Άρθρο 09 – Δικαιολογητικά για έκδοση παραγωγικής άδειας

1. Προκειμένου για την έκδοση παραγωγικής άδειας επαγγελματία αγρότη προσκομίζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαιθρίου εμπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τις περιπτώσεις που απαιτείται.
β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 (ΦΕΚ Α΄151), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.
γ) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
ε) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS
στ) Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS
η) Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Προκειμένου για αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α΄78), όπως εκάστοτε ισχύει, υποβάλλονται τα εξής νομιμοποιητικά στοιχεία:
2. Για τους Συνεταιρισμούς, βεβαίωση εγγραφής από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου, κατάσταση μελών, στην οποία θα αναφέρεται και το ΑΦΜ κάθε παραγωγού, μητρώο μελών, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως και βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.
Για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, απόφαση αναγνώρισης από τις αρμόδιες επιτροπές αναγνώρισης που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου έχει την έδρα της η ομάδα ή η ένωση παραγωγών, η οποία αναζητείται αυτεπαγγέλτως, κατάσταση μελών αρμοδίως υπογεγραμμένη από το όργανο εκπροσώπησης, στην οποία θα αναφέρεται και το ΑΦΜ κάθε παραγωγού. Τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποι υποχρεούνται αμελλητί να τα προσκομίζουν εκ νέου στην αδειοδοτούσα αρχή σε κάθε περίπτωση μεταβολής αυτών.
Οι άδειες εκδίδονται στο όνομα του Συνεταιρισμού ή της ομάδας παραγωγών και έχουν αντικείμενο εμπορίας αποκλειστικά προϊόντα που παράγονται από τα μέλη τους.
3. Προκειμένου για Παραγωγούς χειροτέχνες ειδών πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαιθρίου εμπορίου και β) βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ), στην οποία θα αναφέρονται τα είδη, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, καθώς και ότι τα είδη λαϊκής τέχνης, χειροτεχνήματα, καλλιτεχνήματα, κοσμήματα και έργα τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας παράγονται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο γ) έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της.
4. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης ενημερώνουν αμελλητί το πληροφοριακό σύστημα και τα σχετικά μητρώα και διεκπεραιώνουν εξ’ αρχής κάθε θέμα σχετικό με την άδεια.
Οι ως άνω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν αυτοδικαίως και τις υφιστάμενες άδειες.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:58 | Γιουτίκας Κωνσταντίνος

  Στο άρθ. 9 παρ.3 να συμπεριληφθούν : Σπουδαστές των Σχολών Καλών Τεχνών και συναφών δραστηριοτήτων δημόσιων και ιδιωτικών σχολών οι οποίοι παράγουν κινητά καλλιτεχνικά δημιουργήματα. (σελ. 13)

  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΚΜ

 • Να συμπεριληφθεί και το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:37 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Βαλτετσίου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθήνα FAX : 210 / 33.01.408 e-mail:chafartg@otenet.gr

  ΑΡΘΡΟ 9
  παρ. 3γ

  Η δημιουργία των καλλιτεχνών – χειροτεχνών στο δρόμο, υπαίθρια, αλλά και συνολικότερα οι άνθρωποι που καταφεύγουν να εργάζονται στο δρόμο, μέσα στις αντίξοες καιρικές συνθήκες, είναι μια πράξη ανάγκης, κάτω από το βάρος της αφόρητης οικονομικής κατάστασης. Ήδη ο νόμος που ισχύει τα τελευταία χρόνια (Ν.4264/2014 ΦΕΚ 11 Α΄/15-05-2014) δημιούργησε πολλά νέα προβλήματα, περιορίσθηκε η δυνατότητα των καλλιτεχνών-χειροτεχνών λόγω της ένταξης των καλλιτεχνών –χειροτεχνών στην υποχρέωση να έχουν κάνει έναρξη στην Εφορία, όρο που διατυπώνει το σχέδιο και τώρα: Αυτό σημαίνει, ότι το πενιχρό εισόδημα που προκύπτει στο δρόμο, εξανεμίζεται πλήρως με την υπερφολολόγηση του «ελεύθερου επαγγελματία» που είναι απάνθρωπη και που έχει σήμερα αναγκάσει εκατοντάδες καλλιτέχνες να κλείσουν τα εργαστήριά τους, να κάνουν παύση των δραστηριοτήτων τους. Η υποχρέωση αυτή που διατυπώνει το σχέδιο νόμου στην ουσία καταργεί κάθε δυνατότητα να δημιουργούν οι καλλιτέχνες –χειροτέχνες στο δρόμο, τους κόβει δηλαδή και την έσχατη δυνατότητα επιβίωσης.. Η παρουσία δημιουργών στο δρόμο θα πρέπει να είναι ελεύθερη και χωρίς υποχρέωση έναρξης επαγγέλματος στην Εφορία, μπλοκάκια κλπ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:15 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Βαλτετσίου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθήνα FAX : 210 / 33.01.408 e-mail:chafartg@otenet.gr

  ΑΡΘΡΟ 9
  παρ. 3γ

  Ισχύει η ΠΟΛ.1002/31.12.2014 για την εξαίρεση από την υποχρέωση παρουσίας ταμειακών μηχανών (κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών). άρθρο 1 παρ.1ε.

