Άρθρο 91 – Έγκριση της διάσπασης από τη συνέλευση των εταίρων

1.Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνεται σύμφωνα με την πλειοψηφία του στοιχείου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 3190/1955.

2. Το δικαίωμα των εταίρων που προβλέπεται στο άρθρο 63, μπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει το αργότερο με τη σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων της παραγράφου 1 και λήγει με το πέρας αυτής της συνέλευσης.