Άρθρο 02 – Υποκείμενα εταιρικών μετασχηματισμών

1. Σε διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορούν να υποβληθούν ή να μετάσχουν οι ακόλουθες εταιρικές μορφές:
(α) Ανώνυμες εταιρείες•
(β) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης•
(γ) Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες•
(δ) Ομόρρρυθμες εταιρείες•
(ε) Ετερόρρυθμες εταιρείες•
(στ) Ετερόρρυθμες εταιρείες κατά μετοχές•
(ζ) Κοινοπραξίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 293 του ν. 4072/2012 (Α΄86)•
(η) Ευρωπαϊκές εταιρείες (SE) που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 2157/2001•
(θ) Αστικοί συνεταιρισμοί∙
(ι) Ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες (ΕΣΕτ) που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1435/2003.

2. Οι εταιρείες της προηγούμενης παραγράφου δύναται να μετάσχουν σε εταιρικό μετασχηματισμό με οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που προσιδιάζουν σε αυτόν, δηλαδή ως απορροφώμενες, απορροφώσες, συγχωνευόμενες, διασπώμενες, εισφέρουσες, επωφελούμενες, συνιστώμενες (νέες) ή μετατρεπόμενες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται αναφορά σε εταιρικές συμμετοχές, νοούνται, κατά περίπτωση, εταιρικές συμμετοχές, εταιρικά μερίδια ή μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες της εταιρείας που μετέχει στον μετασχηματισμό.

3. Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 1 μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή εταιρειών της παραγράφου 1 της ίδιας ή και διαφορετικής μορφής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

  • Ως ΣΘΕΒ θεωρούμε πολύ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ και ΑΝΑΓΚΑΙΟ στον υπό συζήτηση αναφερόμενο νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς να συμπεριληφθούν εκτός από τους Αστικούς και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.

    Συγκεκριμένα η πρόβλεψη αυτή θα μπορούσε να αναφερθεί στο άρθρο 2, παράγραφος 1 (Υποκείμενα εταιρικών μετασχηματισμών).

    Είναι επιβεβλημένο, κατά την γνώμη μας να υπάρξει αναφορά για δυνατότητα μετατροπής Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Α.Ε. συγχώνευσης αυτών με άλλα εταιρικά σχήματα αλλά ακόμη και αναφορά για δυνατότητα απόσχισης κλάδου Αγροτικών Συνεταιρισμών. Οι Αγροτικοί Συνετιαρισμοί θα πρέπει να πάψουν να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τα λοιπά εταιρικά σχήματα αλλά να ενταχθούν σε ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να έχουν τις ίδιες ευελιξίες μεταχηματισμού και ως αποτέλεσμα αυτού τις ίδιες ευκαιρίες ανάπτυξης.