Άρθρο 05 – Επίλυση διαφορών

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

2. Είναι δυνατή η υπαγωγή των υποθέσεων αυτών σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018 (Α΄5).