Άρθρο 139

Για τη μετατροπή ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕτ) της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 σε αστικό συνεταιρισμό της περίπτωσης θ’ της ίδιας παραγράφου και αντιστρόφως εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 130, των άρθρων 135 έως 138 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας και του μέρους Δ΄ του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α΄ 250).