Άρθρο 33 – Σύστημα μοριοδότησης για την Κατανομή και Τοποθέτηση Παραγωγών Πωλητών σε Λαϊκές Αγορές.

1. Για την κατανομή και τοποθέτηση των Παραγωγών πωλητών στις κενές θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια με την αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε ένα από αυτά:
α) Προτεραιότητα στην κατανομή των θέσεων έχουν οι Συνεταιρισμοί / Ομάδες Παραγωγών έναντι των μεμονωμένων Παραγωγών φυσικών προσώπων
Μεταξύ των Συνεταιρισμών προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια του Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Σύστημα μοριοδότησης για την Κατανομή και Τοποθέτηση Συνεταιρισμών / Ομάδων Παραγωγών σε Λαϊκές Αγορές.

ΚριτήριοΑριθμός Μορίων
1. Αριθμός Μελών1 μόριο για κάθε εγγεγραμμένο στο Συνεταιρισμό / Ομάδα Παραγωγών μέλος και επιπλέον 3 μόρια για κάθε μέλος του ηλικίας κάτω των 40 ετών.
2. Παλαιότητα Άδειας2 μόρια ανά έτος παλαιότητας
3. Παραβατικότητα (Ν. 4264/14, Ν.4177/13)α. 30 μόρια αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.

β. 0 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση.

γ. -10 μόρια για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει διαπιστωθεί  κατά το τελευταίο έτος,  με ανώτατη μείωση τα 40 μόρια

 

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ συνεταιρισμώνομάδων παραγωγών προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:
1. Παραβατικότητα
2. Αριθμός Μελών
3. Παλαιότητα άδειας
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
β) Μεταξύ των Παραγωγών φυσικών προσώπων προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια του Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Σύστημα μοριοδότησης για την Κατανομή και Τοποθέτηση Παραγωγών φυσικών προσώπων σε Λαϊκές Αγορές.

ΚριτήριοΑριθμός Μορίων
1. Παλαιότητα άδειας5 μόρια ανά έτος παλαιότητας
2. Η ηλικία 10 μόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 40 ετών και για όσους είναι άνω των 55
3. Μη κατοχή θέσης15 μόρια για κάθε μέρα που συμμετέχει στη λαϊκή δίχως θέση
4. Εντοπιότητα5 μόρια αν ο Παραγωγός διατηρεί το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεών του εντός της Περιφέρειας στην οποία αιτείται θέση στις αγορές αρμοδιότητάς της.
5. Παραβατικότητα (Ν. 4264/14, Ν.4177/13)α. 30 μόρια αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.

β. 0 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση.

γ. -10 μόρια για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει διαπιστωθεί  κατά το τελευταίο έτος,  με ανώτατη μείωση τα 40 μόρια

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών Παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:
1. Παραβατικότητα
2. Εντοπιότητα
3. Ηλικία δικαιούχου
4. Παλαιότητα άδειας
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
2. Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων όπως διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του Παραγωγού στο Φορέα Λειτουργίας ή στο Δήμο μόνιμης κατοικίας τους, κατά περίπτωση (ηλικία, παλαιότητα άδειας κλπ).
Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας (κατά μήνα και έτος) και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των προς πλήρωση θέσεων (κατά μήνα και έτος). Αν ο δικαιούχος απόκτησε την άδεια λόγω άσκησης δικαιώματος μεταβίβασης (υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς), τότε ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια αυτή. Δύναται για το κριτήριο αυτό να αποδίδονται μόρια με τη μορφή δεκαδικού αριθμού, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Όσον αφορά το κριτήριο της παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης του Παραγωγού στο Φορέα Λειτουργίας ή στο Δήμο μόνιμης κατοικίας τους, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που διαπιστούμενη παράβαση τελεί υπό διαδικασία προσφυγής δε λαμβάνεται υπόψη εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί της υποβληθείσας προσφυγής. Όσον αφορά το κριτήριο της ηλικίας, ο δικαιούχος που είναι κατά τα ανωτέρω 55 ετών και 1 ημέρας δικαιούται 15 μόρια.
3. Οι αιτούντες με την αίτησή τους δηλώνουν υπεύθυνα τα στοιχεία που διαμορφώνουν τη βαθμολογία τους, βάσει της οποίας κατατάσσονται, συνοδευόμενη από μία απλή φωτοτυπία της άδειας. Δηλώνουν, επίσης υπεύθυνα ότι μπορούν να βεβαιώσουν με έγγραφα παραστατικά στοιχεία τα όσα αναφέρουν στην αίτησή τους. Οι φορείς λειτουργίας ή οι Περιφέρειες εφόσον περιέλθουν σε γνώση τους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στοιχεία που πιθανολογούν ψευδή δήλωση στοιχείων που διαμορφώνουν πλασματικά τη βαθμολογία συγκεκριμένου Παραγωγού Πωλητή, τότε καλείται ο εν λόγω Παραγωγός ενώπιον της οικείας Επιτροπής (ήτοι της Επιτροπής που με βάση το Πρακτικό της διαμορφώθηκε η βαθμολογία του) να προσκομίσει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μοριοδότησή του. Αν με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύψει ότι ο Παραγωγός έχει υποβάλλει ψευδή δήλωση τότε η Επιτροπή γνωμοδοτεί με πρακτικό υπέρ της ανάκλησης της άδειας του συγκεκριμένου παραγωγού και της επιβολής των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων. Αν ο πωλητής δεν παρουσιάσει τα έγγραφα στοιχεία του, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που κλήθηκε τότε τεκμαίρεται ότι ο συγκεκριμένος έχει υποβάλλει ψευδή δήλωση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να τροποποιούνται τα κριτήρια και η μοριοδότησή τους.