Άρθρο 132 – Είσοδος νέων μετόχων ή εταίρων

Στην εταιρεία υπό τη νέα νομική μορφή της μπορούν να εισέλθουν νέοι μέτοχοι ή εταίροι σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της.