Άρθρο 10 – Ειδικά δικαιολογητικά ανάλογα με το αντικείμενο εμπορίας

Προκειμένου για τη διάθεση συγκεκριμένων προϊόντων υποβάλλονται κατά την έκδοση της άδειας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία ο πωλητής υποχρεούται να τα υποβάλλει και σε κάθε ανανέωση, όταν η ισχύς τους έχει λήξει.
α) Προκειμένου για διάθεση αβγών απαιτείται άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής μονάδας ή νόμιμη απαλλαγή και βεβαίωση ωοσκοπικού ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η γνωστοποίηση του κωδικού εκμετάλλευσης.
β) Προκειμένου για διάθεση μελιού προσκομίζεται μελισσοκομικό βιβλιάριο πρόσφατα θεωρημένο.
γ) Οι παραγωγοί πουλερικών και κονίκλων προσκομίζουν άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α΄52), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, για παραγωγούς, των οποίων η ετήσια παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα, και οι οποίοι δεν υποχρεούνται στη σφαγή σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή σε εγκεκριμένα σφαγεία λαγομόρφων αντίστοιχα, βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 255610/ 4-3-2010 (ΦΕΚ Β΄327) υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά ισχύει.

δ ) Οι αλιείς, βεβαίωση σε ισχύ του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύουν, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία.

ε) Οι υδατοκαλλιεργητές, βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από την οποία προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και στην οποία αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγόμενων αλιευμάτων.

στ) Προκειμένου για προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) υποβάλλεται η άδεια του τελωνείου σύμφωνα με την παρ.3 του Κεφαλαίου Ε΄ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ Α΄281).

ζ) Για όλα τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναγράφονται στη με αριθμό 4912/120862/5-11-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄2468), υποβάλλεται βεβαίωση του Κ.Η.Μ.Ο. σε ισχύ.

η) Απαραίτητο ειδικό δικαιολογητικό για την περίπτωση εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού στο υπαίθριο εμπόριο είναι η βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της αριθμ. 1153/16620/04-02-2014 (ΦΕΚ Β΄ 616), εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης όπως επίσης και των περιπτώσεων των πλήρων καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Προκειμένου για διάθεση μεταποιημένων προϊόντων που δεν μεταποιούνται σε εγκατάσταση του παραγωγού, αλλά σε μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, απαιτείται η απόδειξη της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή η άδεια προέγκρισης. Επιπλέον απαιτείται, να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στα ελεγκτικά όργανα και τις τριμελείς επιτροπές του παρόντος παραστατικά στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύονται οι ποσότητες αρχικής πρώτης ύλης που παρέδωσε ο παραγωγός στη μονάδα και αντίστοιχα οι ποσότητες τελικού προϊόντος που παρέλαβε.

