Άρθρο 39 – Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, τέλη, ελάχιστες αποστάσεις

1. Για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια, η οποία δίδεται με τους όρους και τη διαδικασία του παρόντος νόμου.
2. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Δεν επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισμού των ανωτέρω θέσεων να εμποδίζεται η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα.
3. Δεν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών και λαϊκών αγορών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.
4. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Οι ως άνω περιορισμοί της παρούσας παραγράφου δεν υφίστανται για τους κατόχους παραγωγικών αδειών με αντικείμενο πώλησης καλλιτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης κτλ.
5. Για τον καθορισμό των θέσεων του παρόντος άρθρου παρέχεται γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής μόνο σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από την λειτουργία των συγκεκριμένων θέσεων, η οποία παρέχεται εντός ρητής προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών. Εφόσον, η Αστυνομική Αρχή δεν απαντήσει εντός της ρητής προθεσμίας, το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει τις σχετικές θέσεις χωρίς τη γνώμη της.
6. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τις καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για την οποία εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α΄285)».
7. Κατ’ εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να δίδονται: α) μία φορά το χρόνο σε ανέργους άδειες για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες και για συγκεκριμένη θέση, για την κατάληψη της οποίας οι αδειούχοι καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος β) εγκρίσεις για δραστηριοποίηση σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα με διάρκεια ισχύος επίσης μέχρι τέσσερις (4) μήνες.
Για τη διάθεση των αδειών της περίπτωσης (α) προηγείται δημόσια πρόσκληση του δήμου, στην οποία ανακοινώνονται οι θέσεις, ο αριθμός, λεπτομέρειες της διαδικασίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα κριθεί αναγκαίο. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.
Για τις εγκρίσεις της περίπτωσης (β) εκδίδεται από το Δήμο, στον οποίο βρίσκεται το σημείο δραστηριοποίησης, βεβαίωση, με την οποία επιτρέπεται η αλλαγή του χώρου δραστηριοποίησης για τους επιλεγέντες. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Κατ’ εξαίρεση, με την αφορμή διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ο οικείος δήμος μπορεί να χορηγεί σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα, άδεια κατάληψης χώρου για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Με απόφαση του δήμου καθορίζονται τα σημεία διάθεσης. Για την παροχή της σχετικής άδειας προηγείται δημόσια πρόσκληση του δήμου. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί με την πρόσκληση, διενεργείται με ευθύνη του δήμου δημόσια κλήρωση. Κλήρωση διενεργείται και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος. Η ως άνω διαδικασία μπορεί να γίνεται μια φορά το χρόνο στην περίπτωση που οι εκδηλώσεις έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή, όταν κριθεί από το δήμο για την κάλυψη εκδηλώσεων έκτακτου χαρακτήρα.
Οι ημέρες δραστηριοποίησης των εν λόγω πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερών διεξαγωγής της εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση η διάθεση θα πρέπει να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο ώρες πριν την έναρξη και δύο ώρες μετά τη λήξη της εκδήλωσης.

9. Για τη χορήγηση των αδειών των περιπτώσεων 7 και 8 λαμβάνεται απόφαση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 του ν.3463/2016 (ΦΕΚ Α΄114), στην οποία προβλέπονται ειδικά οι παραχωρούμενες θέσεις, οι χρόνοι για τους οποίους αυτές παραχωρούνται εντός του έτους, τα αναλογούντα τέλη και κάθε λεπτομέρεια για την υποβολή αιτήσεων και τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έγκριση όλων των υποβαλλόμενων αιτήσεων.
10. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Δήμοι της χώρας προκαθορίζουν τα σημεία, στα οποία μπορεί να δραστηριοποιείται στάσιμα ένας Παραγωγός, είτε εντός του αστικού ιστού είτε σε σημείο του ευρύτερου οδικού δικτύου, με βάση τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, και στη συνέχεια τα σημεία αυτά να διατίθενται με βάση τα αιτήματα των Παραγωγών. Ειδικά στις περιπτώσεις που η θέση αφορά σημείο σε χώρο παρακείμενο του οδικού δικτύου απαιτείται έγκριση της Τροχαίας, η οποία θα περιέχει και τις απαιτήσεις – προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτει το συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να καταστεί κατάλληλο από άποψη ασφάλειας των διερχόμενων οδηγών και καταναλωτών. Κάθε σημείο μπορεί να διατίθενται σε διαφορετικούς Παραγωγούς ανάλογα με τις ημέρες δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστημα εντός του έτους που αιτούνται οι τελευταίοι. Το οφειλόμενο τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπολογίζεται ανάλογα με τις μέρες κατάληψης εντός του έτους σύμφωνα με την άδεια και καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα και μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα αυτού που αφορά.
11. Οι Παραγωγοί μπορούν να αιτηθούν θέσεις Στάσιμου Εμπορίου, μόνο σε Δήμους που υπάγονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους.
12. Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών στάσιμου εμπορίου, πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 17 του παρόντος, δύναται να αδειοδοτούνται για την πώληση πρόχειρων γευμάτων, όπως ενδεικτικά κουλούρια, λουκουμάδες, κάστανα, καλαμπόκια.

