Άρθρο 01 – Μορφές εταιρικών μετασχηματισμών

1. Οι εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, μπορούν να υποβληθούν ή να μετάσχουν στις ακόλουθες μορφές μετασχηματισμών:
(α) Συγχώνευση•
(β) Διάσπαση•
(γ) Μετατροπή.

2. Ο παρών νόμος ρυθμίζει ιδίως τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των μετασχηματισμών της προηγούμενης παραγράφου.

3. Πέραν των μορφών μετασχηματισμών της παραγράφου 1, άλλες μορφές εταιρικών μετασχηματισμών επιτρέπονται, εφόσον προβλέπονται ρητά από διάταξη νόμου.

4. Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3777/2009 (Α΄127), όπως ισχύει, διέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου.

5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται κατά τη χρήση των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον άρθρο 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87).

6. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιτρέπονται μόνον όπου προβλέπεται ρητά.