Άρθρο 90 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης

Σε περίπτωση επωφελούμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, το σχέδιο σύμβασης διάσπασης, αναφέρει, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 59, και τη μερίδα συμμετοχής καθώς και τα εταιρικά μερίδια που θα αποκτήσει κάθε μέτοχος ή εταίρος της διασπώμενης εταιρείας στην επωφελούμενη. Εφόσον η διασπώμενη εταιρεία είναι ανώνυμη ή ετερόρρυθμη κατά μετοχές, η ονομαστική αξία της εταιρικής συμμετοχής δεν χρειάζεται να συμπίπτει με την ονομαστική αξία της μετοχής .