Άρθρο 131 – Περιεχόμενο και τύπος της απόφασης για τη μετατροπή – Ελάχιστο κεφάλαιο – Μετοχές και εταιρικά μερίδια της μετατραπείσας εταιρείας

1. Ως προς το περιεχόμενο και τον τύπο της απόφασης της συνέλευσης των μετόχων ή των εταίρων για τη μετατροπή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 122.

2. Σε περίπτωση μετατροπής σε ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 123.