Άρθρο 118 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 119 έως 127 εφαρμόζονται εφόσον υπό η υπό μετατροπή εταιρεία είναι προσωπική εταιρεία των περιπτώσεων δ΄, ε΄και ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

2. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και όταν η υπό μετατροπή εταιρεία είναι ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις που διέπουν αυτή την εταιρική μορφή.

3.Με την επιφύλαξη ειδικότερης διάταξης του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται ως προς την υπό μετατροπή προσωπική εταιρεία οι διατάξεις του έβδομου μέρους του ν. 4072/2012.