Άρθρο 44 – Γενικά θέματα

1. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.
2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανοδίου εμπορίου α) σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων από καταστήματα που διαθέτουν ομοειδή και β) σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, βάσει της τελευταίας δημοσιευμένης απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης το πληθυσμιακό όριο του ως άνω εδαφίου β) δύναται να τροποποιείται ή να εξειδικεύεται σε επίπεδο Δήμων ή Δημοτικών Κοινοτήτων. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κοινοποιείται αμελλητί στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ’ Προστασίας Καταναλωτή. Οι Περιφέρειες της χώρας υποχρεούνται να αναρτούν κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες της Περιφέρειάς τους, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση Πλανόδιου Εμπορίου. Ομοίως η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα της κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες όλης της χώρας στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση Πλανόδιου Εμπορίου.
3. Οι άδειες Πλανοδίου Εμπορίου εγκρίνονται από την Περιφέρεια στην οποία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ο αδειούχος πωλητής και ισχύουν αυστηρά για τα όρια της Περιφέρειας αυτής. Η Περιφέρεια μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζει το καταβαλλόμενο από τους υπαίθριους πωλητές πλανοδίου εμπορίου (ανεξαρτήτου ιδιότητας Παραγωγός ή Επαγγελματίας) ετήσιο τέλος ανά άδεια, το οποίο αποτελεί έσοδό της. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται αμελλητί στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ’ Προστασίας Καταναλωτή.
4. Προκειμένου για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα δύνανται να παραμένουν και στάσιμοι στο ίδιο σημείο για χρονική διάρκεια όχι μεγαλύτερη των δύο ωρών και για όχι περισσότερες από μια φορά την ημέρα στα όρια της ίδιας Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας ή του ίδιου Δήμου, κατά περίπτωση, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της προηγούμενης παραγράφου. Οι αδειούχοι του προηγούμενου εδαφίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου από το δήμο, στα όρια του οποίου προσωρινά σταθμεύουν, και συνακόλουθα από τα τέλη χρήσης για τη δίωρη παραμονή τους και τηρούν υποχρεωτικά αριθμημένο και θεωρημένο από τα αρμόδια τμήματα της Περιφέρειας, ημερολόγιο φύλλων παρουσίας ανά μήνα, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου, του αριθμού αδείας, του ΑΦΜ καθώς και του αριθμού ταμειακής μηχανής του δικαιούχου πωλητή. Σε στήλες αναγράφονται η ημερομηνία, το σημείο στάθμευσης και η ώρα προσέλευσης, καθώς και όλα τα στοιχεία, που αναγράφονται στο υπόδειγμα. Οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα οφείλουν να τηρούν τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις και απαγορεύεται να εγκαθίστανται προσωρινά σε χώρους που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, σε σημεία που δυσχεραίνεται η κυκλοφορία, και σε χώρους που απέχουν λιγότερο από 150 μέτρα από ομοειδή καταστήματα και επιχειρήσεις, καθώς και από καντίνες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Η διάθεση των τροφίμων και ποτών στους διερχόμενους πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα προστατεύεται η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητά αυτών.

Αδειοδοτούσα αρχή: 
Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου: 
Αρ. Αδείας Δικαιούχου: 
ΑΦΜ Δικαιούχου: 
Αρ. Ταμειακής Μηχανής: 
          
Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον ΔικαιούχοΣτοιχεία που συμπληρώνονται από την Ελεγκτ. Υπηρεσία
α.αΗμερομηνίαΔήμος στάθμευσηςΣημείο ΣτάθμευσηςΏρα Προσέ-λευσηςΏρα Αποχώ-ρησηςΕλεγκτική ΥπηρεσίαΏρα ελέγχουΠαρατηρήσειςΥπογραφή Ελεγκτών
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ την …………………………..      
          
          
          
          
 Υπογραφή – Σφραγίδα     Σελ.: ………….
         

5. Στις περιπτώσεις, όπου απαιτείται η χρήση οχήματος για την άσκηση Πλανοδίου Εμπορίου, ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζει την άδεια οδήγησης του ιδίου ή/και του προσώπου που τον υποβοηθά, κατά περίπτωση.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:59 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ

  σελ. 49 στο άρθρο 44, παρ. 1
  Να διαγραφούν οι λέξεις: «….. κατά την διάρκεια της συναλλαγής» και να αντικατασταθούν από τις λέξεις: «… δύο ώρες», τουλάχιστον και για να ξεκουραστεί και να προλάβουν να έρθουν καταναλωτές να ψωνίσουν.

