Άρθρο 109 – Ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης για τη μετατροπή

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης ή των εταίρων για τη μετατροπή, σύμφωνα με το άρθρο 108, περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) τη νομική μορφή και την επωνυμία της εταιρείας υπό τη νέα νομική μορφή της·
β) το είδος, την αξία και τον τρόπο διάθεσης των εταιρικών συμμετοχών στην εταιρεία υπό τη νέα νομική μορφή της·
γ) τους όρους που αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εταιρεία υπό τη νέα νομική μορφή της·
δ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα δικαιώματα που παρέχονται από την εταιρεία υπό τη νέα νομική μορφή της στους μετόχους ή στους εταίρους που έχουν ειδικά δικαιώματα, καθώς και στους δικαιούχους άλλων δικαιωμάτων ή τα μέτρα που προτείνονται γι’ αυτούς.