Άρθρο 33 – Ομολογιούχοι δανειστές

Εφόσον υπάρχουν ομολογιούχοι δανειστές, εφαρμόζεται σε αυτούς η διάταξη του άρθρου 13, εκτός αν εγκρίνουν τη συγχώνευση είτε ατομικά είτε, στην περίπτωση που είναι οργανωμένοι σε ομάδα, με απόφαση που λαμβάνεται από τη συνέλευση των ομολογιούχων της κάθε ομάδας.