 • α) Η παράγραφος 3 να γίνει:

  «3. Οι άδειες Πλανοδίου Εμπορίου των δικαιούχων του άρθρου 4 εγκρίνονται από την Περιφέρεια στην οποία έχει την έδρα του ο παραγωγός πωλητής και ισχύουν για όλη των επικράτεια. Οι άδειες Πλανοδίου Εμπορίου των δικαιούχων του άρθρου 14 εγκρίνονται από την Περιφέρεια στην οποία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ο αδειούχος επαγγελματίας πωλητής και ισχύουν αυστηρά για τα όρια της Περιφέρειας αυτής….»

  Πρέπει να διακρίνουμε τους παραγωγούς από τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου.
  Οι τελευταίοι κάνουν ένα βιοποριστικό επάγγελμα, αυτό του υπαίθριου πωλητή, και ίσως δεν έχουν ανάγκη να βγαίνουν από την περιφέρειά τους.
  Οι παραγωγοί όμως είναι αναγκαίο να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους εκτός περιφέρειας, πολύ περισσότερο που ο μισός ελληνικός πληθυσμός κατοικεί σε Αττική και Θεσσαλονίκη ενώ η παραγωγή κάποιων προϊόντων (πατάτες, λάδι, εσπεριδοειδή, ρύζι κλπ) είναι συγκεντρωμένη σε κάποιες περιφέρειες οι οποίες είναι αδύνατο να απορροφήσουν αυτή την παραγωγή. Και βεβαίως, και πολλές άλλες περιοχές πέραν Αττικής και Θεσσαλονίκης, εξαρτώνται σε κάποια βασικά προϊόντα από τις παραγωγές άλλων περιοχών.
  Αν μείνει η χωρική ισχύς της άδειας Παραγωγού Πωλητή για στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο ως έχει, θα οδηγήσει τους παραγωγούς και τους καταναλωτές σε μεγαλύτερη εξάρτηση από τους μεγαλεμπόρους, με ότι αυτό συνεπάγεται.

  β) Να προστεθεί παράγραφος 5:

  «5. Από τις προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 εξαιρούνται οι παραγωγοί δικαιούχοι αδειών του άρθρου 4 του παρόντος, οι οποίοι παραδίδουν προϊόντα βάσει παραγγελιών που έχουν δεχτεί από καταναλωτές. Οι παραγγελίες αυτές μπορούν να είναι είτε ατομικές (που έχει συγκεντρώσει ο ίδιος ο παραγωγός – ηλεκτρονικό εμπόριο) είτε ομαδικές από πρωτοβουλίες ή ενώσεις πολιτών.»

  Η εξαίρεση δεν θα είναι χαριστική αλλά βασίζεται στους παρακάτω λόγους:
  Όταν παραδίδεις παραγγελίες δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο αυτό γίνεται (Παρ.2). Επίσης, δεν έχει σημασία το πληθυσμιακό κριτήριο (Παρ.2β), το οποίο πληθυσμιακό κριτήριο είναι ασφυκτικά περιοριστικό (και αβάσιμο!) και πρέπει να απαλειφθεί γενικώς. Τέλος εννοείται ότι θα πρέπει να είσαι στάσιμος (και σε προσυμφωνημένη θέση) για να παραδώσεις τις παραγγελίες (Παρ.1).

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 10:21 | ΒΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Στο ίδιο αρθρο λέτε
  . Προκειμένου για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα δύνανται να παραμένουν και στάσιμοι στο ίδιο σημείο για χρονική διάρκεια όχι μεγαλύτερη των δύο ωρών και για όχι περισσότερες από μια φορά την ημέρα στα όρια της ίδιας Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας ή του ίδιου Δήμου, κατά περίπτωση, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της προηγούμενης παραγράφου.