Ειδικά τα γαλακτοκομικά προϊόντα διατίθενται υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α) για τους κτηνοτρόφους που αξιοποιούν τα εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, βάσει του άρθρου 6 της ΚΥΑ 3724/162303/2014 (ΦΕΚ Β΄3438) πέραν των δικαιολογητικών του άρθρου 9, απαιτούνται:
1) βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για την καταχώριση της εν λόγω δραστηριότητας
2) βεβαίωση εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) για τα εν λόγω προϊόντα σύμφωνα με τη με αριθμό 4912/120862/5-11-2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄2468).
β) για τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση, απαιτείται η εγκατάσταση παραγωγής να είναι καταχωρισμένη στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ
Προκειμένου για μίσθωση απαιτείται μισθωτήριο υποβληθέν στο taxis.
Σε περίπτωση που η ως άνω εγκατάσταση χαρακτηρίζεται ως «μικρή επιχείρηση» βάσει του άρθρου 1 της με αριθμό 3724/162303/2014 (ΦΕΚ Β΄3438) ΚΥΑ, ο πωλητής δύναται να διαθέτει και γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από γάλα μη ιδίας παραγωγής.
γ) για τους κτηνοτρόφους που δε διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκατάσταση, αλλά παραδίδουν το γάλα σε εγκεκριμένη μονάδα λαμβάνοντας τελικό μεταποιημένο προϊόν απαιτείται η εγκατάσταση παραγωγής να είναι καταχωρισμένη στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Επίσης απαιτείται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ κτηνοτρόφου και εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος.
Επιπλέον, θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι διαθέσιμα από τον κτηνοτρόφο στις τριμελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος νόμου παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες γάλακτος που παρεδόθησαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε ο κτηνοτρόφος.
Κατ΄εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές και από ιδιοκτήτες «μικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκομικών προϊόντων-μη κτηνοτρόφους, σύμφωνα με το άρθρο 1 της με τη με αριθμό 3724/162303/2014 (ΦΕΚ Β΄3438) ΚΥΑ, εφόσον δεν διαθέτουν εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης. Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας απαιτούνται:
α) βεβαίωση του ΕΦΕΤ για τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης
β) έναρξη επιτηδεύματος με τις μεταβολές της
γ) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν διαθέτει εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης των παραγόμενων προϊόντων.
Κατά τη διακίνηση και πώληση των γαλακτοκομικών προϊόντων θα πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής καθώς και οι απαιτήσεις του κεφ. ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004.
Προκειμένου για διάθεση οποιουδήποτε βιολογικού προϊόντος, ο παραγωγός προσκομίζει τις απαραίτητες από το νόμο πιστοποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή και μόνο επιτρέπεται να προσθέσει την ένδειξη «βιολογικό» στην πινακίδα του.
Για όσα προϊόντα δεν αναφέρονται στον κατάλογο του ΕΛΓΑ ή για προϊόντα ζωικής προέλευσης και αλιείας ο παραγωγός θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τις παραγόμενες ποσότητες, η οποία θα θεωρείται από την ΔΑΟΚ ως προς τη συσχέτιση της δηλούμενης ποσότητας με τα στοιχεία της Ενιαίας Δήλωσης Ενίσχυσης ή των δηλώσεων παραγωγής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αλιείας, κατά περίπτωση.

  • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:20 | ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ

    ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
    Παρατηρούμε ότι δε γίνεται καμία αναφορά για τις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων, που αποτελούν πάγιο αίτημα των ενώσεων βιοκαλλιεργητών. Οι τελευταίοι πιστεύουν ότι τα προϊόντα τους προβάλλονται καλύτερα και πρέπει να πωλούνταν σε χωριστές αγορές στις οποίες διασφαλίζεται ο κοινωνικός έλεγχος και αποφεύγονται φαινόμενα νόθευσης. Τέτοια αγορά είναι υπο ίδρυση και στην ΠΕ Σερρών.

  • 15 Φεβρουαρίου 2017, 12:27 | ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ

    Άρθρο 10 σημείο ΣΤ, επειδή για την εμπορία προϊόντων απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) έχει υπάρξει έντονη δημόσια συζήτηση-αντιπαράθεση, πρέπει να οριστούν με σαφήνεια οι όροι και προϋποθέσεις διάθεσης τους. Ο καταργούμενος νόμος 4264/2014 καθόριζε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εμπορία τους, την μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία αυτών των προϊόντων ενώ στο υπο διαβούλευση νομοσχέδιο γίνεται αναφορά μόνο στις προϋποθέσεις του Νόμου 2969/2001 (διάθεση χύμα, σε γυάλινα δοχεία χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση). Κατά την δημόσια συζήτηση, η οποία έλαβε και την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων στην Βουλή, προέκυπτε ως κοινή πεποίθηση ότι τα προϊόντα διήμερης απόσταξης προορίζονται για ίδια-οικογενειακή κατανάλωση. Τυχόν διολίσθηση αυτής της κατάστασης σε ανεξέλεγκτη εμπορία θα προκαλέσει τις εύλογες διαμαρτυρίες των ποτοποιών οι όποιοι μιλούν για αθέμιτο ανταγωνισμό δεδομένης, της υψηλής φορολογίας που αυτοί καταβάλουν.