Άρθρο 38 – Εμποροπανηγύρεις επ’ ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, Πασχαλινές και Χριστουγεννιάτικες Αγορές, Κυριακάτικες αγορές, λοιπές ειδικές υπαίθριες αγορές.

1. Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο θα εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, των παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων που τελούνται μια φορά το χρόνο τις επτά (7) ημέρες , των πασχαλινών αγορών τις δέκα (10) ημέρες και των χριστουγεννιάτικων αγορών τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Τα πωλούμενα είδη των Πασχαλινών και Χριστουγεννιάτικων αγορών θα πρέπει να δικαιολογούν το χαρακτήρα των ημερών, να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ. Οι Κυριακάτικες αγορές διεξάγονται εξ’ ορισμού τις Κυριακές. Απαγορεύεται στις Κυριακάτικες Αγορές να διατίθενται νωπά διατροφικά προϊόντα. Στις περιπτώσεις εμπορίας ζώντων ζώων απαιτείται έγγραφο μετακίνησης των παραγωγικών ζώων, καθώς και βεβαίωση απαλλαγής από ασθένειες υπογεγραμμένη από κτηνίατρο της ΔΑΟΚ.
2. Στις υπαίθριες Κυριακάτικες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα πλην διατροφικών. Οι αγορές αυτές δύναται να διακριθούν ως ειδικότερες αγορές ανάλογα με το αντικείμενο πώλησης, τηρουμένου του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας, σε: (α) Κυριακάτικες αγορές, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης, νεωτερισμών, λευκών ειδών, δερμάτινων ειδών, βιομηχανικών ειδών, ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών και εκκλησιαστικών ειδών, καλλωπιστικών φυτών, ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες-πλαστικές γλάστρες, χώμα), (β) Κυριακάτικες αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευματιών, αγορές συλλεκτών και (γ) Κυριακάτικες αγορές βιβλίων, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση βιβλίων. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία περισσοτέρων από μίας (1) Κυριακάτικης Αγοράς, εντός των ορίων κάθε Δήμου. Η ίδρυση Κυριακάτικης αγοράς πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του οικείου δήμου, στην οποία καθορίζονται και τα πωλούμενα είδη.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις αγορές αυτές πωλητών που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, είναι η έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου ετήσιας διάρκειας, η οποία εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας των πωλητών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις αγορές αυτές και δεν απαιτείται προκήρυξη. Ο πωλητής με αίτησή του, στην οποία επισυνάπτει:
α) βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS
β) βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS
γ) πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπου απαιτείται
δ) φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση
ε) άδεια διαμονής εν ισχύ, κατά περίπτωση
αιτείται την έκδοση της βεβαίωσης, η οποία θα είναι και το απαραίτητο πιστοποιητικό προκειμένου να αιτηθεί να συμμετάσχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας. Ο Δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος.
4. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται μετά από πρόσκληση του οικείου Δήμου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με την διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής: α) σε ποσοστό 70% σε υπαίθριους πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά β) 20 σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών γ) 10% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών β΄ και γ΄ ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της α΄ κατηγορίας.
5. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας α) την άδεια υπαιθρίου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παρ. 3 κατά περίπτωση και β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
6. Από το συνολικό αριθμό των προς διάθεση θέσεων τουλάχιστον 15% χορηγείται σε Έλληνες Ρομά, εφόσον υπάρχουν ανάλογες αιτήσεις.
7. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής,. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος.
8. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
9. Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα Πολιτιστικοί, Εξωραϊστικοί, Τοπικοί Σύλλογοι διοργανώνουν παραδοσιακά για δεκαπέντε (15) συναπτά έτη εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα, γενικότερου κοινωνικού, πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου στα πλαίσια των οποίων διεξάγεται και οποιαδήποτε είδους υπαίθρια αγορά, μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη διοργάνωσης της αγοράς αυτής σε δικό τους ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο υπό τους όρους και προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου. Προκειμένου για την περίπτωση αυτή απαιτείται απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία θα βεβαιώνονται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκαλείται μετά από αίτηση του Συλλόγου, στην οποία θα αναφέρεται απαραιτήτως το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ. του Συλλόγου και θα επισυνάπτονται το Καταστατικό του Συλλόγου, ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς (στον οποίο θα εμπεριέχονται απαραιτήτως τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου) και κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο για τη διοργάνωση συγκεκριμένης εκδήλωσης. Η εν λόγω Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει ισχύ για πέντε έτη από την έκδοσή της και κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
10. Για τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται μετά την έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και υπογραφή Εγγράφου Δεσμεύσεων με την οικεία Δημοτική Αρχή στο οποίο θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι συνεργασίας και λειτουργίας της αγοράς σε σχέση ιδίως με την προσβασιμότητα, υγιεινή και ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού και την καθαριότητα του χώρου. Στο ίδιο Σύμφωνο θα καθορίζονται και τα τέλη υπέρ του Δήμου τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα (για κάθε συμμετέχοντα πωλητή) από τα ανά ημέρα τέλη που απαιτεί ο εν λόγω Δήμος για αντίστοιχες θέσεις Στάσιμου εμπορίου. Το εν λόγω Σύμφωνο καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς απαιτείται να εγκριθεί από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.
11. Η αναφερόμενη διαδικασία της παραγράφου 10 ισχύει αναλογικά και για τους νόμιμα λειτουργούντες και αναγνωρισμένους Συλλόγους ή Ομοσπονδίες Ρομά. Ειδικότερα ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα της παραγράφου 10 σε σχέση με τη δυνατότητα των Συλλόγων-Ομοσπονδιών Ρομά να διεξάγουν Αγορές σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο και πάντα υπό την προϋπόθεση του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και του Συλλόγου-Ομοσπονδίας Ρομά και την έγκριση αυτού από το Δημοτικό Συμβούλιο.
12. Οι ιδρυθείσες με προϊσχύουσες διατάξεις του παρόντος Κυριακάτικες αγορές εξακολουθούν να λειτουργούν. Μετά την λήξη του χρόνου λειτουργίας τους, δύναται να ιδρυθούν εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
13. Για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αγορές ο οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών Κανονισμό Λειτουργίας, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 14:02 | Γιουτίκας Κωνσταντίνος

  άρθ. 38 παρ. 2

  Δεν γίνεται καμία αναφορά για κυριακάτικη αγορά θεματικής εικαστικών τεχνών. Να συμπεριληφθεί στην παράγραφο η ίδρυση κυριακάτικης αγοράς πρότυπων καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, κοσμημάτων, και άλλων συναφών προϊόντων δημιουργών.

  άρθ. 38 παρ. 2

  Δυνατότητα στις Κυριακάτικες αγορές θεματικής παλαιοπωλών και συναφών δραστηριοτήτων να δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες να πουλούν μεταχειρισμένα οικιακά αντικείμενα και χρησιμοποιημένο ρουχισμό και κλινοσκεπάσματα, στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης τους σε νέες κατοικίες ή σε ανανέωση τους οικιακού τους εξοπλισμού. (Σκεπτικό: α. Η διαδικασία αυτή υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε δίνουμε την δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης σε άτομα που »αναγκάζονται» οικονομικά να μετεγκατασταθούν. β. Δίνεται κίνητρο ανανέωσης του οικιακού εξοπλισμού αφού από την είσπραξη υπολειμματικής αξίας των παλαιών αντικείμενων στηρίζεις την αγορά νέων προϊόντων και ενισχύεται η αγορά. γ. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία θα δηλώνουν στην εφορία την μετεγκατάσταση με βεβαιωτικά έγγραφα – συμβόλαια μίσθωσης αγοράς πώλησης – και σε συνέχεια θα εκδίδεται ειδική άδεια από την αρμόδια ΔΟΥ για την ατελή πώληση των ειδών. Οι συμμετέχοντες έχουν την χρήση του δικαιώματος αυτού μια φορά ανά τριετία.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 14:31 | Γιουτίκας Κωνσταντίνος

  άρθ. 38 παρ. 1
  Προσθήκη η διάρκεια λειτουργίας των Χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών να μην διαρκεί 15 αλλά 26 μέρες. Έναρξη 6 Δεκεμβρίου και λήξη 31 Δεκεμβρίου (σκεπτικό με την παράταση της διάρκειας εξασφαλίζεται η απόσβεση των εγκαταστάσεων που θα αναλαμβάνονται απο Δήμους ή ιδιώτες με πράξεις παραχώρησης των οικείων ΟΤΑ με θεματικά στέγαστρα και κυρίως των πάγιων δαπανών ενοικίασης αυτών απο τους χρήστες του υπαίθριου εμπορίου αφού η μεγαλύτερη διάρκεια μειώνει το ημερήσιο κόστος, αυξάνει το κίνητρο κερδοφορίας και συμμετοχής στη δραστηριότητα. Το σκεπτικό αυτό ακολουθείται σε όλες τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Χώρες. Σημειώνουμε δε ότι η διάρκεια αυτών των θεματικών αγορών είθισται στις υπόλοιπες χώρες 30-40 μέρες.

