Άρθρο 02 – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι εννοιολογικοί προσδιορισμοί:
1. «Υπαίθριο Εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται στο ύπαιθρο, σε ανοικτό χώρο, όπως ενδεικτικά η πώληση προϊόντων σε λαϊκές αγορές, σε λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, το πλανόδιο εμπόριο κτλ. Για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων επιλέγεται δημόσιος ή δημοτικός χώρος (ιδιόκτητος, μισθωμένος ή παραχωρημένος) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή.
2. «Στάσιμο Εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από μεμονωμένο πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
3. «Πλανόδιο Εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου.
4. «Παραγωγός πωλητής υπαιθρίου εμπορίου»: ο πωλητής, ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.
• Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως εκάστοτε ισχύει.
• Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α΄78), όπως εκάστοτε ισχύει, για τη διάθεση προϊόντων των μελών τους.
• Τα φυσικά πρόσωπα χειροτέχνες, οι οποίοι παράγουν είδη λαϊκής τέχνης, κοσμήματα, καλλιτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
5. «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας του καπνίσματος, του αλατίσματος, της ωρίμανσης της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασμού αυτών των μεθόδων.
6. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση μη μεταποιημένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
7. «Επαγγελματίας πωλητής υπαιθρίου εμπορίου »: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας τα προβλεπόμενα είδη, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
8. «Αγροτικά Προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.

9. «Λαϊκή αγορά»: η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιομηχανικών ειδών.
10. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής επετειακού χαρακτήρα ή θρησκευτικού πανηγυριού.
11. «Κυριακάτικες αγορές»: οι κυριακάτικες υπαίθριες αγορές που λειτουργούν εθιμικά και στις οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως παλαιοπώλες, συλλέκτες, ρακοσυλλέκτες και συναφείς επιτηδευματίες.
12. «Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές»: οι αγορές που λειτουργούν την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα και στις οποίες πωλούνται είδη που δικαιολογούνται από το χαρακτήρα των ημερών κατά τις οποίες διεξάγονται.
13. «Οικοτεχνία»: η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.).
14. «Κινητές καντίνες» : οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία σύμφωνα με την παρ.Α 3 του άρθρου 14 της με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ Β΄2718) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ειδικότερα στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. Τα ανωτέρω οχήματα δεν δύνανται να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, ενώ για την παροχή άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
15. «Κατανομή-Τοποθέτηση»: η διαδικασία στελέχωσης των λαϊκών αγορών με πωλητές, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους.
16. «Απόδοση θέσης»: νοείται η διαδικασία κατά την οποία αποδίδεται συγκεκριμένη, οριοθετημένη και αριθμημένη θέση σε δικαιούχο πωλητή μίας συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς.
17. «Φορέας λειτουργίας λαϊκής αγοράς»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία αυτής και που επιλαμβάνεται κάθε σχετικού θέματος που ανακύπτει, τόσο με τη λειτουργία της εν γένει, όσο και με θέματα που άπτονται της δραστηριοποίησης των πωλητών σε αυτές. Προκειμένου για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αρμόδιος φορέας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Για τις λαϊκές αγορές της λοιπής επικράτειας, αρμόδιος φορέας ορίζεται ο δήμος, εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η λαϊκή αγορά.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:46 | Κουκιάς Μιχάλης

  Να γίνει προσδιορισμός των ειδών λαϊκής τέχνης για να μην δημιουργούνται παρερμηνείες (πχ σε σχέση με τα τουριστικά είδη)
  Να διευκρινιστεί οπωσδήποτε αν η αναφορά «ιδιόκτητος» αναφέρεται σε δημόσια – δημοτική περιουσία ή και σε ιδιώτη (που θα πρέπει να παραχωρήσει το χώρο)

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:48 | Γιουτίκας Κωνσταντίνος

  Πρόταση προσθήκη. Καλλιτέχνες, δημιουργοί ειδών λαϊκής τέχνης και καλλιτεχνικών χειροτεχνημάτων. (Σελ. 6 σχεδίου)

  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΚΜ

 • Καθώς και οι αγορές «χωρίς μεσάζοντες» οι οποίες διοργανώνονται από κινήματα, συνεταιρισμούς και ομάδες αγροτών

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:59 | Μικροπωλητής

  Β1. Κατηγοριοποίηση στάσιμου εμπορίου.

