Άρθρο 20 – Χορήγηση επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου

1. Οι άδειες που αφορούν τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών χορηγούνται μετά από προκήρυξη. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκδίδεται η σχετική προκήρυξη, στην οποία καθορίζεται ο αριθμός των προς διάθεση επαγγελματικών αδειών και οι λαϊκές στις οποίες αντιστοιχεί κάθε άδεια ανά ημέρα, τα προς πώληση προϊόντα που αφορά η άδεια αυτή, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής και η κατανομή στις Ομάδες 1 κ’ 2 του άρθρου 19, ο τόπος και η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πέραν αυτών που αναφέρονται στον παρόντα νόμο και από τα οποία τεκμαίρεται ότι ο αιτών είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες, και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία. Απαραιτήτως στην προκήρυξη θα ενσωματώνεται υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής σε αυτήν, στην οποία θα αναγράφεται και η σειρά προτίμησης για το είδος της επαγγελματικής άδειας. Τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Ενότητας δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τις διαβιβάζουν στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση. Για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης οι αιτήσεις κατατίθενται στις οικείες Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών.
3. Για την εκτίμηση της ανάγκης έκδοσης προκήρυξης για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών, οι δήμοι της επικράτειας, πλην εκείνων που γεωγραφικά ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και Μητροπολιτική Ενότητας Θεσσαλονίκης, αποστέλλουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους στην Περιφέρεια τις κενές θέσεις, το είδος επαγγελματικών αδειών, τις ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών, στις οποίες υπάρχουν οι κενές θέσεις καθώς και των αριθμό των Επαγγελματιών Πωλητών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα. Η προκήρυξη αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των δήμων της Περιφέρειας και δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
4. Δε θα προκηρύσσονται νέες άδειες Επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών εφόσον εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας υφίστανται αδειούχοι Επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. Στην περίπτωση που υπάρχουν οι περιπτώσεις αυτές διενεργείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την απόδοση θέσης, εκτός και αν με υπεύθυνη δήλωσή του, ο πωλητής που υπάγεται στην περίπτωση αυτή, δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί για περισσότερες ημέρες.
5. Η Περιφέρεια προκηρύσσει πλήθος επαγγελματικών αδειών, τόσες όσες να εξασφαλίζεται ότι σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή σε δύο όμορες Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας Περιφέρειας, ο αδειοδοτούμενος δύναται να δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα σε λαϊκές αγορές. Ο ως άνω περιορισμός προκειμένου για τις λαϊκές που είναι στην αρμοδιότητα των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας λογίζεται σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω κριτήρια που εκτιμά η Περιφέρεια είναι η ανάπτυξη του στεγασμένου και του υπαίθριου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, η πυκνότητα του πληθυσμού και η πραγματική ανάγκη για προμήθεια του καταναλωτικού κοινού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών. Οι θέσεις, στις οποίες τοποθετούνται οι νέοι αδειούχοι, λογίζονται ως προσωρινές και υποχρεωτικά υπόκεινται στη διαδικασία βελτίωσης θέσεων του παρόντος.
6. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζεται πενταμελής επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων, από υπαλλήλους της Περιφέρειας. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας.
7. Η προκήρυξη, η οποία, προκειμένου για στελέχωση λαϊκών αγορών, μπορεί να αφορά, είτε μία Περιφερειακή Ενότητα, είτε παραπάνω, δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας, σε μία τοπική κάθε Περιφερειακής Ενότητας και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 για την κατανομή και την τοποθέτηση των επαγγελματιών πωλητών. Η επιτροπή συντάσσει πίνακες αποκλειομένων λόγω μη πληρότητας των δικαιολογητικών και πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στους πίνακες αποκλειομένων διατηρούν δικαίωμα ένστασης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας.
8. Κατά των πινάκων επιλεγέντων που συντάσσει η επιτροπή χωρεί ένσταση ενώπιον της επιτροπής.
9. Αρμόδιες αρχές για την έκδοση των παραπάνω αδειών στους δικαιούχους είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 18 και για το σκοπό αυτό οι Περιφέρειες (πλην Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης) αποστέλλουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σε αυτές προκειμένου για την έκδοση της άδειας, την εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια.
10. Προκειμένου για χορήγηση επαγγελματικών αδειών πλανόδιου εμπορίου η προκήρυξη εκδίδεται από την Περιφέρεια, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα και για χορήγηση επαγγελματικών αδειών στάσιμου εμπορίου από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Τα μέλη της επιτροπών εξέτασης των δικαιολογητικών για χορήγηση επαγγελματικών αδειών στάσιμου εμπορίου ορίζονται από το Δήμαρχο και είναι υπάλληλοι του δήμου.
11. Για τη συμμετοχή σε προκήρυξη προκειμένου για έκδοση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αδειούχος δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι άνεργος, δε συνταξιοδοτείται λόγω σύνταξης ή αναπηρίας από οποιοδήποτε φορέα και ότι ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άλλη επαγγελματική άδεια υπαιθρίου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας και ότι δεν υπήρξε στο παρελθόν κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαιθρίου εμπορίου.
β) βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
γ) το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα
δ) τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις κατηγορίες του άρθρου 19.
12. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων στα πλαίσια της προκήρυξης και εφόσον ο υποψήφιος αδειούχος έχει τελικώς επιλεγεί, θα προσκομίζει στην αρμόδια αρχή τα απαραίτητα πιστοποιητικά στοιχεία για την έκδοση και τη συμπλήρωση του εντύπου της αδείας του, σύμφωνα με το αρ. 15 του παρόντος. Για τη χορήγηση της άδειας κατατίθεται και βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων, θα προσκομίζεται και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας.

  • 14 Φεβρουαρίου 2017, 09:40 | Toula

    παρ.12. «Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων, θα προσκομίζεται και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας.» Γιατι όχι πιστοποιητικό υγείας όπως προβλέπεται με την με αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/2012 υπουργική απόφαση; Ή μήπως και τα δύο;