  άρθ. 38 παρ. 1

  Στα πωλούμενα είδη να προστεθούν : Λευκά είδη, είδη υαλοπωλείου, Εκκλησιαστικά είδη, καλλωπιστικά φυτά, είδη δώρων και συσκευασίας, προϊόντα παλαιοπωλείου και συναφών δραστηριοτήτων, βιβλία, πρότυπα καλλιτεχνικά δημιουργήματα, χειροποίητα είδη σύγχρονης και λαϊκής τέχνης, κοσμήματα, απομίμηση κοσμημάτων και χειροτεχνήματα.

 • Στην παράγραφο 9 να συμπεριληφθούν :οι Συνεταιρισμοί Παραγωγών και Καταναλωτών και στην προθεσμία να συμπεριληφθεί και αγορές χωρίς μεσάζοντες την τελευταία διετία ή τριετία

 • Στην παράγραφο δύο να συμπεριληφθεί:Κυριακάτικες αγορές χωρίς μεσάζοντες, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση προϊόντων μόνο από παραγωγούς

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:25 | Κουκιάς Μιχάλης

  Άρθρο 38 παράγραφος 7
  Μήπως από το πλαίσιο αυτής της παραγράφου πρέπει να εξαιρεθούν οι υπαίθριες δραστηριότητες των πανηγυριών ώστε να μην απαιτείται η σύνταξη ονομαστικού καταλόγου συμμετεχόντων καθώς και η έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς είναι διαδικασίες που συνήθως ολοκληρώνονται λίγο πριν την έναρξή των πανηγυριών. Έτσι κι αλλιώς στην κανονιστική θα υπάρχει η χωροθέτηση και η περιγραφή των θέσεων και των ειδών προς διάθεση.
  Άρθρο 38 παράγραφος 9
  Στην περίπτωση που θα αναπτυχθεί εμπορική δραστηριότητα στο πλαίσιο εκδήλωσης αυτής της παραγράφου, αν αυτή πραγματοποιηθεί σε εκκλησιαστικό ή ιδιόκτητο χώρο, απαιτείται προηγούμενη παραχώρηση του χώρου αυτού στον Δήμο για όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης;

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:08 | Μικροπωλητής

  Γ. Να συμπεριληφθούν Φορητές εγκαταστάσεις έψησης.
  Στις διατάξεις που αναφέρονται στις κινητές καντίνες πρέπει να προστεθούν και οι φορητές εγκαταστάσεις έψησης για είδη που δεν απαιτείται αυτοκινούμενη καντίνα πχ. μικροπωλητής παγωτού, ποπ κορν, λουκουμάδων κλπ. Επιπλέον, σε πολλές υπαίθριες αγορές είναι αδύνατη η προσέγγιση των αυτοκινούμενων καντινών και η χωροταξική συνένωσή τους με τα περίπτερα. Στην περίπτωση αυτή εξυπηρετούν τα μέγιστα οι φορητές εγκαταστάσεις έψησης.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:16 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΓΚΑ

  σχετ. με τις παρ. 9, 10 και 11 του αρθρου 38 :Δεδομένης της δυνατότητας ανάληψης ευθύνης διοργανώσεως υπαίθριας αγοράς – και κυριακάτικης – σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο από Πολιτιστικούς, Εξωραϊστικούς και Τοπικούς Συλλόγους αλλά και Συλλόγους και Ομοσπονδίες Ρομά προτείνουμε και αιτούμεθα δυνάμει της ισονομίας και ισοτιμίας των ατόμων και κοινωνικών ομάδων η δυνατότητα αυτή να δίδεται και στην «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.» η οποία λόγω της μεγάλη εμπειρία στο χώρο επί είκοσι (20) συναπτά έτη παρέχει τα εχέγγυα προς τούτο.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:07 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΓΚΑ

  Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε να συμπεριληφθεί διάταξη που να αναφέρει ότι στο βραχυπρόθεσμο υπαίθριο εμπόριο οι προσλήψεις υπαλλήλων οι οποίες είναι «εκ τοις πράγμασι» περιστασιακές, δηλαδή όσο χρόνο δηλαδή διαρκεί η εκάστοτε υπαίθρια αγορά – και οι οποίες (προσλήψεις) γίνονται κατά ποσοστό 90% από τις τοπικές κοινωνίες – αυτές θα γίνονται με εργόσημο.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:31 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΓΚΑ

  δικαίωμα συμμετοχής των επαγγελματιών υπάιθρίων εμπόρων με το αντίστοιχο ποσοστό 20% στις Λαϊκές Αγορές, χωρίς περιορισμούς, εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:36 | Μικροπωλητής

  )σε κάθε παζάρι ο υπαίθριος έμπορος καταλαμβάνει, ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων του, τη θέση εργασίας του, αποτελούμενη από ένα (1) ή και περισσότερα περίπτερα. Η προσωρινή αυτή θέση εργασίας δεν είναι επαγγελματική στέγη ώστε να εμπίπτει στις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων, είτε να υπόκειται σε πολεοδομικές διατάξεις κ.α. και για τον λόγο αυτόν η παραπάνω διευκρίνιση πρέπει να συμπεριληφθεί στο νόμο ώστε να διασφαλιστεί θεσμικά η χρήση της θέσης εργασίας.

  δ) η προσωρινή κατασκευή δεν πρέπει να εμπίπτει σε πολεοδομικές διατάξεις, πλην όμως για λόγους δημόσιας ασφάλειας πρέπει υποχρεωτικά να φέρει στατική μελέτη εκδοθείσα από αρμόδιο πολιτικό μηχανικό, την ευθύνη της οποίας έχει ο κατασκευαστής.

  ε) Όπως προαναφέρθηκε επιβάλλεται η πολιτεία να παρέμβει νομοθετικά για την αναβάθμιση, αισθητική και ασφάλεια των υπαιθρίων αγορών σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Προτείνουμε τις μεταλλικές κατασκευές οι οποίες απαρτίζονται από εκθεσιακά ομοιόμορφα μεταλλικά περίπτερα ηλεκτροστατικής βαφής (δεν ξύνονται και αλλοιώνονται από χτυπήματα κ.α.), η κατασκευή των οποίων αποτελείται από ενισχυμένους κοιλοδοκούς (6 εκ. Χ 4εκ. Χ 2,5 χιλ. πάχος). Τα περίπτερα πακτώνονται στο έδαφος με στριφόνια και ούπα (20εκ.Χ 8 χιλ. πάχος) και χρησιμοποιούνται αντιανέμια από συρματόσχοινο (6χιλ. πάχους), εντατήρες για τη στατικότητα και την ασφάλεια της κατασκευής. Στο πίσω μέρος τα περίπτερα ασφαλίζονται με μελαμίνη και σκεπάζονται με τέντες βραδείας καύσης από PVC και φέρουν σκίαστρα από το ίδιο υλικό προς προστασία από τον ήλιο και της καιρικές συνθήκες. Η παραπάνω κατασκευή έχει σταθερότητα και στατική επάρκεια, αντοχή στην ανεμοπίεση και σε κάθε μορφής κακοκαιρία και μη εισδοχή υδάτων λόγω της μεγάλης ρύσης των τεντών, ‘έχει κατάλληλο ύψος με ρήση (3 .μ. μπροστά και 2,5 μ. πίσω) έχει πλάτος 3,5 μ., είναι περίπου 7 τ.μ. ο ωφέλιμος χώρος και τα περιπτερα τυγχάνουν εργονομικά. Η μεταλλική κατασκευή δεν υπόκειται σε πολεοδομικές διατάξεις. Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να φέρει στατική μελέτη της εγκαταστάσεως εκπονημένη από πολιτικό μηχανικό σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Προτείνεται το λευκό χρώμα (σε περίπτερα και τέντες) διότι με τον τρόπο αυτόν υπάρχει ομοιομορφία, αναδεικνύονται τα χρώματα των εμπορευμάτων, είναι φωτεινά και άρα περιορίζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα περίπτερα ηλεκτροδοτούνται με την εφαρμογή συγκεκριμένου ηλεκτρολογικού σχεδίου εκπονημένου από ειδικό πτυχιούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο Κάθε περίπτερο φέρει ατομικό πυροσβεστήρα. Με τη μεταλλική κατασκευή εξασφαλίζεται η υγεία και σωματική ακεραιότητα και ασφάλεια των συμμετεχόντων εμπόρων και των εμπορευμάτων τους και των συναλλασσομένων επισκεπτών της αγοράς και αναβαθμίζεται ο αρχαιότατος θεσμός των υπαιθρίων αγορών σε αντίθεση με την υποβάθμιση που υποβάλει η ξύλινη κατασκευή με τους τσίγκους.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:43 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΓΚΑ

  επιβάλλεται η πολιτεία να παρέμβει νομοθετικά για την αναβάθμιση, αισθητική και ασφάλεια των υπαιθρίων αγορών σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Προτείνουμε τις μεταλλικές κατασκευές οι οποίες απαρτίζονται από εκθεσιακά ομοιόμορφα μεταλλικά περίπτερα
  η κατασκευή των οποίων αποτελείται από ενισχυμένους κοιλοδοκούς. Τα περίπτερα πακτώνονται το έδαφος για τη στατικότητα και την ασφάλεια της κατασκευής. Στο πίσω μέρος τα περίπτερα ασφαλίζονται με μελαμίνη και σκεπάζονται με τέντες βραδείας καύσης προς προστασία από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες. Η παραπάνω κατασκευή έχει σταθερότητα και στατική επάρκεια, αντοχή στην ανεμοπίεση και σε κάθε μορφής κακοκαιρία και μη εισδοχή υδάτων λόγω της μεγάλης ρύσης των τεντών,
  και τα περιπτερα τυγχάνουν εργονομικά. Η μεταλλική κατασκευή δεν υπόκειται σε πολεοδομικές διατάξεις. Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να φέρει στατική μελέτη της εγκαταστάσεως εκπονημένη από πολιτικό μηχανικό σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα περίπτερα ηλεκτροδοτούνται με την εφαρμογή συγκεκριμένου ηλεκτρολογικού σχεδίου εκπονημένου από ειδικό πτυχιούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο Κάθε περίπτερο φέρει ατομικό πυροσβεστήρα. Με τη μεταλλική κατασκευή εξασφαλίζεται η υγεία και σωματική ακεραιότητα και ασφάλεια των συμμετεχόντων εμπόρων και των εμπορευμάτων τους και των συναλλασσομένων επισκεπτών της αγοράς και αναβαθμίζεται ο αρχαιότατος θεσμός των υπαιθρίων αγορών σε αντίθεση με την υποβάθμιση που υποβάλει η ξύλινη κατασκευή με τους τσίγκους.
  *************************
  Στην παρ. 1 του άρθρου 38 θα πρέπει να προστεθούν οι παραδοσιακές ή εθιμοτυπικές εμποροπανηγύρεις και οι ζωοπανηγύρεις που είναι αυτές που γίνονται μια φορά το χρόνο σε κάθε πόλη ή νομό και συνάδουν με τα ήθη και τα έθιμα κάθε περιοχής τα οποία αναβιώνουν και μεταδίδονται από γενιά σε γενιά και κρατούν ζωντανή την πολιτισμική μας κληρονομία. Η διεξαγωγή τους συνιστά πολιτιστικό και ψυχαγωγικό γεγονός, που αναμένεται με ανυπομονησία, είναι τόπος συνεύρεσης του κόσμου, διασκέδασης, αγορών κλπ. Η διάρκειά τους πρέπει να οριστεί σε οκτώ (8) ημέρες λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν.
  *******************************************
  Οι θρησκευτικές και επετειακές εμποροπανηγύρεις άπτονται του εθνικού μας εορτολογίου και των εθνικών επετείων και η διάρκεια τους πρέπει να οριστεί σε χρόνο από δύο (2) έως επτά (7) ημέρες.

  Οι πασχαλινές υπαίθριες αγορές, πρέπει να έχουν διάρκεια δέκα πέντε (15) ημερών.

  οι χριστουγεννιάτικες υπαίθριες αγορές, συνάδουν με το πνεύμα των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και πρέπει να έχουν διάρκεια είκοσι (20) ημερών, λόγω του παρατεταμένου εορταστικού κλίματος που λήγει με τα Θεοφάνεια την 6η Ιανουαρίου.

  προτείνουμε να δίνεται θεσμικά στους δήμους η δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας κάποιας αγοράς για λόγους που εκείνοι θα αξιολογήσουν.

  Στις κινητές καντίνες πρέπει να προστεθούν και οι φορητές εγκαταστάσεις έψησης για είδη που δεν απαιτείται αυτοκινούμενη καντίνα πχ. μικροπωλητής παγωτού, ποπ κορν, λουκουμάδων κλπ.
  ******************

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:06 | Μικροπωλητής

  Β3)Είδη και διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών υπαιθρίων αγορών.:

  α)Οι θρησκευτικές και επετειακές εμποροπανηγύρεις άπτονται του εθνικού μας εορτολογίου και των εθνικών επετείων και η διάρκεια τους πρέπει να οριστεί σε χρόνο από δύο (2) έως επτά (7) ημέρες. Για ευνόητους λόγους στο νομό Αττικής είθισται οι εμποροπανηγύρεις να διαρκούν δυο (2) ημέρες. Στην επαρχία όμως οι εμποροπανηγύρεις διαρκούν περισσότερο διότι το απαιτούν οι τοπικές κοινωνίες και η διεξαγωγή τους συνιστά πολιτιστικό και ψυχαγωγικό γεγονός, που αναμένεται με ανυπομονησία, είναι τόπος συνεύρεσης του κόσμου, διασκέδασης, αγορών κλπ.

  β) Οι παραδοσιακές ή εθιμοτυπικές εμποροπανηγύρεις και οι ζωοπανηγύρεις είναι αυτές που γίνονται μια φορά το χρόνο σε κάθε πόλη ή νομό και συνάδουν με τα ήθη και τα έθιμα κάθε περιοχής τα οποία αναβιώνουν και μεταδίδονται από γενιά σε γενιά και κρατούν ζωντανή την πολιτισμική μας κληρονομία. Η διεξαγωγή τους συνιστά πολιτιστικό και ψυχαγωγικό γεγονός, που αναμένεται με ανυπομονησία, είναι τόπος συνεύρεσης του κόσμου, διασκέδασης, αγορών κλπ. Η διάρκειά τους πρέπει να οριστεί σε οκτώ (8) ημέρες λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν.

  γ) οι πασχαλινές υπαίθριες αγορές, συνάδουν με το πνεύμα της εορτής του Πάσχα και πρέπει να έχουν διάρκεια δέκα πέντε (15) ημερών.

  δ) οι χριστουγεννιάτικες υπαίθριες αγορές, συνάδουν με το πνεύμα των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και πρέπει να έχουν διάρκεια είκοσι (20) ημερών, λόγω του παρατεταμένου εορταστικού κλίματος που λήγει με τα Θεοφάνεια την 6η Ιανουαρίου.

  Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , προτείνουμε να δίνεται θεσμικά στους δήμους η δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας κάποιας αγοράς για λόγους που εκείνοι θα αξιολογήσουν.

  ε) Οι κυριακάτικες αγορές θα συμβάλλουν στην ανανέωση και αύξηση της αγοραστικής δύναμης της αγοράς, συμβάλλουν στην εν γένει διάθεση των καταναλωτών, παρέχουν τη δυνατότητα να τις επισκεφθεί κάθε άνθρωπος που αδυνατεί να προβεί στις όποιες αγορές μέσα στην εβδομάδα. Στους δήμους που θα πραγματοποιηθούν αυτού του είδους οι αγορές αυξάνεται η κίνηση και οι τζίροι των καταστημάτων κάθε είδους, πχ περίπτερα, βενζινάδικα, ταβέρνες, καφέ, εστιατόρια, παιδότοποι κ.α.
  Η διάρκεια των εμποροπανηγύρεων και υπαιθρίων αγορών καθορίζει επακριβώς τις ημέρες εργασίας των υπαιθρίων εμπόρων του κλάδου μας και καθίσταται επιτακτική ανάγκη με θεσμική παρέμβαση της Πολιτείας να αυξηθούν οι ημέρες εργασίας μας υπό τις παρούσες μάλιστα οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα. Όπως προαναφέραμε, σήμερα εργαζόμαστε περίπου (150) ημέρες ετησίως.
  Ο χρονικός περιορισμός κάθε μορφής υπαίθριας αγοράς αντιστρατεύεται το Σύνταγμα και το νόμο 3852/2010. Καταρχήν, το δικαίωμα για εργασία θεμελιώνει το ύψιστο κοινωνικό κεκτημένο. Μετά το νέο Σύνταγμα του 1975, σταθεροποιήθηκε η εργατική, κοινωνική και συνδικαλιστική νομοθεσία καθ΄ όσον αφορά τις προβλεπόμενες διαδικασίες για διευκόλυνση των εργαζομένων να βρίσκουν άμεσα εργασία, να εργάζονται υπό υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Φορείς του δικαιώματος του άρθρου 22 του Σ είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες και οι αλλοδαποί. Το κοινωνικό δικαίωμα για εργασία χαρακτηρίζεται ως το αρχέτυπο των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η «μήτρα» όλων των λοιπών κοινωνικών δικαιωμάτων και συνιστά υποχρέωση του κράτους για την δημιουργία συνθηκών απασχόλησης για όσους επιθυμούν και μπορούν να εργαστούν .
  Η αρμοδιότητα της αδειοδότησης και λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων αγορών ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους. Η αύξηση των ημερών λειτουργίας θα αυξήσει τα έσοδά τους, προερχόμενα από το τέλος κατάληψης.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:58 | Μικροπωλητής

