Άρθρο 94 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους εταίρους

Το δικαίωμα των εταίρων που προβλέπεται στο άρθρο 63 μπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει το αργότερο με τη σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων που καλείται να αποφασίσει για τη διάσπαση και λήγει με το πέρας αυτής της συνέλευσης.