Άρθρο 83 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 84 έως 88 εφαρμόζονται, όταν στη διάσπαση μετέχει ανώνυμη εταιρεία.

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται ως προς τη μετέχουσα στη διάσπαση ανώνυμη εταιρεία οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

3. Σε περίπτωση κοινής διάσπασης στην οποία συμμετέχουν μόνον ανώνυμες εταιρίες, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 37.