Άρθρο 77 – Διάσπαση με τη συμμετοχή λυθείσας προσωπικής εταιρείας

H συμμετοχή σε διάσπαση λυθείσας προσωπικής εταιρείας επιτρέπεται με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2, εκτός αν οι εταίροι έχουν συμφωνήσει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 268 του ν. 4072/2012, να μην ακολουθήσει εκκαθάριση.