Άρθρο 84 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους

Το δικαίωμα των μετόχων που προβλέπεται στο άρθρο 63, μπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που καλείται να αποφασίσει για τη διάσπαση και λήγει με το πέρας αυτής της συνέλευσης.