  Ιγ) Κατάργηση της κληρώσεως.
  Η κλήρωση έχει δημιουργήσει στην πράξη πολλά πρακτικά προβλήματα και για τον λόγο αυτόν οι περισσότεροι δήμοι δεν τηρούν τη διαδικασία, π.χ κληρώνονται σε σημεία δίπλα στους ιερούς ναούς εμπορεύματα που προσβάλουν το θρησκευτικό πνεύμα των πιστών και δεν αρμόζουν, όπως εσώρουχα ή κληρώνονται σε όμορες θέσεις συναφή ή και ίδια εμπορεύματα κ.α.
  Για τον λόγο αυτόν προτείνουμε όλα τα ζητήματα που άπτονται της χωροθέτησης και λειτουργίας κάθε εμποροπανήγυρις ή υπαίθριας αγοράς να ρυθμίζονται και καθορίζονται με τις κανονιστικές αποφάσεις του οικείου δήμου.
  Επίσης προτείνουμε να καταργηθεί η ποσόστωση. Άλλως να προστεθούν ως συμμετέχοντες και οι έμποροι εφόσον έχουν δηλώσει στην εφορία την επέκταση της δραστηριότητας τους και να περιοριστεί η ποσόστωση υπέρ των Ρομά και να συμπεριληφθούν στο ποσοστό αυτό και άλλες ευπαθείς ομάδες όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, άτομα σε απεξάρτηση, άτομα που έχουν πρόσφατα αποφυλακιστεί.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 12:34 | ΣΠΥΡΟΣ

  Να μην επιτρεπεται η συμμετοχη των κατοχων αδειων λαικης αγορας στις υπαιθριες αγορες διοτι εχουν εβδομαδιαια απασχοληση ενω οι υπαιθριοι εμποροι που εχουν ως μοναδικη απασχοληση την συμμετοχη στις εμποροπανηγυρεις εργαζονται συνολικα λιγοτερο απο δυο μηνες κατ’ ετος.Ειναι εντελως αδικο οι πρωτοι να εχουν δικαιωμα συμμετοχης στις εμποροπανηγυρεις και οι δευτεροι να περιμενουν μηπως κληρωθουν

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 12:37 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΚΟΣ

  Σύμφωνα με την παρ.1 υποπερίπτωση 1 του άρθρου 38 του παρόντος σχέδιο νόμου : » … για την λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβούλιου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 του ν.3463/2006…»

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω το μόνο και αποκλειστικό αρμόδιο για την χορήγηση αδειών και την λειτουργία των υπαιθρίων αγορών καθίσταται το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο .

  Ειδικά δε για τις περιπτώσεις όπου οι θέσεις αδειών καθορίζονται από τις αποφάσεις Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων ή από την αρμόδια Εκκλησιαστική Αρχή καθίσταται αναγκαίο η αρμοδιότητα και για την χορήγηση αδειών να δίνεται με αποφάσεις των ιδίων οργάνων αφού παρατηρείται το φαινόμενο να μην υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εκάστοτε Δήμων και των υπολοίπων οργάνων όταν πρέπει να καθοριστούν θέσεις που δεν βρίσκονται υπό το ιδιοκτησιακό καθεστώς του εκάστοτε Δήμου με αποτέλεσμα να ματαιώνονται οι τελετές των εμποροπανηγύρεων.

  Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 38 του παρόντος σχέδιο νόμου : » …Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, των παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων που τελούνται μια φορά το χρόνο τις επτά (7) ημέρες , των πασχαλινών αγορών τις δέκα (10) ημέρες και των χριστουγεννιάτικων αγορών τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες…»

  Η αρμοδιότητα της παροχής αδειών και η σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων άπτεται αποκλειστικά των αρμοδιοτήτων των Δήμων οι οποίοι θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα της χρονικής παράτασης διάρκειας των υπαιθρίων αγορών όταν οι τελευταίοι το κρίνουν.
  Σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι πρέπει να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας των χριστουγεννιάτικων υπαιθρίων αγορών στις 20 ημέρες ( αφού οι εν λόγω εορτές κλείνουν αυλαία με τον εορτασμό των Θεοφανείων στις 6 Ιανουαρίου ) ενώ για τις πασχαλινές ο χρόνος διάρκειας πρέπει να είναι 15 ημέρες ( διάρκεια πασχαλινών αγορών από την Κυριακή των Βαΐων έως την Κυριακή του Θωμά.)

  Άλλωστε η χρονική παράταση της διάρκειας των εμποροπανηγύρεων αυξάνει τα έσοδα του Δήμου ( τέλος κατάληψης ) αναδεικνύει έτι περισσότερο τα ήθη-έθιμα των τοπικών κοινωνιών αλλά δημιουργεί και ισχυρότερους δεσμούς ( λόγω της παρατεταμένης διάρκειας των υπαιθρίων αγορών ) των αποδήμων για τους οποίους οι αγορές αποτελούν τόπο συνάντησης , επιπρόσθετα δε η παράταση της χρονικής διάρκειας συνεισφέρει, στην οικονομική άνθηση των τόπων και των συμμετεχόντων παραγόντων διεξαγωγής τους.( πέραν των Δήμων, βενζινάδικα, εστιατόρια, καφετέριες κτλ ).

  Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 38 του παρόντος σχέδιο νόμου : « Εμποροπανηγύρεις επ ‘ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, Πασχαλινές και Χριστουγεννιάτικες Αγορές , λοιπές ειδικές υπαίθριες αγορές “
  Στην εν λόγω παράγραφο του άρθρου 38 σημειώνονται τα κάτωθι : « Στις υπαίθριες Κυριακάτικες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα πλην διατροφικών.

  Με το παρόν πρέπει να δίνεται και η δυνατότητα στους κατόχους στάσιμου υπαίθριου εμπορίου είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης παροχής πρόχειρων γευμάτων ( διατροφικά προϊόντα ) στους διερχόμενους, που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια

  Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του παρόντος σχεδίου νόμου «…

  » …Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται μετά από πρόσκληση του οικείου Δήμου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με την διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής: α) σε ποσοστό 70% σε υπαίθριους πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά β) 20 σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών γ) 10% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών β΄ και γ΄ ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της α΄ κατηγορίας.»»

  Με το παρόν σχέδιο νόμου δημιουργείται άδικη ποσόστωση εις βάρος των επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου –εις βάρος μας – αφού είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε στις διαδικασίες για την κλήρωσή στις υπαίθριες αγορές μαζί με άλλους κλάδους .

  Ειδικότερα ως πωλητές υπαιθρίου εμπορίου διατηρούμε βιβλία β’ κατηγορίας ( με τις αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις ) , καταβάλλουμε ως οφείλουμε τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές ανά δίμηνο παρά το γεγονός ότι η φύση του επαγγέλματός μας δεν μας επιτρέπει να δραστηριοποιούμεθα σε καθημερινή βάση τουναντίον οι μέρες απασχόλησής μας δεν ξεπερνούν ετησίως τις 170 μέρες . Ως εκ τούτου η καθιέρωση της ποσόστωσης με την παραχώρηση ποσοστού σε αδειούχους λαϊκών αγορών και πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου μας προκαλεί άμεση και κατάφωρη ζημία αφού μειώνεται η δυνατότητα κατακύρωσης θέσης σε πωλητές υπαιθρίου εμπορίου.
  Άλλωστε οι αδειούχοι λαϊκών αγορών και πλανοδίου ή στάσιμου εμπορίου δραστηριοποιούνται καθημερινώς στις λαϊκές αγορές ένεκα της φύσεως της άδειας που διαθέτουν με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο να αποκερδαίνουν διπλά έσοδα ( τόσο από τις λαϊκές αγορές και το πλανόδιο και το στάσιμο εμπόριο κατά τις πρωινές ώρες όσο και από τις εμποροπανηγύρεις κατά τις απογευματινές ώρες ) εκτοπίζοντας ούτω τους πωλητές υπαιθρίων αγορών όπου οι θρησκευτικές και παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις αποτελούν το κύριο (μοναδικό) και βιοποριστικό επάγγελμα όπως άλλωστε ρητώς παρατίθεται εννοιολογικά ο ορισμός του υπαίθριου πωλητή στις παρ.10,11 του άρθρου 2 του παρόντος.

  Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 38 του παρόντος σχεδίου νόμου «…από τον συνολικό αριθμό των προς διάθεση θέσεων τουλάχιστον 15% χορηγείται σε Έλληνες Ρομά , εφόσον υπάρχουν ανάλογες αιτήσεις ..»

  Φορείς της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχή της ισότητας είναι όλοι οι Έλληνες και όχι επομένως μόνο αυτοί που ανήκουν σε μια κοινωνική τάξη, σε ένα πολιτικό κόμμα ή σε μια πολιτική οργάνωση .

