Άρθρο 73 – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής

1. Η κοινή διάσπαση ή η μερική διάσπαση που συντελέσθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 70, δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη για τον λόγο ότι η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών δεν είναι δίκαιη και λογική. Ομοίως, η απόσχιση κλάδου που συντελέσθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη για τον λόγο ότι ο αριθμός των εταιρικών συμμετοχών της επωφελούμενης ή των επωφελούμενων εταιρειών που διατέθηκαν στη διασπώμενη εταιρεία δεν είναι δίκαιος και λογικός.

2. Σε αυτή την περίπτωση, όταν πρόκειται για κοινή διάσπαση ή μερική διάσπαση, κάθε θιγόμενος μέτοχος ή εταίρος μπορεί να αξιώσει από την εταιρεία, της οποίας οι μέτοχοι ή εταίροι ωφελούνται από τη μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής, την καταβολή αποζημίωσης. Η σχετική αξίωση παραγράφεται εντός έξι (6) μηνών από τη συντέλεση της κοινής ή της μερικής διάσπασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 70.

3. Αντί της καταβολής αποζημίωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η υπόχρεη εταιρεία μπορεί με δήλωσή της να εξαγοράσει τις εταιρικές συμμετοχές των μετόχων ή των εταίρων, που άσκησαν την αξίωση αποζημίωσης. Σε περίπτωση διαφωνίας, η αξία των υπό εξαγορά εταιρικών συμμετοχών ορίζεται από το δικαστήριο.

4. Αξιώσεις κατά το κοινό δίκαιο μεταξύ της διασπώμενης εταιρείας και της επωφελούμενης ή των επωφελούμενων εταιρειών στην απόσχιση κλάδου δεν θίγονται.