Άρθρο 113 – Αποτελέσματα της μετατροπής

1. Η μετατροπή συντελείται με μόνη την καταχώριση, σύμφωνα με το στοιχείο αα’ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, της απόφασης της γενικής συνέλευσης ή των εταίρων για τη μετατροπή.

2. Εφόσον το καταστατικό της εταιρείας υπό τη νέα νομική μορφή της έχει υποβληθεί στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, η μετατροπή συντελείται με μόνη την καταχώριση, σύμφωνα με το στοιχείο αα’ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

3. Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, κατά περίπτωση, επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων, τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α) η μετατραπείσα εταιρεία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται υπό τη νέα νομική μορφή της, χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, με ειδική ή καθολική διαδοχή•
β) οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται•
γ) οι μέτοχοι ή οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρείας μετέχουν στην εταιρεία υπό τη νέα νομική μορφή της, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτή•
δ) δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρείας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές υπό τη νέα νομική μορφή της.

4. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα νομική μορφή της, χωρίς να επέρχεται λόγω της μετατροπής βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.