  Με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος καθιερώνεται ισότητα των πολιτών μεταξύ τους και ο νομοθέτης ρυθμίζει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις και καταστάσεις που αφορούν περισσότερες κατηγορίες προσώπων και δεσμεύεται να μη εισάγει αυθαίρετα εξαιρέσεις και διακρίσεις .
  Επιπλέον καθείς δικαιούται ίσης μεταχείρισης, αρχή που πηγάζει απευθείας από την ιδέα της Δικαιοσύνης και αποτελεί βασικό παράγοντα των ωρών εργασίας.
  Επιπροσθέτως η Ελλάδα έχει υπογράψει το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων που ολοκληρώθηκε με την έκδοση της οδηγίας 2000/43 ΕΚ περί εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής.
  Εκ των ως άνω αναφερομένων διακρίνεται μια άνιση μεταχείριση εις βάρος των υπαίθριων πωλητών αφού καθιερώνεται συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων Ρομά παρέχοντας στους τελευταίους ειδικά προνόμια συμμετοχής τους στις υπαίθριες αγορές παραβιάζοντας θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα ήτοι της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των ελλήνων πολιτών .

  Άλλωστε ουδείς από τους προγενέστερους νόμους τόσο ο Ν. 2323/1995 σε συνδυασμό με τον Ν. 3769/2009 όσο και ο Ν. 4264/2014 δεν απέκλειαν από ουδεμία διάταξη το δικαίωμα συμμετοχής των ελλήνων Ρομά στις υπαίθριες αγορές.!!!

  Άξιον αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι η καθιέρωση του ποσοστού 70% συμμετοχής των υπαίθριων πωλητών στις υπαίθριες αγορές είναι αμιγώς πλασματικό αφού η συμμετοχή των Ελλήνων Ρομά κατά ποσοστό 15% στο συνολικό αριθμό των προς διάθεση θέσεων μειώνει δραματικά το ποσοστό συμμετοχής μας σε 60%!

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 12:53 | Παύλος

  Κατάργηση των ποσοστών της παρ.4 ή διατήρησης σε διαφορετικό ποσοστό ισότιμο 33% στις προβλεπόμενες 3 κατηγορίες.Λόγω του οτι αποτελεί το πιο δίκαιο,αδιάβλητο και αδιάφθορο τρόπο κατανομής των εγκρίσεων συμμετοχής στις κληρώσεις.Σε διαφορετική περίπτωση επαγγέλματιες πωλητές, κατεξοχήν του Υπαίθριου Εμπορίου, λαικες και πλανοδιοι,αποτελούν μειοψηφία στις κληρώσεις με τον κίνδυνο αποκλεισμού συμμετοχής σε εμποροπανήγυρεις.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 11:00 | Σαββατούλα

  θα ήθελα να εκφράσω δύο σχόλια πάνω στο άρθρο 38 :

  Α) Είμαι κάτοχος αδείας υπαιθρίου εμπορίου(πλανόδιος-καντίνα), θά’θελα να εκφράσω την ανησυχία μου στο θέμα των κληρώσεων στις θρησκευτικές πανήγυρεις. Επειδή η επιβίωση μου εξαρτάται άμεσα από τα θρησκευτικά-εμπορίκα πανηγύρια, θεωρώ ότι η κάθε κλήρωση στέκεται σαν δαμόκλεια σπάθη πάνω στο κεφάλι μου. Πως είναι δυνατόν μία εργασία για την οποία είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω ασφαλιστικές εισφορές-φόρους-φόρο επιτηδεύματος ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ, να εξαρτάται καθαρά από τύχη(αν κληρωθώ).
  Με το ίδιο σκεπτικό να μπουν στην κλήρωση και οι υποχρεώσεις μου(ασφαλιστικές εισφορές-φόρος επιτηδεύματος). Θέλω να πιστεύω πως κάθε άδεια άσκησης πλανοδίου εμπορίου που δίνεται πρέπει να προστατεύεται και όχι να αφήνεται… στην τύχη της.

  Β) Σε κάθε πανηγύρι(θρησκευτικό-εμπορικό) ο εκάστοτε Δήμος ορίζει το ποσό συμμετοχής για τον κάθε ενδιαφερόμενο. Γιατί να πληρώνω για χρήση χώρου(καντίνα) περισσότερο από έναν άλλον πωλητή(λευκών ειδών) εφόσον καταλαμβάνουμε τα ίδια μέτρα.
  Ποιό είναι το κριτήριο για τις διαφορετικές τιμές σε δύο κατηγορίες πλανοδίων;
  Μήπως παραβιάζεται η αρχή ίσης μεταχείρισης;

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 11:39 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑϊΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

  Θεωρούμε ότι δεν είναι ορθός ο αποκλεισμός των πωλητών λαϊκών αγορών από οποιοδήποτε υπαίθρια αγορά, πολύ περισσότερο πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η λειτουργία Κυριακάτικων Αγορών από επαγγελματίες – καταστηματάρχες, αφ’ ενός διότι θα προκαλέσουν πλήγμα στο θεσμό της Λαϊκής Αγοράς με αποδυνάμωση της και αφ’ ετέρου λόγω αντισυνταγματικότητας των αντίστοιχων διατάξεων για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, όπως προσφάτως έχει κριθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 10:40 | Κατερίνα

  Παρ. 13: Να επιμηκυνθεί ο χρόνος έκδοσης κανονισμών λειτουργίας διότι η διαδικασία έκδοσής τους είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 10:24 | Κατερίνα

  Στις θρησκευτικές ,πασχαλινές και χριστουγεννιάτικες αγορές θα χορηγούνται άδειες για «λούνα παρκ»; Και αν ναι ,με ποιο τρόπο και τι δικαιολογητικά θα απαιτούνται;

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 09:00 | Σαλπέα Κυριακή

  α) Στην παρ. 12 αναφέρεται, ότι «Οι ιδρυθείσες με προϊσχύουσες διατάξεις του παρόντος Κυριακάτικες αγορές εξακολουθούν να λειτουργούν. Μετά την λήξη του χρόνου λειτουργίας τους, δύναται να ιδρυθούν εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος». Σε περίπτωση που στις αποφάσεις έγκρισης των Κυριακάτικων Αγορών δεν αναφερόταν χρονική διάρκεια λειτουργίας, αλλά αυτή ήταν αόριστη, οφείλουν οι Δήμοι να επανιδρύσουν αυτές με σαφή χρονική διάρκεια;
  β) Σύμφωνα επίσης, με την παρ. 4 «η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση». Σε περίπτωση που Δήμος έχει ιδρύσει Κυριακάτικη αγορά με αόριστη διάρκεια είναι υποχρεωτικό να εκδίδει άδειες αόριστης ισχύς ή μπορεί να επιλέξει οι άδειες να έχουν τη χρονική διάρκεια που εκείνος επιθυμεί (π.χ τριετία);
  γ) Ακόμη, άδεια κυριακάτικης αγοράς θα μπορούν εν τέλει να κατέχουν και αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανοδίου ή στάσιμου εμπορίου. Δεν θεωρείται αυτή ως δεύτερη διοικητική άδεια στο ίδιο πρόσωπο; Πολλοί κάτοχοι αδειών κυριακάτικων αγορών διαμαρτύρονται για τη συμμετοχή κατόχων αδειών λαϊκών αγορών και εξέλαβαν την παρ. 3 ως απαγόρευση συμμετοχής αυτών στις κυριακάτικες αγορές (ενώ ουσιαστικά η παρ. 3 αναφέρεται στην υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης δραστηριοποίησης Υπαιθρίου Εμπορίου, όσων δεν είναι ήδη αδειούχοι).
  δ) Η διαδικασία της ετήσιας ανανέωσης στις κυριακάτικες αγορές δεν προβλέπεται; Καθόσον και οι βεβαιώσεις δραστηριοποίησης σύμφωνα με την παρ. 3 είναι ετήσιας διάρκειας.

