Άρθρο 39 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 40 και 41 εφαρμόζονται, όταν στη συγχώνευση μετέχει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

2. Eφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται ως προς τη μετέχουσα στη συγχώνευση εταιρεία περιορισμένης ευθύνης οι διατάξεις του ν. 3190/1955 (Α΄91).