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών καθορίζονται τα είδη που πωλούν οι τυφλοί. Έως την έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης ισχύει η με αριθμό 633/2015 (ΦΕΚ Β’ 2015).

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:34 | Μικροπωλητής

  Να μην ορίζει ο νόμος χωροταξικά όρια ( μέτρα απόστασης ) για τις άδειες Μόνιμου Στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου καθώς είναι αποτρεπτικά για τους δήμους που επιθυμούν να εκδώσουν τέτοιες άδειες διότι τις περισσότερες φορές «πέφτουν» πάνω σε κάποια λαϊκή αγορά.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:31 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ

  Στη σελ. 45 του άρθρου 39, παρ. 11 καλό είναι να διαγραφεί αυτός ο περιορισμός. Οι Έλληνες παραγωγοί να έχουν δυνατότητες διάθεσης των προϊόντων τους οπουδήποτε στην Ελλάδα και οι Έλληνες καταναλωτές να διευκολυνθούν να προμηθευτούν ελληνικά διατροφικά προϊόντα, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και αν παράγονται.

 • Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου περί υπαιθρίου εμπορίου:

  Να δοθεί προτεραιότητα συμμετοχής σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε όλων των ειδών τις υπαίθριες αγορές, παζάρια, πανηγύρια κλπ. Επίσης πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα παροχής άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.
  Η βιωσιμότητα και το θετικό κοινωνικό πρόσημο εμπλέκονται και αλληλοκαλύπτονται. Η περιορισμένη παραγωγή των χειροτεχνών συνεπάγεται πολύ μικρά εισοδήματα. Σε αυτά τα πλαίσια για την έκδοση άδειας χειροτέχνη παραγωγού να απαιτείται μόνο η βεβαίωση-πιστοποίηση από το καλλιτεχνικό επιμελητήριο.
  Οι χειροτέχνες παραγωγοί έχουν ισχυρό καλλιτεχνικό και πολιτιστικό πρόσημο και ως εκ τούτου οι θέσεις δραστηριοποίησης τους πρέπει να είναι σε αντίστοιχα σημεία,όπως ιστορικά και εμπορικά κέντρα πόλεων, πλησίον αρχαιολογικών χώρων, εντός χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, εντός χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος κλπ. Επιπρόσθετα, οι ελάχιστες αποστάσεις από εισόδους αρχαιολογικών χώρων, καταστημάτων κλπ. που τίθενται, λειτουργούν υπερπεριοριστικά γιατί μετά την εφαρμογή των τιθέμενων κριτηρίων απομένουν ελάχιστοι πιθανοί χώροι αδειοδότησης. Οι χώροι που πληρούν τα κριτήρια του σ/ν είναι κατ’ ουσίαν εκτός κέντρων και εκτός κάθε είδους κίνησης, πολιτιστικού, εμπορικού και τουριστικού περιεχομένου.
  Η άδεια για τους χειροτέχνες πρέπει να έχει πανελλήνια ισχύ και όχι τοπική, όπως εισάγεται, στα όρια του Δήμου κατοικίας του δικαιούχου. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει και εποχιακά χαρακτηριστικά ως προς τους χώρους άσκησης. Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται διάκριση και υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού συμπολιτών μας από μέρη επαγγελματικού ενδιαφέροντος, λόγω μη εντοπιότητας. Ο προτεινόμενος από το σ/ν μηχανισμός, της επικοινωνίας μεταξύ Δήμων, δεν εγγυάται το επιζητούμενο.
  Στο σ/ν προτείνεται η λειτουργία μιας υπαίθριας κυριακάτικης αγοράς ανά Δήμο, με πρόβλεψη κριτήριων για εβδομαδιαίες αγορές που είναι άκρως απαγορευτικά. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να λειτουργήσουν πάρα ελάχιστες υπαίθριες αγορές στην επικράτεια βάσει αυτών των διατάξεων. Η Ευρωπαϊκή και παγκόσμια πρακτική μας δείχνει ότι οι υπαίθριες αγορές είναι κοινή και απόλυτα αποδεκτή πρακτική με θεσμοθετημένες υπαιθριες αγορές, μόνιμες και επετειακές, εδώ και δεκαετίες ή και εκατονταετίες. Ενδεικτικά, οι 4-5 χριστουγεννιάτικες αγορές του Στρασβούργου λειτουργούν από το 1571(!), οι μόνιμες υπαίθριες αγορές του Λονδίνου από τον 17ο αιώνα κλπ.
  Προτείνεται η λειτουργία μιας υπαίθριας κυριακάτικης αγοράς ανά πληθυσμό 50000 κατοίκων ανεξαρτήτως γεωγραφικής κατανομής Δήμων, και η λειτουργία υπαίθριων αγορών τις καθημερινές χωρίς πληθυσμιακούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 09:36 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Με την παρ. 7 του άρθρου 39 εισάγεται άνιση μεταχείριση προσώπων που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα. Συγκεκριμένα: Oι «εγκρίσεις» της παρ. β΄ αφορούν σε ήδη αδειούχους-κατόχους κινητής καντίνας και συνεπώς προϋποθέτουν σειρά όρων & ελέγχων, που σχετίζονται τόσο με τα πρόσωπα όσο και με τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων. Αντίθετα οι «άδειες» της παρ. α΄ – αν και όμοιες χρονικά και ποιοτικά με τις προαναφερθείσες «εγκρίσεις»- δίδονται με μόνο κριτήριο την ανεργία και τα εισοδήματα των ενδιαφερόμενων, παραλειπομένων άλλων ανάλογων όρων ή ελέγχων (π.χ. έναρξη ΔΟΥ, καταλληλότητα ψησταριάς κλπ).

