Άρθρο 141 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε συγχωνεύσεις στις οποίες η ημερομηνία του σχεδίου του άρθρου 7 είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας του άρθρου 148, για οποιαδήποτε από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση.
2. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε διασπάσεις στις οποίες η ημερομηνία του σχεδίου του άρθρου 59 είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας του άρθρου 148, για οποιαδήποτε από τις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση.
3. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε μετατροπές στις οποίες η απόφαση του άρθρου 108 λαμβάνεται μετά την ημερομηνία του άρθρου 148.
4. Μετασχηματισμοί οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 συνεχίζουν να διέπονται από τις προϊσχύσασες διατάξεις.