Άρθρο 58 – Μεταβατικές Διατάξεις

1. Για τις άδειες Επαγγελματία πωλητή, που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4264/2014, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 93, παρ. 11 του Ν. 4314/14 παραμένει σε ισχύ.
Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου που επήλθε το προηγούμενο έτος της δημοσίευσης του παρόντος, τα σχετικά αιτήματα δύναται να εξεταστούν με τις διατάξεις του άρθρου 23, εφόσον αυτά υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εντός δύο (2) μηνός από τη δημοσίευση.
2. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 4 του άρθρου 44 όλες οι άδειες που αφορούν στην άσκηση Πλανόδιου Εμπορίου, ανεξαρτήτως από το χρόνο και το νομικό καθεστώς έκδοσής τους, ισχύουν για τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εκδούσα αρχή.
3. Εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι Περιφέρειες υποχρεούνται να προκηρύσσουν θέσεις Λαϊκών Αγορών για Επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές ευθύνης τους και για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. Στην περίπτωση αυτή μοναδικό κριτήριο για τη μοριοδότηση είναι οι ημέρες που δε δραστηριοποιείται (1 μόριο για κάθε ημέρα που δε δραστηριοποιείται) και σε περιπτώσεις ισοβαθμίας ανάλογα με το δηλούμενο οικογενειακό εισόδημα με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ. Ο δικαιούχος με το χαμηλότερο εισόδημα επιλέγει πρώτος κοκ. Σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
4. Έως την πλήρη εφαρμογή του ΟΠΣ αναστέλλεται η έκδοση κάθε μορφής επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου, καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να διακοπεί η ως άνω αναστολή.
5. Ειδικά για τη χορήγηση αδειών στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων και μαρίνων του Ε.Ο.Τ., οι διατάξεις του νόμου 2323/1995, διατηρούνται σε ισχύ.
6. Τα κλιμάκια ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, όπως η σύσταση τους προβλέπεται στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995, διατηρούνται σε ισχύ και αποτελούν ελεγκτικά όργανα των περιπτώσεων α`, β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος. Όπου στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 γίνεται λόγος για το έργο των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαιθρίου εμπορίου, νοείται εφεξής ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων.

7. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στη διατηρούμενη παράγραφο 12 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995 (Α` 145), ισχύει το π.δ. 12/2005 (Α` 10).
8. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων του άρθρου 36, εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις των κατά τόπους φορέων λειτουργίας.

9. Οι Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών που συστάθηκαν στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας με το άρθρο 83 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) εντάσσονται στους αντίστοιχους εσωτερικούς Οργανισμούς λειτουργίας των ανωτέρω Περιφερειών και δύνανται να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 241 του Ν.3842/2010.

 • Να συμπεριληφθεί στο τέλος με αριθ. 10:
  Οι Κυριακάτικες αγορές χωρίς μεσάζοντες, ακόμη και εκείνες οι οποίες προσωρινά ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους, δύνανται εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά μόνο με παραγωγούς.

 • Α. Να προβλεφθείμεταβατική περίοδος για την αρχική καταχώρηση στο ΟΠΣΠΑ των πωλητών νωπών οπωροκηπευτικών, προκειμένου να είναι δυνατή η έγγραφή όλων των πωλητών στο σχετικό Μητρώο (Μ.Ε.Ν.Ο.)
  Β. Να διευκρινιστεί ποιά παραγόμενα προϊόντα και ποσότητες θα αναγραφούν στα νέα έντυπα αδειών των παραγωγών πωλητών κατά την αντικατάσταση των παλαιών αδειών.
  Γ. Να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος και διαδικασία (σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 έως και 34) για την οριστική τοποθέτηση των υφιστάμενων πωλητών λαϊκών αγορών στους Δήμους όπου δεν έχει αυτή πραγματοποιηθεί, λόγω των προβλημάτων από μη εφαρμοσθείσες σχετικές διατάξεις (π.χ. απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Α2-639/2-7-2014 για το σύστημα διακριτότητας).

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:39 | Γιουτίκας Κωνσταντίνος

  Προτείνουμε να προβλεφθεί στις μεταβατικές διατάξεις η εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων μεταβίβασης παραγωγικών αδειών (θέσεων) λόγω συνταξιοδότησης ή αναπηρίας ή θανάτου του δικαιούχου με τις διατάξεις της παρ. β΄ του άρθρου 13 του παρόντος.

