11 | χρήστοσ

  Άρθρο 23 παρ. 1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου είναι προσωποπαγής, αμεταβίβαστη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συνταξιοδότηση του κατόχου της. Απαγορεύεται, δε, να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και για κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο αντιστοιχεί μία άδεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της ή β) σε περίπτωση αναπηρίας του κατόχου της σε ποσοστό 67% τουλάχιστον, εφόσον το ποσοστό αυτό διαγνωστεί μετά την έκδοση της αρχικής άδειας. Πρόταση και γ) σε περίπτωση συνταξιοδότησης του κατόχου της.

 • 11 Φεβρουαρίου 2017, 09:04 | APOSTOLOS

  Ν α δικαιούνται την άδεια του κατόχου τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας , χωρίς περιορισμό και όρους γιατί. μπορεί ν έχει χωρίσει ο κάτοχος ή μπορεί να έχει μια ασθένεια που δεν προβλέπεται στον νόμο χωρίς να είναι ΑΜΕΑ και να μην μπορεί να ασκήσει την εργασία ή οτιδήποτε ,ο νόμος θα πρέπει να είναι ελαστικός και όχι απόλυτος .

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 14:59 | Βίκη

  να επιτρέπεται η μεταβιβαση και σε υπαλληλο του αδειούχου πωλητή ν΄4264/14 αρθρο 15 παρ 1.

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 08:12 | APOSTOLOS

  Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ. ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΣΚΟΥΝΤΕ ΓΙΑ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ .

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 22:33 | APOSTOLOS

  Τα ετη προυπηρεσίας πρέπει να είναι το πολύ 2-3χρόνια ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙ του κατοχου.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 14:33 | Νίκος

  Μεταφορά άδειας από μία Περιφέρεια σε άλλη, λόγω αλλαγής μονίμου κατοικίας?

 • 8 Φεβρουαρίου 2017, 20:48 | APOSTOLOS

  Οταν η άδεια είναι 15-20 ετών και σε ισχυ, θα μπορεί να μεταβιβαστεί στα μέλη της οικογένειας , χωρίς αιτία θανάτου ή αναπηρία , όταν τα μέλη αποδεδειγμένα δουλέυουν ή δούλευαν με τον κάτοχο της αδείας?