Άρθρο 126 – Αυτοδίκαιη μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία

1. Ομόρρυθμη εταιρεία μετατρέπεται αυτοδικαίως σε ετερόρρυθμη εταιρεία, στις περιπτώσεις:
α) εισόδου νέου εταίρου με την ιδιότητα του ετερόρρυθμου εταίρου,
β) μετατροπής της ιδιότητας ενός έστω ομόρρυθμου εταίρου σε ετερόρρυθμο εταίρο.

2. Στην περίπτωση β’ της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 114.