  Ευχαριστώ πολύ
  Σαλπέα Κυριακή (Δήμος Περάματος)

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 09:04 | χρήστοσ

  Άρθρο 51 – Υποχρεώσεις και καθήκοντα ελεγκτών β. Να έχουν πλήρη γνώση και σαφή άποψη των αντικειμένων του ελέγχου που διεξάγουν. Και φυσικά πρέπει να έχουν, όμως από την εμπειρία μου στο υπαίθριο εμπόριο δεν την διαθέτουν και όχι μόνο ο έχουν μέσον δεν του επιβάλλεται κανένα πρόσημο , και για αυτό η παραβάσεις πρέπει να είναι κατανοητές στον παραβάτη και σε αυτούς που ασκούν έλεγχο, κατά την άποψη μου πρέπει οι υπηρεσίες ελεγκτών σε κάθε Περιφέρεια να τους γίνονται σεμινάρια για την σωστή εφαρμογή του παρόντος νόμου. Παράδειγμα: Στην σύζυγο μου κάτοχος άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου της επεβλήθη πρόστιμο 5000 ευρώ ενώ είναι κάτοχος άδεια του Ν.4264/2014 άρθρο 39 παρ1 και της ασκήθηκε ποινική δίωξη για έλειψε αδείας του ιδίου νόμου άρθρο 31 παρ. 2 και όλα τα παραπάνω σε ιδιωτικό επαγγελτικό χώρο κατά του άρθρου 2 παρ.2 . και όχι μόνο βεβαιώθηκε όλο το ποσών αρχικά μετά από δυο χρόνια και μετά από καταγγελία μου και με αίτηση αναστολής του προστίμου τροποποιήσαν το πρόσημο σε 1000 ευρώ ενώ είχε ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια. Και σε άλλους δυο κατόχους αδειών πλανόδιο στο ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας την ιδία μέρα και ώρα δεν τους επεβλήθη κανένα πρόσημο και καμία δίωξη.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 09:10 | χρήστοσ

  Άρθρο 38 παρ. 3. Στο ίδιο άρθρο αναφέρομαι ότι πρέπει να διαγράψετε: Και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου. Λοιπών αν είναι δυνατόν όλοι να έχουν δικαίωμα στης υπαίθριες αγορές με έναρξη μεταβολή εργασιών σε όλοι την επικράτεια , εκτός από αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου και μάλιστα με 10% , αυτός είναι αναπτυξιακός νόμος; Και ιδία μεταχείριση κατηγοριών επαγγελματιών ; θα δείτε σε μικρό διάστημα πόσοι θα μείνουν άνεργοι και η περιπτώσεις αυτές αφορά κυρίως τους κατόχους αδειών υπαίθριου εμπόριο στάσιμου και πλανόδιου . Παράδειγμα : στο παζάρι Λάρισας 12 θέσεις ποπ κορν , μαλλί γριάς καλαμπόκια ψητά. Οι δυο είναι κάτοχοι αδειών πλανόδιου από την Λάρισα και κάτοικοι Λάρισας , τρεις είναι κάτοχοι αδειών στάσιμου από άλλο Δήμο και άλλη Περιφέρεια αλλά κάτοικοι Λάρισας, οι υπόλοιποι είναι κάτοικοι άλλων Περιφερειών, με την εφαρμογή του νέου νόμου θα είναι μόνο δυο στο παζάρι Λάρισας , απομακρύνονται και οι Λαρισαίοι λόγο ότι δεν έχουν άδειες από την ιδία Περιφέρεια. Ακόμα ποιος θα το επιτρέψει αυτό, να αδικείται έναντι άλλων ; Σύντομα θα διαπιστώσετε το αυτονόητο, ότι αυτός ο νόμος δεν έχει μέλλων ως έχει .

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 06:52 | χρήστοσ

  Πρέπει να διαγράψετε ως εξής: α) σε ποσοστό 70% σε υπαίθριους πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά β) 20 σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών γ) 10% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών β΄ και γ΄ ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της α΄ κατηγορίας.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 00:09 | Διαλεχτη

  Άμεση κατάργηση της παραγράφου 6 του άρθρου 38 που προβλέπει ότι από το συνολικό αριθμό των προς διάθεση θέσεων τουλάχιστον 15% χορηγείται σε Έλληνες Ρομά, εφόσον υπάρχουν ανάλογες αιτήσεις,διότι αυτή η διάταξη είναι καθαρά ρατσιστική θίγει προφανώς τις αντιρατσιστικές πεποιθήσεις του Ελληνικού λαού
  και πρόσθεση της ποσόστωσης αναλογικά της συγκεκριμένης ομάδας συμπολιτών μας στις αντίστοιχες κατηγορίες υπαιθρίων εμπόρων.
  επίσης για τους ίδιους λόγους άμεση κατάργηση της παραγράφου 11 που αναφέρεται και κάνει αισθητή διάκριση σε συλλόγους Ρομ και μη.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 23:54 | Διαλεχτη

  Στο άρθρο 38 παράγραφος 4, στην περίπτωση β προβλέπεται η έγκριση συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις σε κατόχους αδειών λαϊκών αγορών και μάλιστα με ποσόστωση 20% .Η συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να καταργηθεί και το ποσοστό που της αντιστοιχεί να προστεθεί στο ποσοστό της περίπτωσης α διότι οι κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών εργάζονται καθημερινά ενώ αντιθέτως οι υπαίθριοι πωλητές έχουν ως κύριο και μοναδικό επάγγελμα την συμμετοχή σε εμποροπανηγυρεις,κατά συνέπεια να συρρικνώνεται το ποσοστό τους με αποτέλεσμα κατά την διαδικασία της κλήρωσης να έχουν ελάχιστες πιθανότητες να κληρωθούν και στην ουσία να παραμένουν άνεργοι ενώ θα έπρεπε να προηγούνται έναντι όλων των άλλων υπαιθρίων εμπόρων που έχουν και άλλη δραστηριότητα διότι από τις εμποροπανηγυρεις ζουν τις οικογένειές τους και πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (ασφαλιστικές -φορολογικές κ.λ.).
  Σε αντίθετη περίπτωση βάση του Συντάγματος περί ισονομίας και ισοπολιτείας πρέπει να προβλεφθεί και η συμμετοχή των υπαιθρίων εμπόρων που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις εμποροπανηγυρεις στις λαϊκές αγορές με την ίδια ποσόστωση δηλ. 20%

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 18:16 | Διαλεχτη

  Οι κάτοχοι αδείαs λαϊκών αγορών να αποκλειστούν παντελώςs από τιs εμποροπανηγύρειs διότι εργάζονται καθημερινά η δε ποσόστωση που τους αναλογεί να προστεθεί στους έχοντες ως κύριο και μοναδικό επάγγελμα του υπαιθρίου πωλητή στις εμποροπανηγύρεις. Διαφορετικά βάσει των αρχών του Συντάγματος περί ισονομίας και ισοπολιτείας πρέπει με την ίδια ποσόστωση να δικαιούται η ως άνω κατηγορία των υπαιθρίων εμπόρων να αδειοδοτηθεί στις λαϊκές αγορές.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 14:57 | Αλέξανδρος Πανούσης

  Ως προς το άρθρο 38 παράγραφος 9 εδάφιο α’, όπου μνημονεύονται οι Σύλλογοι, οι οποίοι δύνανται, υπό τις λοιπές προϋποθέσεις της διάταξης, «να αναλάβουν την ευθύνη διοργάνωσης της αγοράς», κρίνεται απαραίτητη η λεπτομερέστερη περιγραφή των οικείων δικαιούχων. Τούτο, διότι αφενός η αναφορά μόνο σε Συλλόγους αφήνει ερμηνευτικά κενά, ως προς το αν π.χ. η διάταξη καταλαμβάνει και άλλα νομικά πρόσωπα είτε ιδιωτικού (π.χ. εκκλησιαστικά ιδρύματα) είτε δημόσιου δικαίου (π.χ. ενορίες) με κατεξοχήν θρησκευτικό σκοπό, ο οποίος μεταξύ άλλων εξυπηρετείται και με δραστηριότητες, όπως οι μνημονευόμενες εδώ, ενώ το ίδιο ισχύει και για μη εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, όπως τα παραπάνω, τα οποία ως έχοντα και θρησκευτικό σκοπό (π.χ. κοινωφελές σωματείο με ιδιόκτητο ναό που πανηγυρίζει -κατά την εκκλησιαστική έννοια- και ιδιόκτητες εκτάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν τις ανωτέρω δραστηριότητες) πρέπει να καταληφθούν από τη σκοπούμενη εν προκειμένω ρύθμιση, η οποία δεν είναι άλλη από την ανάθεση των παραπάνω δραστηριοτήτων σε φορείς που έχουν κάθε σχετική συνάφεια με αυτές και εγγυώνται έτσι την εύρυθμη λειτουργία τους. Εξάλλου, κατά την περίπτωση που οι σχετικοί χώροι είναι ιδιόκτητοι ενός τέτοιου νομικού προσώπου, η κατά τα άνω προτεινόμενη βελτίωση της παρούσας διάταξης θα είναι εναρμονισμένη και με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 14:43 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  α) Με την παρ. 6. «Από το συνολικό αριθμό των προς διάθεση θέσεων τουλάχιστον 15% χορηγείται σε Έλληνες Ρομά, εφόσον υπάρχουν ανάλογες αιτήσεις», καθιερώνεται ποσόστωση η οποία όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί διότι δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα της συγκεκριμένης ομάδας από δημόσια υπηρεσία, και ούτε για λόγους προσωπικών δεδομένων θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια καταχώρηση σε Δημοτολόγια κτλ. Εκτός και αν θα το βεβαιώνουν οι σύλλογοι-ομοσπονδίες Ρομά. Αν υπάρχει κάποιος τρόπος δημόσιας πιστοποίησης ποιά άτομα ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, ας μας ενημερώσουν. Και ας διευκρινιστεί και οι θέσεις (15%) που θα λαμβάνουν, από ποιά κατηγορία θα αφαιρούνται (από το 70%; ή αναλογικά το υπόλοιπο 85% ή και παραπάνω που απομένει θα επιμερίζεται μετά σε 70-20-10%;).
  β) Η παρ. 7 είναι πρακτικά ανεφάρμοστη για τους εξής λόγους:
  Καταρχάς, το Δ.Σ. δεν έχει κανένα ουσιώδη λόγο να επικυρώνει κάποια δημόσια κλήρωση που έκανε μια Υπηρεσία του Δήμου. Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει μία φορά το μήνα. Το να γίνει μια κλήρωση 1 με 2 μήνες πριν τη διεξαγωγή των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων ώστε να προλάβει να συνεδριάσει το Δ.Σ. και να εκδοθεί η απόφαση, σημαίνει πρακτικά ότι πολλοί από τους αιτούντες δεν θα ενδιαφέρονται να λάβουν πλέον μέρος στο πανηγύρι. Είτε γιατί κληρώθηκαν σε κάποιο άλλο πανηγύρι, είτε γιατί έχουν άλλους λόγους και δεν θέλουν να παραστούν. Αν το δείτε από την πλευρά των πωλητών, αναγκάζονται να κάνουν αιτήσεις σε πολλούς Δήμους για πανηγύρια που συμπέφτουν τις ίδιες ημερομηνίες ελπίζοντας ότι θα κληρωθούν έστω σε ένα από αυτά (στο Δήμο που εργάζομαι το ποσοστό των θέσεων που δίνονται προς το σύνολο των αιτήσεων είναι περίπου 15%). Πρακτικά, άνω του 60% των θέσεων από την πρώτη κλήρωση τελικά θα μένουν αδιάθετες. Αυτές πως θα αξιοποιούνται από το Δήμο ώστε να δίνονται σε άλλους που ενδιαφέρονται;
  Συνεπώς προτείνω όντως τη ψήφιση από το Δ.Σ. Κανονισμού λειτουργίας των αγορών (και άρα και των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων) αλλά η διαδικασία αγοράς θέσεων να είναι διαφανής αλλά ευέλικτη (μέσω κλήρωσης θέσεων και εναλλακτικού τρόπου διάθεσης των αδιάθετων θέσεων, μέσω δεύτερης κλήρωσης ή κατά σειρά προτεραιότητας κτλ), προκειμένου να αξιοποιεί πλήρως ο Δήμος τον χώρο που διαθέτει και να μην μένουν άδειες θέσεις που καταλαμβάνουν συνήθως παράνομοι μικροπωλητές.

