Άρθρο 21 – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής

1. Η συγχώνευση που συντελέσθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη για τον λόγο ότι η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών δεν είναι δίκαιη και λογική.

2. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε θιγόμενος μέτοχος ή εταίρος μπορεί να αξιώσει από την απορροφώσα εταιρεία την καταβολή αποζημίωσης. Η σχετική αξίωση παραγράφεται εντός έξι (6) μηνών από τη συντέλεση της συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18.

3. Αντί της καταβολής αποζημίωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η απορροφώσα εταιρεία μπορεί με δήλωσή της να εξαγοράσει τις εταιρικές συμμετοχές των μετόχων ή των εταίρων που άσκησαν την αξίωση αποζημίωσης. Σε περίπτωση διαφωνίας, η αξία των υπό εξαγορά εταιρικών συμμετοχών ορίζεται από το δικαστήριο.