Άρθρο 15 – Στοιχεία άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

1. Η ανωτέρω άδεια φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία.
α) το φορέα που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό της άδειας, την ημερομηνία έκδοσής της και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί ο κάτοχος.
β) τα στοιχεία της ταυτότητας του πωλητή, τυχόν στοιχεία άδειας διαμονής και αριθμό δημοτολογίου.
γ) τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται ο πωλητής, τον ασφαλιστικό του φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α., καθώς και τον αριθμό της ταμειακής μηχανής. Για την αναγραφή των στοιχείων αυτών απαιτείται η βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.
δ) Σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές, τις συγκεκριμένες θέσεις εντός αυτών που κατέχει ο πωλητής, ανά ημέρα, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών. Σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας δραστηριοποιείται στο Στάσιμο Εμπόριο, το συγκεκριμένο σημείο δραστηριοποίησης και αν δραστηριοποιείται στο Πλανόδιο Εμπόριο, την Περιφέρεια, στα όρια της οποίας επιτρέπεται να κινείται πλανοδίως.
ε) τις κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων
στ) στις περιπτώσεις έγκρισης υποβοήθησης, πρόσληψης υπαλλήλου και αναπλήρωσης, τα στοιχεία του ατόμου που κατά περίπτωση υποβοηθά, εργάζεται ή αναπληρώνει τον πωλητή, όπως αυτά προβλέπονται και για τον κάτοχο της άδειας.
η) τον αριθμό του πωλητή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τις περιπτώσεις που αυτός απαιτείται
2. Η άδεια θα τυπώνεται σε απλό χαρτί διαστάσεων Α4 (21Χ29,7 εκ.), σε όσα φύλλα απαιτείται για την ορθή και ευανάγνωστη εκτύπωση των ανωτέρω στοιχείων. Ο δικαιούχος οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας του καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Τυχόν απώλεια του εντύπου της άδειας σημαίνει αδυναμία δραστηριοποίησης μέχρι την επανέκδοση του. Επανέκδοση ή επανεκτύπωση άδειας λόγω απώλειας ή για οποιοδήποτε λόγο προϋποθέτει την καταβολή παραβόλου υπέρ του Φορέα έκδοσης της άδειας ύψους 20 €.

  • 15 Φεβρουαρίου 2017, 12:04 | Μικροπωλητής

    η άδεια του επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου που συμμετέχει σε κάθε μορφής υπαίθριες αγορές είναι η έναρξή του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Προς περιορισμό της γραφειοκρατίας προτείνουμε να εκδίδεται για κάθε υπαίθριο πωλητή από τον δήμο της μόνιμης κατοικίας η σχετική βεβαίωση πιστοποίησης δραστηριότητας, η οποία – αυτή και μόνο αυτή – θα απαιτείται για τη συμμετοχή τους και την υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές, δήμους, λιμενικά ταμεία, εκκλησιαστικές αρχές.
    Περαιτέρω, καθίσταται επιτακτική ανάγκη να θεσμοθετηθεί η εγκατάσταση και λειτουργία μηχανογραφικού συστήματος στους δήμους ώστε να δύνεται η δυνατότητα στον αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο να ελέγχει άμεσα και ηλεκτρονικά την «κατάσταση» του αιτούντος υπαιθρίου εμπόρου.

  • 14 Φεβρουαρίου 2017, 07:11 | Εφραιμίδης Γεώργιος

    Η αναγραφή των στοιχείων μεταφοράς των εμπορευμάτων πινακίδα ,χρήση οχήματος ,κλπ θα είναι καθοριστική στον έλεγχο της παραβατικότητας .