Άρθρο 54 – Κυρώσεις

1. Βασικές ή θεμελιώδεις παραβάσεις θεωρούνται αυτές που σχετίζονται με:
α. Φοροδιαφυγή
β. Παρεμπόριο
γ. Πώληση χωρίς άδεια
δ. Άρνηση – Παρεμπόδιση ελέγχου, ψευδή στοιχεία στον έλεγχο
ε. Παραποίηση προέλευσης ειδών – έλλειψη στοιχείων ιχνηλασιμότητας
στ. Διακίνηση προϊόντων μη ιδιοπαραγόμενων (μόνο για παραγωγούς)
2. Το εύρος των χρηματικών προστίμων κυμαίνονται από 100 € έως 3.000 €, ενώ το εύρος των μη χρηματικών προστίμων θα είναι από «σύσταση» έως οριστική ανάκληση της άδειας. Για τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται διοικητικά πρόστιμα ως εξής:

Πίνακας 8. Παραβάσεις και αντίστοιχες κυρώσεις του Νόμου

Κατηγορία ΠαραβάσεωνΠαράβασηΚύρωση

(ποσά σε €)

Διευκρινίσεις
Τυπικές -Διοικητικές ΥποχρεώσειςΈλλειψη άδειας σε Λαϊκές Αγορές3000Με ταυτόχρονη ενημέρωση του Δήμου στον οποίο έγινε η παράβαση για τυχόν διεκδίκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με τη χρήση δημόσιου – δημοτικού χώρου
Τυπικές -Διοικητικές ΥποχρεώσειςΈλλειψη άδειας σε Στάσιμο Εμπόριο1000Με ταυτόχρονη ενημέρωση του Δήμου στον οποίο έγινε η παράβαση για τυχόν διεκδίκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με τη χρήση δημόσιου – δημοτικού χώρου
Τυπικές -Διοικητικές ΥποχρεώσειςΈλλειψη άδειας σε Πλανόδιο Εμπόριο1000 
Τυπικές -Διοικητικές ΥποχρεώσειςΈλλειψη άδειας σε Πλανόδιο ή Στάσιμο Εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα200 
Τυπικές -Διοικητικές ΥποχρεώσειςΨευδής δήλωσηΑνάκληση άδειας και 2000 ευρώ πρόστιμο και συνέπειες του νόμου 1599/1986 
Τυπικές -Διοικητικές ΥποχρεώσειςΜη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο100Και περαιτέρω έλεγχος για το αν κατέχει άδεια ή μη.
Τυπικές -Διοικητικές ΥποχρεώσειςΜη εμπρόθεσμη ανανέωση άδειας100Και προσωρινή ανάκληση έως την ανανέωση
Τυπικές -Διοικητικές ΥποχρεώσειςΜη ανανέωση επαγγελματικής άδειας για διάστημα ενός έτους από την προβλεπόμενη ημερομηνία ανανέωσηςΟριστική ανάκληση άδειας 
Τυπικές -Διοικητικές ΥποχρεώσειςΜη τήρηση προβλεπόμενων διαδικασιών για την πρόσληψη υπαλλήλου500Με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Τυπικές -Διοικητικές ΥποχρεώσειςΜη αυτοπρόσωπη προσέλευση αδικαιολόγητα300 
Τυπικές -Διοικητικές ΥποχρεώσειςΆρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου800 
Τυπικές -Διοικητικές ΥποχρεώσειςΈλλειψη βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων άρθρο 3

 

⃰ Για τους 2 πρώτους μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος η κύρωση θα είναι απλή σύσταση.