 • Όσον αφορά στην αναγραφή επί της άδειας των ποσοτήτων των παραγόμενων προϊόντων, ο αρμόδιος υπάλληλος θα ελέγχει τις δηλούμενες από τον παραγωγό ποσότητες με τη χρήση πινάκων του ΕΛ.Γ.Α. και θα προβαίνει στη διόρθωση αυτών μόνο σε περίπτωση υπέρβασης των αντίστοιχων στρεμματικών αποδόσεων.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:04 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Βαλτετσίου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθήνα FAX : 210 / 33.01.408 e-mail:chafartg@otenet.gr

  ΑΡΘΡΟ 9
  ΠΑΡ. 3Α

  Επίσης οι εικαστικοί καλλιτέχνες προκειμένου να δημιουργούν στο δρόμο, θα πρέπει να παίρνουν άδεια ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ χωρίς να υπολογίζονται οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ή η ανεργία. Πρόκειται για καλλιτεχνική δημιουργία και όχι για παραγωγή εμπορικών προϊόντων.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:15 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Βαλτετσίου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθήνα FAX : 210 / 33.01.408 e-mail:chafartg@otenet.gr

  ΑΡΘΡΟ 9
  ΠΑΡ. 3Α

  Η πιστοποίηση ότι είναι οι ίδιοι δημιουργοί καλλιτεχνημάτων ή έργων τέχνης, να δίνεται με την επίδειξη από τους ίδιους του τρόπου δημιουργίας τους, αιτήσεις που εξετάζει το ΕΕΤΕ δυό φορές το χρόνο.
  Πρέπει να δοθεί λύση για το ποιός πιστοποιεί τα χειροτεχνήματα εκείνα που δεν εντάσσονται στα καλλιτεχνήματα, γιατί το ΕΕΤΕ δεν έχει το προσωπικό και τις υποδομές για να το κάνει. Προτείνουμε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

 • Η έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών θα πρέπει να προϋποθέτει την ύπαρξη καλλιέργειας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει στα δικαιολογητικά έκδοσης της άδειας να προστεθεί και η αίτηση-Υ.Δ. του εδαφίου (β) του άρθρου 11. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επιπλέον υποβολή αίτησης ανανέωσης και αναγράφονται εξ’ αρχής στην άδεια τα παραγόμενα προϊόντα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 20:06 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

  Στα δικαιολογητικά να προστεθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον πρόκειται για βιοτεχνία.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 17:08 | Μαργαρίτα

  Οι χειροτέχνες και καλλιτέχνες, θα έπρεπε να εξαιρεθούν από την έναρξη δραστηριότητας στο ΤΑΧΙS και της αγοράς και χρήσης ταμιακής μηχανής.
  Εκ των πραγμάτων, η παραγωγή προϊόντων των χειροτεχνών και καλλιτεχνών, είναι μικρή και αυτό συνεπάγεται και μικρό τζίρο. Μετά βίας βγάζουν τα προς το ζείν. Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να εργαστούν είναι λίγος, λόγω καιρικών συνθηκών (βροχές, ψύχος, αέρας, καύσωνας). Κάποιοι από αυτούς δεν μπορούν να φτιάχνουν τα καλλιτεχνήματα και χειροτεχνήματά τους στον πάγκο, παρά μόνο στο εργαστήριο τους ή στην οικία τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και στον πάγκο τους (χαμένα μεροκάματα). Η δραστηριοποίηση στην πόλη περιορίζεται σε κάποιους λίγους μήνες το χρόνο και επιβάλλεται η μετακίνησή τους σε τουριστικού ενδιαφέροντος περιοχές, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που η πόλη είναι άδεια. Τα έξοδα των μετακινήσεων, των πρώτων υλών, των φόρων που ούτως ή άλλως πληρώνουν και της δικής τους διαβίωσης, καθώς και της οικογένειάς τους, καθιστούν ανέφικτη την έναρξη επαγγέλματος, με ότι αυτή συνεπάγεται. Προτείνεται να ισχύει το προηγούμενο καθεστώς απαλλαγής τους και πληρωμής των εκάστοτε παράβολων και της χρήσης δημόσιου χώρου.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 09:54 | Στυλιανή Ρουμπιέ

  Να υπάρξει πρόβλεψη για παραγωγούς οι οποίοι εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και δεν είναι υπόχρεοι χρήσης ταμειακών μηχανών.