  Ευελπιστούμε ότι το νέο νομοθέτημα, σε αντίθεση με το 4264/2014 θα προβλέπει ξεκάθαρα τη διαφοροποίηση και κατηγοριοποίηση του στάσιμου εμπορίου σε προσωρινό ή βραχυπρόθεσμο και μόνιμο. Η διαφοροποίηση αυτή θα οδηγήσει σε αποσυμφόρηση της έκδοσης διευκρινιστικών εγκυκλίων από το Υπουργείο, θα λύσει τα χέρια των εκάστοτε διοικητικών υπαλλήλων και θα σταματήσει την ταλαιπωρία των υπαιθρίων εμπόρων και τις διενέξεις με τους υπάλληλους.
  Μόνιμο είναι το στάσιμο εμπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο και ασκείται από μεμονωμένο πωλητή σε αυστηρά προκαθορισμένο από την αρμόδια αρχή, σημείο (πχ κουλουράς στην Πλατειά Συντάγματος κ.α.), στον οποίο χορηγείται διοικητική άδεια.
  Προσωρινό ή βραχυπρόθεσμο είναι το στάσιμο εμπόριο που δεν είναι πλανόδιο και ασκείται από υπαίθριο έμπορο-επαγγελματία σε εμποροπανηγύρεις, υπαίθριες αγορές, Χριστουγεννιάτικες αγορές, κυριακάτικες αγορές, κ.α. για εντελώς περιορισμένο χρόνο που συνάδει με τον χρόνο λειτουργίας της εκάστοτε αγοράς πχ. 7ήμερη παραδοσιακή εμποροπανήγυρις Ιωαννίνων. Δεν απαιτείται έκδοση άδειας στο πρόσωπό του, ΔΙΟΤΙ η άδειά του είναι η έναρξη στην εφορία.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 12:53 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ

  Σελ. 3. Μετά το 9, πρέπει να προστεθεί το εξής: 10. Αγροτική Αγορά ή Αγορά Παραγωγών (Farmers’ Market): η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται μόνον αγρότες, δηλ. παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων οικοτεχνίας, τα οποία διαθέτουν απευθείας στους καταναλωτές.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 12:18 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΓΚΑ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΚΟΙΝΩΣ ΠΑΖΑΡΙΑ)

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 11:02 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

  παράγραφο 9

  Στη λαϊκή αγορά να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και ΜΙΚΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (όχι μόνο σε κλίμακα οικοτεχνίας. (Το μέγεθος της επιχείρησης προβλέπεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)

  Μέχρι σήμερα τα μεταποιημένα τρόφιμα πωλούνται μόνο από επαγγελματίες εμπόρους. Είναι άδικο τόσο για τους παραγωγούς-βιοτέχνες, να μην μπορούν να διαθέσουν απευθείας την παραγωγή τους, όσο και για τους καταναλωτές, οι οποίοι θα είχαν πρόσβαση σε φθηνότερα προϊόντα (αφού δεν θα υπάρχει κόστος μεταπώλησης).

  Αυτό ήδη γίνεται – όπως προβλέπει και το άρθρο- στα πρωτογενή προϊόντα, άρα θα έπρεπε να επεκταθεί και στα μεταποιημένα τρόφιμα.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 01:20 | Φ.Σ. Ρέθυμνο

  Η παράγραφος 6 «Μεταποιημένα προϊόντα» πρέπει να τροποποιηθεί καθώς είναι εκτός τόπου και χρόνου. Οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή τροφίμων ρυθμίζεται ήδη από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Επομένως δεν μπορεί να νομιμοποιείται η κυκλοφορία τροφίμων από υπαίθριους πωλητές με εκφράσεις «συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά».

