Άρθρο 117 – Μη δίκαιος καθορισμός των εταιρικών συμμετοχών στην εταιρεία υπό τη νέα μορφή

1. Η μετατροπή που συντελέσθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113 δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη για τον λόγο ότι η εταιρική συμμετοχή στην εταιρεία υπό τη νέα νομική μορφή της δεν αποτελεί δίκαιο και λογικό αντάλλαγμα για την εταιρική συμμετοχή στην εταιρεία πριν τη μετατροπή.

2. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε θιγόμενος μέτοχος ή εταίρος μπορεί να αξιώσει από την εταιρεία την καταβολή αποζημίωσης. Η σχετική αξίωση παραγράφεται εντός έξι (6) μηνών από τη συντέλεση της μετατροπής σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113.

3. Αντί της καταβολής αποζημίωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η εταιρεία μπορεί με δήλωσή της να εξαγοράσει τις εταιρικές συμμετοχές των μετόχων ή των εταίρων που άσκησαν την αξίωση αποζημίωσης. Σε περίπτωση διαφωνίας, η αξία των υπό εξαγορά εταιρικών συμμετοχών ορίζεται από το δικαστήριο.