  Σε αυτήν την περίπτωση να μην απαιτείται το δικαιολογητικό :

  στ) Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 08:43 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ

  3. Προκειμένου για Παραγωγούς χειροτέχνες ειδών πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή τα εξής δικαιολογητικά:
  α) Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαιθρίου εμπορίου και β) βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ), στην οποία θα αναφέρονται τα είδη, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, καθώς και ότι τα είδη λαϊκής τέχνης, χειροτεχνήματα, καλλιτεχνήματα, κοσμήματα και έργα τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας παράγονται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο γ) έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΣΕΠ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 18:53 | Χειροτέχνες

  Πολλοί από εμάς κατέχουμε ήδη βεβαίωση του ΕΟΜΕΧ ως αρμοδίου τότε φορέα, εκπρόσωποι του οποίου ήλεγξαν όλη την διαδικασία ιδιοπαραγωγής του πρωτότυπου προϊόντος μας και εξέδωσαν ειδική πιστοποίηση χειροτέχνη, για τα συγκεκριμένα χειροτεχνήματα και μάλιστα με καταβολή χρηματικού παραβόλου Για την αποφυγή περαιτέρω γραφειοκρατικής διαδικασίας προτείνουμε να εξαιρεθούν της υποχρέωσης αυτής. Να προστεθεί δηλαδή στο άρθρο 9, παρ. 3 α η πρόταση «πλην όσων κατέχουν ήδη πιστοποίηση του ΕΟΜΕΧ.»
  Το συγκεκριμένο άρθρο, όπως διατυπώθηκε πρόσφατα μας υποχρεώνει σε έναρξη επαγγέλματος, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επομένως εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Αυτή η ρύθμιση θα έχει σαν αποτέλεσμα την διακοπή της δραστηριότητά μας, διότι το ολίγιστο εισόδημά μας δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί περαιτέρω. Το αίτημά μας είναι η πλήρη εξαίρεσή μας από αυτήν την υποχρέωση.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 15:20 | Toula

  1.γ) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ

  Η Δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα ζητείται;
  Η τελευταία Δήλωση φορολογίας εισοδήματος αφορά το έτος 2015 τι λογική έχει να ζητάμε τη δήλωση καλλιέργειας του 2015;;; Ή μήπως εννοείτε το έτος υποβολής της δήλωσης δηλαδή 2016;

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 15:33 | ΛΕΝΑ Κ.

  εαν σήμερα κατατεθει το αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, το αντίστοιχο έτος με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 2016 δεν έχει υποβληθεί …θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση του 2015 (παλιές καλλιέργειες) με την δήλωση φορολογικού έτος 2015?????
  Το σωστό είναι να κατατεθεί η πιο πρόσφατη ενιαία αίτηση ενισχυσης και το η τελευταία φορολογική δήλωση εισοδήματος
  Τα προιοντα που θα διαθέτει είναι, ότι έχει στην δήλωση καλλιεργειας και οι ποσότητες σύμφωνα με τον πίνακα εισφορών ΕΛΓΑ????

  Για τους αλλοδαπούς τι θα χρειάζεται???(αδεια διαμονής ανεξαρτητης οικονομικής δραστηριότητας???)

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 20:10 | Γεώργιος Γκίνης

  Τα δικαιολογητικά:
  ε) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS
  στ) Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS
  θα πρέπει να προσκομίζονται μετά την έγκριση έκδοσης της άδειας και πριν την παραλαβή της από τον ενδιαφερόμενο, ώστε σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης να μην έχει προβεί σε αγορά ταμειακής μηχανής και τη γραφειοκρατική διαδικασία με το ΤΑΧΙS.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 13:34 | Νίκος

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
  Γιατί στην αρχικά έκδοση της άδειας δεν ζητείται από το παραγωγό να δηλώσει τι θα πουλάει, ποσότητες και χρονική περίοδο?
  Έτσι πως είναι γραμμένο σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει αμέσως ανανέωση.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 13:12 | Νίκος

  Τα δικαιολογητικά:
  ε) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS
  στ) Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS
  θα πρέπει να προσκομίζονται(στην αρμόδια υπηρεσία) μετά τη λήψη απόφασης του αρμόδιου, για τη χορήγηση της άδειας, οργάνου.
  Γιατί, εάν η απόφαση για τη χορήγηση της άδειας είναι αρνητική τι πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος (διακοπή δραστηριότητας και διαγραφή ταμειακής?).

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 01:15 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

  Προκειμένου για δικαιολογητικά από άλλους δημόσιους φορείς, να ζητούνται και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά από αυτούς, στον αρμόδιο φορέα ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των παραγωγών και η περιττή χαρτούρα.