  Να γίνει
  Εφόσον τηρούνται όλοι οι όροι του αρθρου 39 για Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, τέλη, ελάχιστες αποστάσεις,,Να δύναται η παράταση αυστηρά ενος δίωρου ακόμη.
  Εφόσον δεν ενοχλούμαι κανένα ,γιατί να μην καθόμασται στο ίδιο σημείο τέσσερις ώρες,έτσι με δύο μόνο «στάσεις»,την ημέρα, αποφεύγουμαι την ταλαιπωρία από το των συχνό «στήσιμο» και «μάζεμα» της καντίνας.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 02:03 | Φ.Σ. Ρέθυμνο

  Δηλαδή εάν εντοπιστεί καντίνα σε ένα χωριό και προφανως ο ελεγχόμενος ισχυριστεί ότι μόλις στάθμευσε, θα πρέπει υποχρεωτικά τα ελεγκτικά να επιστρέψουν μετά από δύο ώρες να ελέγξουν εάν συμπλήρωσε το σχετικό φύλλο παρουσίας? Δεν υπάρχει.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 00:05 | Στυλιανή Ρουμπιέ

  Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφο 2β, του νέου Πλαισίου Λειτουργίας Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων αναφέρεται ότι το πλανόδιο εμπόριο δεν επιτρέπεται σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, βάσει της τελευταίας δημοσιευμένης απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

  Επισημαίνεται όμως ότι με το ΦΕΚ Β 275/22.2.2011 το οποίο ήταν εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ , είχαν αρθεί παλαιότερα τα οποιαδήποτε πλυθησμιακά κριτήρια καθώς σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφο 2α της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ :

  «2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν κατά πόσον τα νομικά τους
  συστήματα εξαρτούν την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής
  υπηρεσιών ή την άσκησή της από την τήρηση των ακόλουθων
  απαιτήσεων που δεν εισάγουν διακρίσεις:

  α) ποσοτικούς ή εδαφικούς περιορισμούς, ιδίως υπό τη μορφή
  ορίων που καθορίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό ή μιας
  ελάχιστης γεωγραφικής απόστασης μεταξύ παρόχων υπηρεσιών»

  Δηλαδή η ΕΕ έβγαλε οδηγία για την άρση πληθυσμιακών περιορισμών και λοιπών ορίων στην άσκηση υπηρεσιών ήδη από το 2006, την οποία Ελληνική κυβέρνηση του 2011 εφάρμοσε ακριβώς με το ΦΕΚ Β 275/22.2.2011 , ενώ οι νεότερες κυβερνήσεις θέτουν πλυθησμιακά όρια (3.000 / δημοτική κοινότητα ο Ν 4624/14 και 5.000 το τωρινό προτεινόμενο πλαίσιο) αντιτιθέμενες δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

  Δεν μπορεί να φτιάχνουμε τον κάθε νόμο αναλόγως το πως βολεύει ή εξυπηρετεί το κάθε σωματείο, τοπικό σύλλογο ή φορέα ενώ υπάρχει Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία ορίζει διαφορετικά.

  Αν πάλι δεν γίνεται να καταργηθούν τα πληθυσμιακά όρια, τότε για να αποφευχθούν τυχόν αυθαιρεσίες τοπικών αρχόντων έπειτα από πιέσεις καταστηματαρχών ψηφοφόρων τους (ειδικά σε μικρούς δήμους), προτείνεται να γίνει η παρακάτω τροποποίηση στο νέο πλαίσιο :

  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης το πληθυσμιακό όριο του ως άνω εδαφίου β) δύναται να τροποποιείται ή να εξειδικεύεται σε επίπεδο Δήμων ή Δημοτικών Κοινοτήτων, σε καμία περίπτωση όμως τα νέα πληθυσμιακά όρια δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερα από αυτά που ορίζονται στο εδάφιο β)

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 21:51 | ΒΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  λέτε
  για τη δίωρη παραμονή τους και τηρούν υποχρεωτικά αριθμημένο και θεωρημένο από τα αρμόδια τμήματα της Περιφέρειας, ημερολόγιο φύλλων παρουσίας ανά μήνα.

  Ποιος ο λόγος να γίνεται θεώρηση κάθε μήνα? Μπορεί να γίνεται θεώρηση κάθε χρόνο ή εξάμηνο,με τον όρο να μην ξεπερνάει την ημερομηνία λήξης της άδειας. Ετσι αποφεύγεται η γραφειοκρατεία και η ταλαιπωρία, και των υπαλλήλων της Περιφέρειας και των κατόχων των αδειών.