Άρθρο 32 – Κατανομή και Τοποθέτηση Παραγωγών Πωλητών σε λαϊκές αγορές.

1. Η διαδικασία της Κατανομής και Τοποθέτησης Παραγωγών Πωλητών σε λαϊκές αγορές, διεξάγεται σε στάδια ως ακολούθως:
Στάδιο Πρώτο: χορήγηση βασικής άδειας. Ο Παραγωγός υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος, και αιτείται τη χορήγηση άδειας Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών. Οι υπηρεσίες, αφού εξετάσουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις του αιτούντος χορηγούν το έντυπο αδείας του Παραγωγού, στο οποίο εμπεριέχονται τα στοιχεία (α) έως (η) της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ενημερώνουν αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα.
Στάδιο Δεύτερο: κατανομή Παραγωγού Πωλητή σε Λαϊκές Αγορές. Ο Παραγωγός που του έχει χορηγηθεί η άδεια της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλει αίτηση στην Περιφέρεια στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται οι Λαϊκές Αγορές που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί. Στην εν λόγω αίτηση θα πρέπει να δηλώνονται και οι Λαϊκές Αγορές ανά ημέρα που επιθυμεί, καθώς και το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους. Ο Παραγωγός μπορεί να δηλώσει προτίμηση μέχρι και για τρεις (3) Λαϊκές ανά ημέρα. Για λαϊκές αγορές πλην Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του Παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του Παραγωγού υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια ή στις Περιφέρειες που απευθύνεται ο Παραγωγός. Η Περιφέρεια διαβιβάζει τις υποβληθείσες σε αυτή αιτήσεις, στις οικείες Επιτροπές Λαϊκών Αγορών, υποχρεωτικά κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες. Η Επιτροπή αποφαίνεται, με τη σύνταξη πρακτικού, σε σχέση με τα αιτήματα αυτά με κριτήριο τη διαθεσιμότητα θέσεων στις συγκεκριμένες λαϊκές που αιτείται ο Παραγωγός, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού υπερκάλυψης 20% της παρ. 3 του παρόντος. Εάν υπάρχουν Παραγωγοί πωλητές που διεκδικούν προσέλευση στην ίδια Λαϊκή Αγορά και δεν δύνανται να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, τότε προκρίνεται αυτός που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης. Το πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στους αντίστοιχους Δήμους, όπου απαιτείται και η εκτέλεση των σε αυτό αναφερομένων είναι δεσμευτική γι’ αυτούς..
Στάδιο Τρίτο: Δραστηριοποίηση του Παραγωγού. Ο Φορέας Λειτουργίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Λαϊκή ή οι Λαϊκές Αγορές που αφορά το Πρακτικό της Επιτροπής αναλαμβάνει τις διαδικασίες ενημέρωσης του εντύπου της άδειας, του Πληροφοριακού Συστήματος και ενημερώνει τον πωλητή για τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους.
Η διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο λογίζεται ως έγκριση προσέλευσης σε λαϊκή αγορά με προσωρινή θέση και ως τέτοια δηλώνεται στο πληροφοριακό σύστημα.
2. Οι Παραγωγοί Πωλητές, στους οποίους έχει αποδοθεί θέση, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου κατοχυρώνουν συγκεκριμένη και αριθμημένη θέση εντός της συγκεκριμένης λαϊκής, για την οποία έχει εγκριθεί η δραστηριοποίησή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που έχουν αιτηθεί, με τη διαδικασία του άρθρου 35. Οι παραγωγοί πωλητές που επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να αλλάξουν το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης ή να το επεκτείνουν θα πρέπει να ακολουθήσουν την ως άνω διαδικασία.
3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων, ο φορέας λειτουργίας επιτρέπεται να ικανοποιεί αιτήματα παραγωγών για προσέλευση σε συγκεκριμένη λαϊκή σε ποσοστό 20% επί του αριθμού των δραστηριοποιούμενων παραγωγών σε αυτή. Η έγκριση προσέλευσης αφορά λαϊκή αγορά και σε καμία περίπτωση συγκεκριμένη θέση. Ο παραγωγός προσέρχεται στη λαϊκή με δική του ευθύνη και δίχως να εγείρει αξιώσεις για κατάληψη θέσης. Τοποθετείται από τον επόπτη αυτής σε τυχόν κενή θέση τη συγκεκριμένη ημέρα λόγω μη προσέλευσης άλλου πωλητή.
4. Ο Παραγωγός Πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιοδήποτε λόγο
– αν δε πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος για δύο συνεχόμενους μήνες, για τους οποίους είναι υπόχρεος
– αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του.

  • Στην παράγραφο 5 να συμπεριληφθεί :Η αυτή διαδικασία ισχύει και για τις αγορές χωρίς μεσάζοντες από τον φορέα οργάνωσης και λειτουργίας της κάθε αγοράς

  • 10 Φεβρουαρίου 2017, 14:36 | Βίκη

    η τοποθέτηση να γίνεται απο τους Δήμους , αυτοί γνωρίζουν τα προβλήματα της κάθε λαικής