Άρθρο 25 – Πρόσληψη υπαλλήλων από τους κατόχους αδειών υπαιθρίου εμπορίου

1. Για την άσκηση του επαγγέλματός τους οι κάτοχοι αδειών υπαιθρίου εμπορίου επιτρέπεται να προσλαμβάνουν υπαλλήλους. Ο πωλητής, ο οποίος προσλαμβάνει υπάλληλο, υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυθημερόν την αναγγελία της πρόσληψης στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 του παρόντος υποβάλλοντας αίτηση για έκδοση σχετικής βεβαίωσης πρόσληψης. Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου υποβάλλει κάθε φορά αμελλητί και την τυχόν ανανέωσή της.
Επίσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπαλλήλου, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άλλη άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου, παραγωγική ή επαγγελματική και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Στη συνέχεια η υπηρεσία, εφόσον υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά, αναγράφει στο έντυπο της αδείας τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου με σφραγίδα και εκδίδει έντυπο που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση Πρόσληψης υπαλλήλου από επαγγελματία/παραγωγό (κατά περίπτωση) υπαιθρίου εμπορίου». Έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλόγραμμου, ύψους 0,30 μ. και πλάτους 0,20 μ . και φέρει τα εξής στοιχεία:
α) το φορέα που εκδίδει την βεβαίωση πρόσληψης και την ημερομηνία πρόσληψης.
β) τα στοιχεία της ταυτότητας του υπαλλήλου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος, τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. και τυχόν στοιχεία άδειας παραμονής και αριθμό δημοτολογίου.
γ) τα στοιχεία της ταυτότητας του πωλητή-εργοδότη, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται, τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. αυτού και τυχόν στοιχεία άδειας παραμονής και αριθμός δημοτολογίου.
δ) φωτογραφία του υπαλλήλου και σφραγίδα του φορέα που εκδίδει την βεβαίωση πάνω σε αυτή.
2. Στην περίπτωση αγρεργατών, ασφαλισμένων στον Ο.Γ.Α., οι οποίοι εξαιρούνται της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, τότε προσκομίζεται πέραν των προαναφερομένων εγγράφων και στοιχείων, βιβλιάριο του Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση κύριας ασφάλισης στον Ο.Γ.Α.
3. Σε περίπτωση διακοπής της σχέσης εργασίας αυτή κοινοποιείται εντός τριών (3) ημερών στην αρμόδια αρχή, προκειμένου για τη διαγραφή του υπαλλήλου από την άδεια και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος.

  • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:10 | Μικροπωλητής

    ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – ΕΡΓΟΣΗΜΟ.
    Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε να συμπεριληφθεί διάταξη που να αναφέρει ότι στο βραχυπρόθεσμο υπαίθριο εμπόριο και στις εμποροπανηγύρεις τις θρησκευτικές ή τις ετήσιες επαιτιακές (επταήμερα παζάρια) οι προσλήψεις υπαλλήλων οι οποίες είναι «εκ τοις πράγμασι» περιστασιακές, δηλαδή όσο χρόνο δηλαδή διαρκεί η εκάστοτε υπαίθρια αγορά – και οι οποίες (προσλήψεις) γίνονται κατά ποσοστό 90% από τις τοπικές κοινωνίες – αυτές θα γίνονται με εργόσημο.

  • 10 Φεβρουαρίου 2017, 22:35 | APOSTOLOS

    Υπερβολικό. Όταν έχει πρόσληψη (ΙΚΑ) δεν χρειάζονται ολα αυτά.Είναι περιττα.