1000Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ και της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο
Τυπικές -Διοικητικές ΥποχρεώσειςΜη ενημέρωση βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων200Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ και της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο
Τυπικές -Διοικητικές ΥποχρεώσειςΆρνηση παραλαβής εγγράφων ελέγχου200 
Καθημερινή διευθέτηση·            Αυθαίρετη αλλαγή χώρου (Λαϊκές ή άλλες υπαίθριες οργανωμένες αγορές/Στάσιμο Εμπόριο)

·            Επέκταση εγκατάστασης πώλησης πέραν της εγκεκριμένης (Λαϊκές ή άλλες υπαίθριες οργανωμένες αγορές/Στάσιμο Εμπόριο)

·            Υπέρβαση εγκεκριμένης χωρικής δραστηριότητας (πλανόδιο εμπόριο)

500 
Καθημερινή διευθέτησηΑπουσία διακριτικής σήμανσης παραγωγού – επαγγελματία500 
Καθημερινή διευθέτησηΑναληθής σήμανση παραγωγού – επαγγελματία1000 
Επιχειρηματική ΛειτουργίαΠώληση μη δηλούμενων προϊόντων από παραγωγούς1000Ανά προϊόν και περαιτέρω έλεγχος για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και ενημέρωση της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο
Επιχειρηματική ΛειτουργίαΠώληση μεγαλύτερης ποσότητας από τη δηλούμενη από παραγωγούς1000Ανά προϊόν και περαιτέρω έλεγχος για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και ενημέρωση της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο
Επιχειρηματική ΛειτουργίαΠώληση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων από παραγωγό2000 και προσωρινή ανάκληση της άδειας για ένα έτοςΜε ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Επιχειρηματική ΛειτουργίαΧρήση μη εγκεκριμένης ταμειακής μηχανήςΠροσωρινή ανάκληση άδειας για τρεις μήνεςΜε ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ

 

 

Επιχειρηματική ΛειτουργίαΨευδής δήλωση παραγωγού για παραγόμενες ποσότητες2000 και προσωρινή ανάκληση της άδειας για ένα έτος και σε περίπτωση υποτροπής οριστική αφαίρεση της άδειας και απαγόρευση έκδοσης νέας άδειας για τον ίδιο, τη σύζυγο ή τα τέκνα, όταν πρόκειται για τις ίδιες καλλιέργειεςΜε ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Καντίνεςυπέρβαση της χρονικής διάρκειας των δύο ωρών της παρ.4 του άρθρου 44500Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Καντίνεςγια μη τήρηση φακέλου φύλλων παρουσίας ανά μήνα

παρ.4 του άρθρου 44

1000Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Καντίνεςγια μη ενημέρωση του εν λόγω φακέλου

παρ.4 του άρθρου 44

200Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Καντίνεςγια μη τήρηση της υποχρέωσης της ελάχιστης απόστασης των 150 μέτρων

παρ.4 του άρθρου 44

500Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Καντίνεςσε περίπτωση υποτροπής των ως άνω τεσσάρων (4) παραβάσεων σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση τέλεσης των ίδιων παραβάσεων για τρίτη φορά ανεξαρτήτως του χρόνου της παράβασης η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τον οικείο Περιφερειάρχη  για χρονικό διάστημα 3 (τριών) μηνών

 

 Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Καντίνεςγια μη τήρηση της υποχρέωσης του χρόνου δραστηριοποίησης της παραγράφου 8 του αρ. 39500Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

3. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
4. Εάν σε διάστημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόμου (κατ’ άρθρο και παράγραφο) το πρόστιμο διπλασιάζεται. Σε περίπτωση που αρχικώς προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ανάκληση άδειας τότε στην επανάληψη της παράβασης επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της επαναληπτικής παράβασης.
5. Η άδεια ανακαλείται προσωρινά για έξι (6) μήνες εφόσον σε διάστημα δύο ετών, ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για πάνω από τέσσερις (4) φορές. Σε περίπτωση που έχει υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε τέσσερις (4) παραβάσεις, η Υπηρεσία που καταχώρησε και βεβαίωσε την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο για τις επιπτώσεις της επιπλέον παράβασης.
6. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικά για μη έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών (απόδειξη, τιμολόγιο) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και για παραβάσεις όπως ανακριβείς ή παραπλανητικές ενδείξεις επί της πινακίδας (π.χ. προέλευση), διάθεση προϊόντων χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά ή με παραποιημένα και ανακριβή παραστατικά εφαρμόζονται οι Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, δύνανται να τροποποιούνται οι ως άνω διοικητικές κυρώσεις.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:46 | Κουκιάς Μιχάλης

  Να καθιερωθεί φυτουγειονομικός έλεγχος (για υπολείμματα φυτοφαρμάκων ορμονών κλπ) από την αρμόδια υπηρεσίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της περιφέρειας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να προβλεφθούν αυστηρές κυρώσεις στο άρθρο 54.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:09 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΓΚΑ

