Άρθρο 30 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 31 έως 38 εφαρμόζονται, όταν στη συγχώνευση μετέχει ανώνυμη εταιρεία.

2.Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται ως προς τη μετέχουσα στη συγχώνευση ανώνυμη εταιρεία οι διατάξεις του ν. 4548/2018.