Άρθρο 04 – Σχέση με φορολογικές διατάξεις

1. Oι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (Α’ 217), του ν. 2166/1993 (Α’ 137), του ν. 4172/2013 (Α’167) και άλλων νόμων, ιδίως φορολογικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου, οι οποίες αναφέρονται σε μετασχηματισμούς που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ ως προς τις φορολογικές ρυθμίσεις τους και τα παρεχόμενα πλεονεκτήματα ή κίνητρα. Κατά τα λοιπά, οι αναφερόμενοι στα νομοθετήματα αυτά μετασχηματισμοί διέπονται χωρίς παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ιδίως όσον αφορά το επιτρεπτό, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία πραγματοποίησης και τα αποτελέσματά τους.

2. Εφόσον στις διατάξεις των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο νόμων προβλέπονται μορφές ή υποκείμενα μετασχηματισμών που δεν αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος νόμου ή δεν καταλαμβάνονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και της εισφοράς ή απόσχισης κλάδου ή κλάδων από λειτουργούσα επιχείρηση ή εταιρεία, σε άλλη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 και του ν. 2166/1993, καθώς και της μετατροπής υποκαταστήματος σε νεοσυσταθείσα εταιρεία που αποτελεί θυγατρική της εισφέρουσας εταιρείας κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, οι μετασχηματισμοί αυτοί διέπονται χωρίς παρεκκλίσεις, όσον αφορά τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα αποτελέσματά τους, από τις διατάξεις της οικείας εταιρικής νομοθεσίας σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 18 Οκτωβρίου 2018, 16:56 | Ελισαβετ

  στην παρ. 4 του άρθρου 2 βάσει της τελευταίας πρότασης γίνονται δεκτοί μετασχηματισμοί που δεν προβλέπονται από το παρόν σχέδιο νόμου και μάλιστα στην πρόταση γίνεται λόγος για οικεία νομοθεσία αυτών των μετασχηματισμών δηλαδή ισχύουν οι μετασχηματισμοί των αναπτυξιακών νόμων π.χ. μετατροπή ατομικής σε ΑΕ???

 • 18 Οκτωβρίου 2018, 14:15 | Νικόλαος

  Το άρθρο 4 του σχεδίου μετασχηματισμών επιτρέπει την μετατροπή ατομικής εταιρείας σε ΑΕ. Είναι σωστό αυτό γιατί η νομολογία δεν το δέχεται.

 • 16 Οκτωβρίου 2018, 19:49 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Στον νόμο 2166 ορίζεται ρητά ότι όλες οι πράξεις που μετά την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού διενεργούνται για λογαριασμό της νέας εταιρείας.
  Με το σ.ν ορίζεται στην σύμβαση ο χρόνος αυτός. Ποιο θα ισχύει;