Άρθρο 147 – Λοιπές καταργούμενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 141, καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:
α) τα άρθρα 66 έως 89 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν,
β) τα άρθρα 51 και 53-55 του ν. 3190/1955, όπως ισχύουν,
γ) το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 87, τα άρθρα 106 έως 115 και τα άρθρα 282, 282Α και 283 του ν. 4072/2012, όπως ισχύουν,
δ) οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 10 και το άρθρο 16 του ν. 1667/1986, όπως ισχύουν,
ε) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.