Άρθρο 53 – Διαδικασία ελέγχων – διοικητική και δικαστική προστασία

1. Η υπηρεσία ελέγχου είναι υποχρεωμένη να εκδίδει και να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιμακίων με πράξη «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» του παρόντος, στην οποία θα μνημονεύονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του ελέγχου και η ημερομηνία της εν λόγω εντολής. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται σε κάθε έλεγχο να επιδεικνύουν την ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ καθώς και τα στοιχεία ταυτοποίησής τους.
2. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης του παρόντος νόμου, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης, γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης. Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση βεβαίωσης παράβασης, θα κατατίθεται στο Φορέα Ελέγχου από τους Ελεγκτές, μαζί με έκθεση ελέγχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι με βάση το Πληροφοριακό Σύστημα ο συγκεκριμένος ελεγχόμενος πωλητής έχει ή δεν έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση (κατά περίπτωση) και ο συνολικός αριθμός παραβάσεων του συγκεκριμένου πωλητή. Κατά περίπτωση ο φορέας ελέγχου ελέγχει τα αναφερόμενα και, όπου απαιτείται, επιβάλει συμπληρωματική κύρωση με βάση τα αναφερόμενα σε επόμενο άρθρο.
3. Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη με οποιονδήποτε τρόπο αποδεδειγμένη κοινοποίησή της στον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία (10) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Προκειμένου για κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του οικείου Υπουργού.
4. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο όπου εξέδωσε την πράξη επιβολής του προστίμου, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/99, 60 ημέρες). Για την κατ’ αρχήν αποδοχή της δικαστικής προσφυγής, ο υπόχρεος θα πρέπει να καταβάλλει το 20% του επιβληθέντος προστίμου, ενημερώνοντας αμελλητί την υπηρεσία που επέβαλλε το πρόστιμο.
5. Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας τότε υποβάλλεται αναλυτική Έκθεση Ελέγχου από τους διενεργούντες τον έλεγχο ελεγκτές, προς τον άμεσα Προϊστάμενό τους, η οποία κοινοποιείται αμελλητί και στον πωλητή που τον αφορά με την επισήμανση ότι έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις του, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω Έκθεσης Ελέγχου. Η κύρωση επιβάλλεται από το ανώτερο ιεραρχικά όργανο του Φορέα Ελέγχου (Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ’ Προστασίας Καταναλωτή, Περιφερειάρχη, Δήμαρχο κατά περίπτωση). Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση επιβολής της συγκεκριμένης κύρωσης κοινοποιείται αμελλητί στο φορέα έκδοσης της άδειας προκειμένου να ενημερώσει το Πληροφοριακό Σύστημα.

  • 15 Φεβρουαρίου 2017, 10:43 | Φ.Σ. Ρέθυμνο

    Δεν κάνετε πιο συγκεκριμένη την διαδικασία κοινοποίησης με οποιονδήποτε τρόπο της πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου? Ή θα τρέχουν οι υπηρεσίες σε κάθε χωριό της χώρας για να κάνουν επιδόσεις αφού οι courier δε θα μπορούν να εντοπίσουν τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα υποβάλλουν επειτα προσφυγές ότι δεν έλαβαν ποτέ γνώση των αποφάσεων επιβολής προστίμου ( οι οποίες μεν θυροκολλήθηκαν αλλά το σχετικό φάκελο τον πήρε ο αέρας). Ας ύπαρξη υποχρέωση οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στον αρμόδιο φορέα για την έκδοση της πράξης προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία της υπόθεσης τους και να λάβουν γνώση της σχετικής αποφασης.

  • 12 Φεβρουαρίου 2017, 10:38 | APOSTOLOS

    πρόταση, να δίνεται το δικαίωμα στον κάτοχο να προσφύγει στα δικαστήρια ,ΣτΕ,κλπ, αν χρειαστεί, χωρις να γίνεται ανάκληση της αδειας ,πριν της απαφασεις των δικαστηρίων.