 • ΑΡΘΡΟ 38,ΠΑΡ. 2:»Στις υπαίθριες κυριακάτικες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως προΐοντα, πλην διατροφικών». Άποψή μας αποτελεί να προβλέπεται και η πώληση τροφίμων, όπως κουλούρια, κάστανα, κ.λ.π.
  ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡ.3: «…ο πωλητής με αίτησή του στην οποία επισυνάπτει βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS…». Άποψή μας αποτελεί ότι δεν θα έπρεπε να απαιτείται βεβαίωση ταμειακής μηχανής απο το TAXIS για τα ΑΜΕΑ. Επίσης, δεν θα έπρεπε να αποκλείεται η συμμετοχή στις υπαίθριες κυριακάτικες αγορές τυφλών και γενικότερα ΑΜΕΑ.
  ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡ.4: «..οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση, ως εξής: γ)10% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου». Άποψή μας αποτελεί ότι το ποσοστό 10% είναι μικρό δεν θα έπρεπε να αφορά μόνο σε πωλητές ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ειδών.
  ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡ.6: «Από το συνολικό αριθμό των προς διάθεση θέσεων τουλάχιστον 15% χορηγείται σε Έλληνες Ρομά, εφόσον υπάρχουν οι ανάλογες αιτήσεις». Άποψή μας αποτελεί ότι θα έπρεπε να εφαρμόζονται αυστηρά κοινωνικά κριτήρια στη διάθεση των εν λόγω αδειών».

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 11:52 | κατοχος αδειας στασιμου εμποριου

  Αρθρο 38- παρ.4
  Προφανώς υπάρχει άδικη συμπεριφορά απέναντι στους κατόχους άδειας στάσιμου εμπορίου αφού η πρόθεση να εφαρμοστεί ποσοστό συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις 10% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου εξαιρεί στην ουσία τους πωλητές αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου μη βιομηχανικών ειδών όπως κάστανα κουλούρια αραβόσιτα.
  Αλλά ακόμη και αν συμπεριληφθούν οι πωλητές αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου μη βιομηχανικών ειδών , το ποσοστό 10% είναι πολύ μικρό ιδίως αν σκαφθεί κανείς ότι η πλειοψηφία αυτών των αδειούχων έχει λάβει την άδεια με κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι , αμέα,)και είναι άνθρωποι που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης.
  Έξαλλου το μεροκάματο τους μπορεί να είναι καθημερινό αλλά είναι πενιχρό αφού είναι δύσκολο κανείς να τα βγάλει πέρα πουλώντας αποκλειστικά κάστανα η κουλούρια σε άδεια 1 τ.μ.
  Σε αντίθεση οι κάτοχοι άδειας λαϊκών αγορών προτείνεται να συμμετέχουν σε ποσοστό έως 20% στις εμποροπανηγύρεις . όταν έχουν και αυτοί καθημερινό μεροκάματο, πωλούν είδη με σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από ένα κουλούρι και δραστηριοποιούνται σε χώρο 6 μέτρα έκαστος. Να τονίσω επίσης ότι εφόσον οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών δραστηριοποιούνται στις εμποροπανηγύρεις δεν θα έπρεπε να μπορούν κατόπιν κληρώσεως και σε ένα αντίστοιχο ποσοστό του 20% να συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές πωλητές που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις εμποροπανηγύρεις;
  Προτείνω λοιπόν την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις για αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου όλων των ειδών (και όχι μόνο βιομηχανικών) από το 10% σε ποσοστό ισο η μεγαλύτερο του ποσοστού συμμετοχής των κατόχων αδείας λαϊκών αγορών.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 08:03 | Καγκασίδου Μαρία

  Άρθρο 38.Για τις χριστουγεννιάτικες αγορές προτείνουμε η διάρκειά τους να είναι από 15 έως 30 ημέρες. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί σε αρκετές πόλεις στην Ελλάδα «Χριστουγεννιάτικα χωριά» τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις για μικρούς και μεγάλους, παραστάσεις θεάτρου, θεάτρου σκιών, κουκλοθέατρου, μαριονέτας, λαϊκών δρώμενων, χορούς πολιτιστικών συλλόγων, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και σοκολάτας, ζωγραφική προσώπου κλπ .
  Η επιμήκυνση της διάρκειας της χριστουγεννιάτικης αγοράς έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας (από Ελλάδα και εξωτερικό) και κατ’ επέκταση την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που αυτή υλοποιείται.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 01:58 | Κ. Ι.

  Οι κάτοχοι άδειας Κυριακάτικης αγοράς συνεχίζουν να λειτουργούν, ανανεώνουν κάθε τριετία την άδεια που κατέχουν ( όπως οι πωλητές λαϊκών αγορών)και μετέχουν στις κληρώσεις των λοιπών υπαιθρίων αγορών με το ίδιο ποσοστό των υπαίθριων πωλητών.Δεν είναι δυνατόν οι αδειούχοι της Κυριακάτικης αγοράς για τέταρτη φορά σε 10 χρόνια να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή. Μόλις 2 χρόνια πριν το Ελληνικό κράτος μας χορήγησε άδειες υπαιθρίου εμπορίου αορίστου διάρκειας με προσκόμιση όλων των ενημεροτήτων και λοιπών δικαιολογητικών.Πρέπει αυτά να διευκρινιστούν ώστε και οι επαγγελματίες να καταλάβουν, αλλά και οι υπηρεσίες να ερμηνεύουν ξεκάθαρα τις λεπτομέρειες κατά περίπτωση.

  Άλλο θέμα για διευκρίνηση: Πωλητής με άδεια υπαιθρίου στάσιμου τυγχάνει και κάτοχος Κυριακάτικης αγοράς με συμμετοχή και σε εμποροπανηγύρεις.
  Συνεχίζει να ανανεώνει τις άδειες του?