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 01:25 | Φ.Σ. Ρέθυμνο

  Η παράγραφος 4 θα ήταν καλύτερο να αναδιατυπωθεί σε «Παραγωγός πωλητής υπαιθρίου εμπορίου:ο πωλητής, ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα είτε αποκλειστικά ιδίας παραγωγής είτε προϊόντα του συνεταιρισμού ή της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών της οποίας είναι μέλος». Τα υπόλοιπα εδάφια είναι περιττά καθώς αφορούν το Άρθρο 4 – Δικαιούχοι.
  Η παράγραφος 14 θα ήταν καλύτερο να αναδιατυπωθεί σε «Κινητές καντίνες : οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών, τα οποία κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης σύμφωνα με την παρ.Α 3 του άρθρου 14 της με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ Β΄2718) Υπουργικής Απόφασης» χωρίς αναφορά σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους αφού α) θα μπορούσε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι λόγω της κατηγορίας που υπάγονται, υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης προσωρινών χώρων όπως πάγκων και β) σε κάθε περίπτωση η ειδικότερη κατηγορία που υπάγονται οι κινητές καντίνες δεν μπορεί να προσδιορίζεται από τον παρόντα νόμο αλλά από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 19:53 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

  Στις Κυριακάτικες αγορές γιατί να μην πωλούνται και τρόφιμα?

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 19:05 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

  Στην παράγραφο 9

  Στη λαϊκή αγορά να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και ΜΙΚΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (όχι μόνο σε κλίμακα οικοτεχνίας. (Το μέγεθος της επιχείρησης προβλέπεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)

  Μέχρι σήμερα τα μεταποιημένα τρόφιμα πωλούνται μόνο από επαγγελματίες εμπόρους. Είναι άδικο τόσο για τους παραγωγούς-βιοτέχνες, να μην μπορούν να διαθέσουν απευθείας την παραγωγή τους, όσο και για τους καταναλωτές, οι οποίοι θα είχαν πρόσβαση σε φθηνότερα προϊόντα (αφού δεν θα υπάρχει κόστος μεταπώλησης).

  Αυτό ήδη γίνεται – όπως προβλέπει και το άρθρο- στα πρωτογενή προϊόντα, άρα θα έπρεπε να επεκταθεί και στα μεταποιημένα τρόφιμα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 08:25 | Μαρια

  Αφήνετε πάλι εκτός ρύθμισης το θέμα των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ψυχαγωγικών παιδιών , ειδικά στα τουριστικά μέρη που ζητούν άδεια για για τρεις ή τέσσερις μήνες ( λούνα παρκ- go cart – κλπ) .

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 07:00 | νικος

  στην παράγραφο 8, μετά τη λέξη «κτηνοτροφίας» πρέπει να προστεθεί «της μελισσοκομίας»

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 07:49 | νικος

  στην παράγραφο 4 πρέπει να προστεθεί το:
  Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν είναι επαγγελματίες αγρότες και ασκούν αγροτική και μελισσοκομική δραστηριότητα.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 17:29 | νικος

  θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι αγορές «χωρίς μεσάζοντες» που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και έχουν τύχει μεγάλης αποδοχής από τους καταναλωτές.

 • 9 Φεβρουαρίου 2017, 11:18 | Νικολόπουλος Κώστας

  ΥΠΑΊΘΡΙΟ ΕΜΠΌΡΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΚΆΠΟΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΟ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  Στις Κυριακάτικες αγορές θα μπορούσαν να δραστηριοποιούνται και οι λοιπες κατηγορίες και όχι μόνο παλαιοπώλες, συλλέκτες, ρακοσυλλέκτες και συναφείς επιτηδευματίες