  να προβλεφθείσ το νομοθέτημα η δυνατότητα της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛ/ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. Ομ να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο στις ΕΝ ΓΈΝΕΙ Επιτροπές και τα Δημοτικά Συμβούλια για ζητήματα που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο με γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:09 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΓΚΑ

  4Να περιοριστούν τα προβλεπόμενα υπέρογκα πρόστιμα σε ποσοστό τουλάχιστον στο ένα τέταρτο προκειμένου να μπορεί ο πωλητής να αντεπεξέλθει οικονομικά και να μην κλείσει την επιχείρησή του εάν υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:25 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ

  Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη παράβαση είναι η παντός είδους απάτη, όπως π.χ. η νοθεία προϊόντων η ελληνοποίηση εισαγόμενων προϊόντων και γι’αυτό πρέπει να επιβληθεί το μεγαλύτερο πρόστιμο, ύψους 5.000 ευρώ. Να ακολουθούν οι παντός είδους ψευδείς δηλώσεις με πρόστιμα από 2.000 ευρώ και κάτω.
  Η έλλειψη άδειας σε «Λαϊκές Αγορές» δεν πρέπει να έχει αυτό το μεγάλο πρόστιμο των 3.000 ευρώ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 11:07 | Φώτης

  Α) Να επανέλθουν οι διαδικασίες της δέσμευσης, κατάσχεσης και μεσεγγυούχου. 1) Δέσμευσης σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά την επισήμανση των τροφίμων, με ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών Κτηνιατρικής και Αγροτικής Οικονομίας ή ΕΦΕΤ για συμμόρφωση , 2)α)Κατάσχεσης σε περίπτωση μη υπαρξης παραστατικών στοιχείων Ή προϊόντων τα οποία είναι απομιμητικά β) Διάθεσης τους σε μη κερδοσκοπικούς συλλόγους και ιδρύματα 3) Κατάσχεσης σε περίπτωση τροφίμων με αλλοιώσεις και ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών Κτηνιατρικής και Αγροτικής Οικονομίας ή ΕΦΕΤ για την τύχη των τροφίμων. Αντί των παραπάνω, μπορεί να γίνει σαφή αναφορά στα άρθρα των κείμενων διατάξεων που θα εφαρμόζονται κάθε φορά από τα ελεγκτικά όργανα (ανα περίπτωση) και ρητή υποχρέωση ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών.
  Β) Να υπάρξει σαφής αναφορά ποιές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσία, νομοθεσίας περί τροφίμων και των ΔΙΕΠΠΥ καλούνται να γνωρίζουν τα ελεγκτικά όργανα άλλων υπηρεσιών και να μην χρειάζεται να μελετούν ΟΛΗ την υπάρχουσα νομοθεσία.
  Γ)Να διευκρινιστεί διοικητικά η διαδικασία κυρώσεων σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις ΔΙΕΠΠΥ και κοινοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία σχετικό έγγραφο. Π.χ. σε περιπτώσεις πλανοδίου εμπορίου, οι υπάλληλοι θα πρέπει να εντοπίσουν τον παραβάτη πωλητή για να συντάξουν ενώπιον του Έκθεση του Ν. 4177/13?

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 14:33 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Ο ν. 4264/2014 επιδίωξε μια σημαντική αυστηριοποίηση των ποινών, ακολουθώντας τη λογική ότι αυτές μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Θέσπισε και ποινικές κυρώσεις π.χ. για πώληση χωρίς άδεια προβλέπεται φυλάκιση. Είναι προφανές ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν έχει αποτρέψει φαινόμενα ανάπτυξης παράνομου υπαίθριου εμπορίου πλησίον των λαϊκών αγορών, αλλά περισσότερο οδήγησε σε ατιμωρησία. Ως εκ τούτου προτείνουμε την μείωση του ποσού των προστίμων, ώστε το ύψος των προστίμων να μην λειτουργεί αποτρεπτικά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να το επιβάλλουν.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 05:22 | χρήστοσ