  Εγώ προσωπικά έλαβα άδεια μικροπωλητή για την Κυριακάτικη αγορά Πειραιά το 1999 σαν άνεργος με βάση το Ν.2323/96. από το Δήμο. Το 2006 ξανά από την αρχή έλαβα άδεια λόγω χαμηλού εισοδήματος με βάση το Ν.3337/2005 από τη Νομαρχία Πειραιά.Το 2012 τα ίδια πάλι, λαμβάνω άδεια σαν μόνιμος κάτοικος με βάση την Κ.Υ.Α.164/2010.Το 2014 πάλι από την αρχή, προσκομίζοντας όλες της ενημερότητες με βάση το Ν.4264/2014 ξανά από το Δήμο. Κάθε φορά οι νόμοι,με γενικότητες και εμπλοκές άλλων νόμων που αναιρεί ο ένας τον άλλο,με αποτέλεσμα η κάθε υπηρεσία να ερμηνεύει κατά το δοκούν το κάθε άρθρο και ο υπαίθριος μικροπωλητής που παλεύει με τη φτώχεια του και την αμάθεια του, έρμαιο υπαλλήλων, νόμων και λοιπών ειδικών ερμηνευτών.
  Δείτε την ανισότητα που υπήρχε και τώρα εκτινάσσεται.Σε εκκλησιαστικό
  πανηγύρι ο ένας αδειούχος επαγγελματίας με πόνο προσπαθεί να πληρώνει για να εξασφαλίσει τις ενημερότητες για την ανανέωση και ο άλλος σαν υπαίθριος πωλητής,μόνο με την έναρξη και την ταμειακή έχει και πλεονέκτημα στην κλήρωση. Μήπως πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα για το τι ισχύει για τους κατόχους άδειας Κυριακάτικης αγοράς?

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 22:22 | Μικροπωλητής

  Γιατί δεν δίνεται το δικαίωμα στον μικροπωλητή που εργάζεται στα συγκεκριμένα παζάρια να έχουν 20% να ενταχτουν στης λαϊκές αγορές να μπορούν να εργάζονται όλη την εβδομάδα και να μην περιμένουν της Εμποροπανήγυρης να δουλέψουν και αν κληρωθούν.ευχαριστώ

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 21:22 | ΒΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  β) 20 σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών

  προφανώς είναι 20%

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 20:00 | ΒΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Λέτε
  2. Στις υπαίθριες Κυριακάτικες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα πλην διατροφικών.
  Θα ήταν πιο σωστό,δεδομένου οτι συνήθως πραγματοποιούνται σε απομακρυσμένες από τις εμπορικές περιοχές του εκάστοτε δήμου,να υπάρχει και ο ανάλογος αριθμός καντινών στις Κυριακάτικες αγορές,αριθμός που θα ορίζει ο δήμος ,ανάλογα με τις συμμετοχές των πωλητών .
  Να γίνει
  2. Στις υπαίθριες Κυριακάτικες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα πλην ΝΩΠΩΝ διατροφικών.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 18:03 | Χειροτέχνες

  Υπαίθριες και Κυριακάτικες αγορές.
  Δεν προβλέπεται σε αυτές η συμμετοχή χειροτεχνών και των Κοινωνικών συνεταιρισμών χειροτεχνών.
  Σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου ο θεσμός των Κυριακάτικων αλλά και των καθημερινών υπαίθριων αγορών έχει ρυθμιστεί εδώ και δεκαετίες και σε κάποιες χώρες εκατονταετίες, με στεγασμένους χώρους και μικρό αντίτιμο συμμετοχής σε αυτές. Είναι επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθούν οι διακρίσεις και οι περιορισμοί εις βάρος του υπαίθριου εμπορίου συνολικά, αλλά και να ιδωθεί μέσα από το πρίσμα της δυνατότητας άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
  Η ποσότητα και η ποικιλία εμπορεύματος και τιμών ενός καταστήματος είναι τελείως εκτός βεληνεκούς της οποιαδήποτε υπαίθριας αγοράς. Δεν υφίσταται μεταξύ τους ανταγωνισμός αλλά αντίθετα, λειτουργούν συμπληρωματικά και συνεργατικά μεταξύ τους. Η φτωχοποιημένη χώρα μας των εκατομμυρίων ανέργων έχει ανάγκη άμεσα θέσεων εργασίας. Το υπαίθριο εμπόριο είναι διέξοδος σε εμάς ώστε να βγάζουν τα προς το ζην, έστω και στοιχειωδώς.
  Προτείνουμε την δυνατότητα ίδρυσης κυριακάτικων αγορών όχι μια ανά δήμο, αλλά μια ανά 50.000 κατοίκους ανεξαρτήτως δημοτικών ορίων. Η ίδρυση ανά δήμο δεν είναι σωστό κριτήριο επειδή οι δήμοι έχουν ανομοιόμορφα μεγέθη και πληθυσμό. Άλλη η δυναμική ενός δήμου 25.000 κατοίκων(Δήμος Περάματος), και άλλη ενός με 660.000 κατοίκους(Δήμος Αθηναίων). Επίσης προτείνεται η δημιουργία καθημερινών υπαίθριων αγορών ανά 50.000 κατοίκους, ανεξαρτήτως δημοτικών ορίων.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 14:19 | ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΣΣΗ

  Στην παρ. 13 υπάγονται και όλες οι υφιστάμενες δημοτικές υπαίθριες αγορές με οποιοδήποτε καθεστώς;
  Μήπως πρέπει να ξεκαθαρίσετε το τοπίο με τις υπαίθριες λεγόμενες δημοτικές αγορές, καθορίζοντας συγκεκριμένα το νομοθετικό πλαίσιο γι’ αυτές.

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 17:50 | χρήστοσ

  πρέπει να διαγράψετε και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου,

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 17:03 | χρήστοσ

  ΜΗΠΟΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ Άρθρο 38 παρ. 3. Τίθεντο αποκλεισμοί στην άσκηση επαγγέλματος από αδειούχο πωλητή από την μια στην άλλη Περιφέρεια κατά της κοινοτικής οδηγίας , αποκλεισμοί γεωγραφικοί και ακόμα δεν μπορεί αδειούχος πωλητής με έναρξη εργασιών ή μεταβολή εργασιών κλπ να συμμετάσχει με άλλα προϊόντα στης υπαίθριες αγορές σε όλη την επικράτεια πρέπει να διαγράψετε <>. Πραγματικά δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτός ο νόμος είναι φωτογραφικός για να ωφεληθούν άλλοι Πωλητές σας πληροφορώ ότι στην Λάρισα αναμένετε μεγάλη διαμάχη αναμεταξύ πωλητών και υπηρεσιών και θα το διαπιστώσετε άμεσα αν ωφελούνται άλλοι πωλητές, με την ψήφιση του νόμου αυτού όπως έχει και δεν θα τροποποιηθεί .

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 02:32 | Κανονίδης Ιορδάνης

  Είμαι πρόεδρος του σωματείου μικροπωλητών Αττικής και βασική μας εργασία είναι το Κυριακάτικο Δημοπρατήριο Πειραιώς ( παζάρι). Οι περισσότεροι από εμάς δουλεύουμε μόνο την Κυριακή δεν δικαιούμαστε άδεια λαϊκών αγορών και αλλάξαμε τις άδειες μας πριν δύο μόλις χρόνια με το νόμο 4264/14 οι οποίες ισχύουν μέχρι συνταξιοδοτήσεως μας. Τώρα,με το άρθρο 38 του σ/ν ορίζει ότι μπορεί ο κάθε δήμος να ιδρύει Κυριακάτικη αγορά ενώ οι προηγούμενες ισχύουσες νομικές διατάξεις είχαν ρητά ορίσει τη λειτουργία μόνον δύο Κυριακάτικων αγορών στο Λεκανοπέδιο Αττικής (Πειραιάς και περιοχή Σχιστό Περάματος). Αυτό το μέτρο πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει γιατί θα γίνει όλη η Αττική ένα παζάρι τις Κυριακές, από του χρόνου κιόλας, με ανεξέλεγκτες διαστάσεις, Βορρά των παράνομων πωλητών, με πάρα πολύ αρνητικά αποτελέσματα και στο στεγασμένο εμπόριο αλλά και στους κατοίκους που θα γειτνιάζουν με αυτές τις αγορές. Ήδη τώρα, παρά την απαγόρευση του νόμου, λόγω της οικονομικής εξαθλίωσης, λειτουργούν μόνο στο Δήμο Αθηναίων 4 παράνομα παζάρια ρακοσυλλεκτών και λοιπών παραβατικών που στερούνται πάσης φύσεως νομιμοποιητικού εγγράφου.Ζητούμε ακόμη να διευκρινιστεί ότι οι υπαίθριοι έμποροι της Κυριακάτικης αγοράς θα πρέπει να προηγούνται όλων των υπόλοιπων κλάδων, στης αιτήσεις και κληρώσεις των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων και των λοιπών ιδιαίτερων αγορών(πασχαλινές, χριστουγιεννιάτικες κ.λ.π.) γιατί το βιοποριστικό μας επάγγελμα το εξασκούμε μία φορά την εβδομάδα. Στο ίδιο άρθρο ενώ στη μία παράγραφο λέει ότι απαγορεύεται η πώληση νωπών διατροφικών στην αμέσως επόμενη λέει ότι απαγορεύεται η πώληση διατροφικών προϊόντων. Γνώμη μας να απαγορεύεται μόνο η πώληση νωπών.

  Σας ευχαριστώ πολύ θα επανέλθω.