Άρθρο 35 – Απορρόφηση εταιρείας από ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών ή μεριδίων της

1. Η πράξη με την οποία μία ή περισσότερες κεφαλαιουχικές εταιρείες μεταβιβάζουν, μετά από λύση τους, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών τους σε ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών τους ή άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ή στη συνέλευση των εταίρων, είτε αυτοτελώς είτε δια μέσου προσώπων που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό της, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7 έως και 21, με εξαίρεση τις διατάξεις των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19 του παρόντος νόμου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, δεν απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης ή της συνέλευσης των εταίρων των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση, εφόσον:
α) η δημοσιότητα του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 πραγματοποιείται, από καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση, έναν (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 και
β) όλοι οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας έχουν το δικαίωμα, έναν (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18, να λαμβάνουν γνώση στην έδρα της απορροφώμενης ή των απορροφώμενων εταιρειών, των εγγράφων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

3. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται, εφόσον ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ζητήσουν, μέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης, τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για έγκριση της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 .

4. Ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.