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 13:52 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Στο άρθρο 39 οι πλανόδιοι παραγωγοί έχουν το δικαίωμα να κάνουν στάσιμο εμπόριο; Δηλαδή να στέκονται σε καθορισμένα σημεία του Δήμου, εφόσον πάρουν άδεια κατάληψης χώρου από αυτόν όπως ίσχυε; Αν ναι να γίνει ξεκάθαρη αναφορά.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 18:44 | Χειροτέχνες

  παρ. 8
  Η εξαίρεση μας από τις διάφορες διοργανώσεις πολιτιστικού, και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, φεστιβάλ, συναυλίες κ.λ.π. και η δυνατότητα να δίδεται η άδεια από τους οικείους δήμους μόνο σε καντίνες για διάθεση τροφίμων και ποτών, είναι αντισυνταγματική καθιερώνει διακρίσεις σε βάρος μας αλλά το κυριότερο είναι η φύση των χειροτεχνημάτων μας τέτοια που συνάδει με την επαφή μας και την διάθεση των προϊόντων μας, με τους πολίτες (κυρίως νεολαία) που παρακολουθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 • 11 Φεβρουαρίου 2017, 09:43 | χρήστοσ

  ΑΡΘΡΟ 39. Προτείνω την τροποποίηση της Παρ 6. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στο πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο, που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για την οποία εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α΄285)». Διότι θα προκληθεί σύγχυση και δεν αφορά μόνο τις καντίνες, στην υποβολή προστίμων και την χορήγηση αδειών στους χώρους που αναφέρει η παρ.6 του άρθρου 39. Στην προκειμένη περίπτωση και τυχών παραβάσεις , περεταίρω να έχει εφαρμογή και το άρθρο 51 παρ. 2

 • 11 Φεβρουαρίου 2017, 09:25 | χρήστοσ

  Άρθρο 39 παρ 8 ο οικείος δήμος μπορεί να χορηγεί σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα, στην αντίληψη πολλών είναι μια καντίνα με σουβλάκι λουκάνικο και αναψυκτικό, τα ποπ κορν μαλλί γριάς που εντάσσονται μήπως οι υπάλληλοι τον Δήμων δεν θα χορηγούν άδειες σε κατόχους αδειών υπαίθριου και πλανόδιου με αντικείμενο δραστηριότητας ψητά καλαμποκιά, μαλλί γριάς , ποπ κορν; Προτείνω την τροποποίηση της παρ 8. Κατ’ εξαίρεση, με την αφορμή διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ο οικείος δήμος μπορεί να χορηγεί σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα ανεξάρτητα το μέγεθος της, και σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης , άδεια κατάληψης χώρου για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Με απόφαση του δήμου καθορίζονται τα σημεία διάθεσης. Για την παροχή της σχετικής άδειας προηγείται δημόσια πρόσκληση του δήμου. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί με την πρόσκληση, διενεργείται με ευθύνη του δήμου δημόσια κλήρωση. Κλήρωση διενεργείται και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος. Η ως άνω διαδικασία μπορεί να γίνεται μια φορά το χρόνο στην περίπτωση που οι εκδηλώσεις έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή, όταν κριθεί από το δήμο για την κάλυψη εκδηλώσεων έκτακτου χαρακτήρα.
  Οι ημέρες δραστηριοποίησης των εν λόγω πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερών διεξαγωγής της εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση η διάθεση θα πρέπει να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο ώρες πριν την έναρξη και δύο ώρες μετά τη λήξη της εκδήλωσης.