Άρθρο 146 – Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4099/2012

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 145 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
”2. Το σχέδιο συγχώνευσης καταχωρίζεται και δημοσιεύεται στο οικείο Γ.Ε.ΜΗ. και κατά περίπτωση στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού της παραγράφου 1, σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Στη σχετική ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, περιέχονται και τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του κανονισμού.».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 145 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, καταργείται.
3. Το άρθρο 146 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:.
”Στις συγχωνεύσεις συνεταιρισμών κατά το άρθρο 26 του κανονισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 10 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 19 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.».
4. Το άρθρο 147 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:.
”Η λογιστική κατάσταση του στοιχείου γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του κανονισμού συντάσσεται σύμφωνα με το στοιχείο γ’ της παραγράφου 1, και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 11 νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.».
5. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 148 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την προστασία των μελών που ψήφισαν κατά της συγχώνευσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.».
6. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 151 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:.
”Η απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας της ΕΣΕτ με την οποία εγκρίνεται η συγχώνευση, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.».
7. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 152 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
”Το σχέδιο μετατροπής ελληνικού συνεταιρισμού σε ΕΣΕτ δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, αναλόγωςεφαρμοζόμενες, ένα τουλάχιστον μήνα πριν τη γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή.».
8. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 152 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
”Πριν τη γενική συνέλευση, που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 35 του Κανονισμού, εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 πιστοποιούν κατ’ αναλογία, ότι τηρούνται οι κανόνες του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο β’ του Κανονισμού.».
9. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 154 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
”Το σχέδιο μετατροπής της ΕΣΕτ σε συνεταιρισμό δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, αναλόγως εφαρμοζόμενες, τουλάχιστον ένα μήνα πριν συνέλθει η συνέλευση, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή.».
10. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 154 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
”Πριν τη γενική συνέλευση, η οποία καλείται να εγκρίνει το σχέδιο μετατροπής της ΕΣΕτ σε συνεταιρισμό και το καταστατικό αυτού κατά το άρθρο 76 του Κανονισμού, εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 βεβαιώνουν ότι η ΕΣΕτ διαθέτει ενεργητικό τουλάχιστον ισοδύναμο προς το κεφάλαιό της.».