  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:34 | ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΜΠΑΡΑ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου όλες οι άδειες που αφορούν στην άσκηση Πλανόδιου Εμπορίου, ανεξαρτήτως από το χρόνο και το νομικό καθεστώς έκδοσής τους, θα ισχύουν για τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εκδούσα αρχή, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 44, δηλαδή σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων. Οι άδειες πλανόδιου εμπορίου που εκδόθηκαν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης για κατοίκους του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, ισχύουν μόνο για τα διοικητικά όρια του Δήμου.
  Οι άδειες αυτές, αν ισχύσουν οι νέες διατάξεις, στην ουσία καθίστανται ανενεργές, καθώς στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στους όμορους δήμους δεν υπάρχουν δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και οι κάτοχοί τους θα πρέπει να μεταφέρουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τον αναφερόμενο πληθυσμό, πράγμα αδύνατο, αφού οι κατασκευές υπαίθριου εμπορίου που χρησιμοποιούν οι εν λόγω πωλητές είναι πάγκοι με ρόδες και όχι αυτοκίνητα, δεν είναι δηλαδή γυρολόγοι.
  Πρόταση: για τις υφιστάμενες άδειες πλανόδιου εμπορίου, δηλαδή αυτές που χορηγήθηκαν με τις προϊσχύουσες διατάξεις, να ισχύει το αρχικό καθεστώς χορήγησης αυτών, ώστε για λόγους χρηστής διοίκησης και ασφάλειας των διοικουμένων, οι κάτοχοί τους να μην τίθενται σε μειονεκτική θέση έναντι της προηγούμενης κατάστασης, καθώς είχαν την βεβαιότητα ότι θα δραστηριοποιούνταν εντός των χωρικών ορίων της αρχικής χορήγησης της άδειάς τους

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 09:22 | Φ.Σ. Ρέθυμνο

  Είμαστε στο 2017 και ακόμα γίνεται αναφορά σε άρθρα του Ν.2323/95 και του Π.Δ. 12/2005. Αν θέλει κάποιος να καταλάβει τι ισχύει και με αυτό το σχέδιο νόμου πρέπει να είναι νομικός. Έλεος, καταργείστε τα σχετικά άρθρα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 01:05 | χρήστοσ

  Άρθρο 58 παρ. 2 Ανεξαρτήτως από το χρόνο και το νομικό καθεστώς έκδοσής τους, ισχύουν για τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εκδούσα αρχή. Πραγματικά; Θα δικαιώσετε παράνομες πράξεις προηγούμενον χορηγήσεων και ανανέωση αδειών πλανόδιου που σε μια άδεια έχουν υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών , πώληση τροφίμων και πώληση προϊόντων, σε αντίθεση άλλο νομικό καθεστώς; Κατά του Π.Δ. 12/2005 άρθρο 1.

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 11:47 | ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΣΣΗ

  Τα ΚΕΛΑΥΕ, όπως προβλέπεται η σύστασή τους είναι αδύνατη, αφού οι Περιφέρειες δεν διαθέτουν προσωπικό για τις βασικές αρμοδιότητες, και από τις άλλες υπηρεσίες δεν υπάρχει προθυμία συμμετοχής και μελέτης των σχετικών διατάξεων και πιθανόν δυνατότητα διάθεσης υπαλλήλων. Θεωρούμε ότι πρέπει να αντικατασταθούν με ένα πιο ευέλικτο σχήμα, όπως τις επιτροπές ελέγχων υπαιθρίου εμπορίου ή μία επιτροπή από αρμόδιους υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων( Τμήματα Εμπορίου, ΔΑΟΚ, Υγείας )και των Δήμων.
  Σημειώνουμε ότι όσοι συμμετείχαν μέχρι σήμερα από άλλες υπηρεσίες δεν έδειξαν ενδιαφέρον μελέτης των σχετικών διατάξεων.
  Στη δική μας υπηρεσία έληξε η θητεία των μελών των ΚΕΛΑΥΕ που συμμετείχαν οι λιγοστοί υπάλληλοι του Τμήματος Εμπορίου και οι επόπτες υγείας και δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα συγκρότησή τους αν δεν λήξει η προθεσμία που θα μπορούν να συμμετάσχουν εκ νέου οι υπάλληλοι μας. Από τις άλλες υπηρεσίες δεν δήλωσε συμμετοχή κανένας υπάλληλος.