  Άρθρο 2 παραγ. 3. «Πλανόδιο Εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου Άρθρο 54 στο συγκεκριμένο άρθρο δεν προβλέπετε πρόστιμο όταν ο πλανόδιος πωλητής στέκετε και δεν κάνη πλανόδιο. H θεωρείτε; Έλλειψη άδειας σε Πλανόδιο Εμπόριο;

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 12:09 | χρήστοσ

  Κάτοχος άδειας όποια να ναι μορφής αν δεν δραστηριοποιείται στο χώρο του, θεωρείτε Έλλειψη άδειας σε Στάσιμο Εμπόριο, Έλλειψη άδειας σε Λαϊκές Αγορές και Έλλειψη άδειας σε Πλανόδιο Εμπόριο; Δηλαδή μπορεί να υποβληθεί πρόστιμο σε αδειούχο πωλητή για Έλλειψη άδειας; Χρίζει διευκρίνιση.

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 11:43 | γιαννης

  Σε μη ιδιοπαραγωμενα προιοντα περαν του χρηματικου προστιμου προβλεπεται και αφαιρεση της αδειας. Πως θα πληρωσει το προστιμο χωρις δουλεια;επαγγελματικη εξοντωση; ας μην σουρωνουμε τα κουνουπια και καταπινουμε καμηλες.
  Μηπως να εξεταστει το ενδεχομενο οι παραγωγοι να μπορουν να αγοραζουν προιοντα τα οποια παραγουν απο αλλους παραγωγους οταν η δικη τους παραγωγη εξαντληθει ή καταστραφει απο ενα χαλαζι ή μια πλυμμηρα π.χ. η αποζημιωση του ελγα και αργει και οταν ερθει ειναι κουτσουρεμενη. Αλλωστε μια τετοια φανερη και νομιμη συναλαγη μονο εσοδα μπορει να φερει στο δημοσιο .τωρα επισης και η φορολογια και τα ασφαλιστρα τινουν να εξισωθουν με αυτα των επαγγελατιων.

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 10:37 | APOSTOLOS

  (Τυπικές -Διοικητικές Υποχρεώσεις Μη ανανέωση επαγγελματικής άδειας για διάστημα ενός έτους από την προβλεπόμενη ημερομηνία ανανέωσης :Οριστική ανάκληση άδειας.) πρόταση, να δίνεται το δικαίωμα στον κάτοχο να προσφύγει στα δικαστήρια ,ΣτΕ,κλπ, αν χρειαστεί, χωρις να γίνεται ανάκληση της αδειας ,πριν της απαφασεις των δικαστηρίων.

 • 11 Φεβρουαρίου 2017, 09:40 | χρήστοσ

  Άρθρο 54 Παρ. 5 στην περίπτωση αυτή και εφόσον ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια, στην υποβολή προστίμου, προτείνω να μην έχει εφαρμογή η παραπάνω διάταξη λόγο και ενδεχoμένος ο προσφεύγον να δικαιωθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια, πριν την απόφαση θα του ανακληθεί η άδεια ;

 • 11 Φεβρουαρίου 2017, 09:19 | APOSTOLOS

  Να δίνει περιθώρια άρσης ανάκλησης της αδείας τουλάχιστον για μια 5τια

 • 11 Φεβρουαρίου 2017, 06:51 | χρήστοσ

  ΑΡΘΡΟ 54 Υπέρβαση εγκεκριμένης χωρικής δραστηριότητας (πλανόδιο εμπόριο ) Προτείνω :Υπέρβαση εγκεκριμένης χωρικής δραστηριότητας (πλανόδιο εμπόριο / στάσιμο εμπόριο ). έκτος αν διευκρινιστεί τη συνιστά Αυθαίρετη αλλαγή χώρου, στην επικράτεια κλπ , χρίζει διευκρίνιση.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 16:55 | χρήστοσ

  Πρόταση στης περιπτώσεις όπου από Δημοτικά Συμβούλια, οι από υπάλληλους, οι Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι κλπ. χορηγούν άδειες κατά παράβαση του παρόντος νόμου να τους επιβάλετε πρόστιμο 3000 ευρώ και τουλάχιστο (1) χρόνο ποινή φυλάκισης για να σταματήσει το ρουσφέτι .